ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Donör Hepatektomilerde Torasik Epidural ve Torasik Paravertebral Hasta Kontrollü Analjezinin Karşılaştırılması [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2012; 18(3): 63-67 | DOI: 10.5222/GKDAD.2012.063

Donör Hepatektomilerde Torasik Epidural ve Torasik Paravertebral Hasta Kontrollü Analjezinin Karşılaştırılması

Elif Koç1, Hüseyin İlksen Toprak2, Sibel Aslan3, Ülkü Özgül2, Canan Kızılyel4, Mehmet Özcan Ersoy2
1Elbistan Devlet Hastanesi, Elbistan, Kahramanmaraş
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ad, Malatya
3Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi, Gaziantep
4Besni Devlet Hastanesi, Besni, Adıyaman

AMAÇ: Bu çalışmada, karaciğer nakli vericilerinde torakal epidural ve paravertebral bloğun postoperatif ağrı kontrolündeki etkinliklerinin karşılaştırılması amaçlandı.
YÖNTEMLER: Karaciğer vericisi olmayı ve ağrı kontrolü için paravertebral veya epidural kateter yerleştirilmesini kabul eden, 18-60 yaş arası, ASA I-II, 50 hasta dahil edildi. Olgular kapalı zarf yöntemi ile T6-8 düzeyinden paravertebral blok uygulanan olgular (grup 1) ve epidural blok uygulanan olgular (grup 2) olarak iki gruba randomize edildi. Olgular operasyondan sonraki 24 saat boyunca, VAS, vital bulgular, sedasyon skorları, hasta memnuniyet düzeyleri, kümülatif tüketilen lokal anestezik miktarı, ek analjezik ihtiyacı ve yan etkiler açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: Kümülatif tüketilen lokal anestezik miktarı 2. ve 4. saatte grup 2’ye göre grup 1’de daha fazla idi (p<0.05). Grup 1’de grup 2’ye göre ek analjezik kullanımı fazla olmasına karşın anlamlı değildi. Her iki grup arasında hasta memnuniyeti açısından anlamlı fark tespit edilmedi. Her iki grupta birer hastada görülen bulantı-kusma haricinde hiçbir komplikasyona rastlanmadı.
SONUÇ: Donör hepatektomi olgularında postoperatif ağrı kontrolünde paravertebral blok epidural bloğa iyi bir alternatif olabilir.

Anahtar Kelimeler: Postoperatif ağrı, paravertebral analjezi, epidural analjezi

Comparison of Thoracic Epidural vs Paravertebral Patient Controlled Analgesia After Donor Hepatectomy

Elif Koç1, Hüseyin İlksen Toprak2, Sibel Aslan3, Ülkü Özgül2, Canan Kızılyel4, Mehmet Özcan Ersoy2
1Elbistan State Hospital, Elbistan, Kahramanmaraş, Türki̇ye
2Department Of Anesthesiology And Reanimation, Inonu University Medicine Faculty, Malatya, Türki̇ye
3Dr. Ersin Arslan State Hospital, Gaziantep, Türki̇ye
4Besni State Hospital, Besni, Adıyaman, Türki̇ye

OBJECTIVE: We aimed to compare thoracic epidural vs paravertebral blockade in terms of the relief of postoperative pain in donor hepatectomy.
METHODS: 50 patients, aged 18-60 years, ASA I-II undergoing donor hepatectomy operation were enrolled in this study. Patients were randomly allocated into two groups of 25 patients each (Group 1, paravertebral analgesia; and Group 2, epidural analgesia) and either paravertebral or epidural analgesia was applied at the level of T6-8. Postoperative VAS, vital signs, sedation score, overall patients’ satisfaction, cumulative consumption of local anesthetic, rescue analgesic requirements and side effects were evaluated for 24 hours after surgery.
RESULTS: The cumulative local anesthetic consumption in Group 1 was higher when compared with Group 2 at 2 and 4 h after surgery (p<0.05). In group 1, rescue analgesic requirement was higher than in group 2, but the difference was not statistically significant. There was no difference in patient satisfaction between groups. There were no complications except for one patient with nausea and vomiting in each groups.
CONCLUSION: Paravertebral analgesia may be a good alternative to thoracic epidural analgesia for postoperative pain control in patients undergoing donor hepatectomy.

Keywords: Postoperative pain, paravertebral analgesia, epidural analgesia

Elif Koç, Hüseyin İlksen Toprak, Sibel Aslan, Ülkü Özgül, Canan Kızılyel, Mehmet Özcan Ersoy. Comparison of Thoracic Epidural vs Paravertebral Patient Controlled Analgesia After Donor Hepatectomy. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2012; 18(3): 63-67

Sorumlu Yazar: Hüseyin İlksen Toprak, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale