ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi - GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg: 28 (4)
Cilt: 28  Sayı: 4 - 2022
DIĞER
1.
Frontmatters
Frontmatters

Sayfalar I - XII (188 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
2.
INTERMACS I ve II hastalarında Ventrikül Destek Sistemi Uygulamalarında Kısa ve Uzun Dönem Destek için Karar: Klinik Sonuçların Değerlendirilmesi
Analysis of Clinical Results for Decision Making for Short- and Long-Term Ventricular Support in INTERMACS I and II Patients
Sevinç Bayer Erdoğan, Osman Murat Baştopçu, Murat Acarel, Halit Er
doi: 10.14744/GKDAD.2022.64935  Sayfalar 295 - 299 (253 kere görüntülendi)

3.
Postoperatif Hiperlaktateminin Ayırıcı Tanısı
Differential Diagnosis of Postoperative Hyperlactatemia
Halim Ulugöl, Melis Tosun, Meltem Güner Can, Uğur Aksu, Fevzi Toraman
doi: 10.14744/GKDAD.2022.26234  Sayfalar 300 - 305 (294 kere görüntülendi)

4.
Yenidoğanlarda Arkus Aorta Cerrahisi Sonrası Düşük Kalp Debisi Sendromu Varlığının İntestinal Akıma Etkisinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Effect of Low Cardiac Output Syndrome on Intestinal Flow After Arcus Aorta Surgery in Newborns
Dilek Yavuzcan Öztürk, Halise Zeynep Genç
doi: 10.14744/GKDAD.2022.89106  Sayfalar 306 - 311 (251 kere görüntülendi)

5.
Torakotomi Sonrası Nöropatik Ağrı: Risk Faktörleri ve İnsidansı
Neuropathic Pain After Thoracotomy: Risk Factors and Incidence
Emel Gündüz, Hakan Keskin
doi: 10.14744/GKDAD.2022.84855  Sayfalar 312 - 317 (278 kere görüntülendi)

6.
Yüksek Riskli Pulmoner Emboli Hastalarında Ekosonic Endovasküler Sistem Tedavisinin Hasta Özelliklerine Göre Belirlenmesi
Determination of EkoSonic Endovascular System Treatment According to Patient Characteristics in High-risk Pulmonary Embolism Patients
Ismail Selçuk, Nehir Selçuk, Mustafa Şimşek, Şebnem Albeyoğlu, Ahmet Turan Yılmaz
doi: 10.14744/GKDAD.2022.26986  Sayfalar 318 - 325 (306 kere görüntülendi)

7.
Göğüs Cerrahisinde Tek Akciğer Ventilasyonu Uygulanan Diyabetes Mellitus Olgularında Serebral Oksijenlenmenin Değerlendirilmesi: Prospektif, Gözlemsel Bir Çalışma
Evaluation of Cerebral Oxygenation During One-lung Ventilation in Diabetic Patients Undergoing Lung Resection: A Prospective and Observational Study
Selda Şen, Salih Çokpınar, Imran Kurt Ömürlü, Sinem Sarı, Simge Alkut Kurum, Serdar Şen
doi: 10.14744/GKDAD.2022.49358  Sayfalar 326 - 333 (235 kere görüntülendi)

8.
Erişkinlerde Yabancı Cisim Aspirasyonlarının Erken ve Geç Dönem Bulgu ve Tedavileri
Early and Late Findings and Treatments of Foreign Body Aspirations in Adults
Mehmet Değirmenci
doi: 10.14744/GKDAD.2022.54715  Sayfalar 334 - 338 (290 kere görüntülendi)

9.
Komplike Akciğer Hidatik Kistlerinde Cerrahi Tedavi Yöntemleri ve Sonuçları
Surgical Treatment Methods and Results in Complicated Pulmonary Hydatid Cyst
Fatoş Kozanlı, Mehmet Değirmenci, Ahmet Karslıgil
doi: 10.14744/GKDAD.2022.04875  Sayfalar 339 - 344 (247 kere görüntülendi)

10.
COVID-19 Pandemisinde Hekimlerin Pandemi Yönetimi ve Tedavi Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi: Türkiye’den On-line Kesitsel Bir Çalışma
Evaluation of the Pandemic Management and Treatment Approaches of the Doctors in the COVID-19 Pandemic: An Online Cross-sectional Study from Türkiye
Sinem Bayrakçı, Zehra Hatipoğlu, Nazire Ateş Ayhan, Nursel Sürmelioğlu, Dilek Özcengiz
doi: 10.14744/GKDAD.2022.87369  Sayfalar 345 - 356 (320 kere görüntülendi)

11.
COVID-19 Hastalarında Gelişen Pnömotoraks Mortalite Belirteci Olabilir mi?
Can Pneumothorax Developing in COVID-19 Patients be a Mortality Marker?
Mesut Öterkuş, Leman Acun Delen, Umut Sabri Kasapoğlu
doi: 10.14744/GKDAD.2021.50455  Sayfalar 357 - 361 (230 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
12.
Santral Venöz Kateterizasyon Sonrası Nadir Bir Komplikasyon: Kateter Kopması
A Rare Complication After Central Venous Catheterization: Catheter Rupture
Dilek Çetinkaya, Mehmet Mutlu, Aykut Şahin
doi: 10.14744/GKDAD.2022.01328  Sayfalar 362 - 364 (317 kere görüntülendi)

13.
İntraoperatif Dönemde Fark Edilen Soğuk Aglütinin: Koroner Baypas Olgusu
Cold Agglutinin Detected in the Intraoperative Period: A Case of Coronary Bypass
Ayşegül Özgök, Aslı Demir, Eda Balcı
doi: 10.14744/GKDAD.2022.58561  Sayfalar 365 - 367 (353 kere görüntülendi)

14.
Akciğer Hidatik Kistli Pediatrik Hastada Anestezi Deneyimimiz
Anesthesia Management in a Pediatric Patient with Pulmonary Hydatid Cyst
Ebru Emre Demirel, Özlem Turhan, Başak Erginel, Naila Mustafayeva, Meltem Savran Karadeniz
doi: 10.14744/GKDAD.2022.43043  Sayfalar 368 - 372 (363 kere görüntülendi)

15.
Koroner Arter Baypas Cerrahisi Uygulanan İleri Yaş ve Komorbid Bir Hastada Fast Track Anestezi ve Minimal Ekstrakorporeal Dolaşım Sistemlerinin Birlikte Kullanımı
Combined use of Fast Track Anesthesia and Minimal Extracorporeal Circulatory Systems in an Advanced Age and Comorbid Patient Undergoing Coronary Artery Bypass Surgery
Selma Fiş Topaloğlu, Melek Eroğlu, Ali Kemal Arslan, Engin Ertürk
doi: 10.14744/GKDAD.2022.81488  Sayfalar 373 - 377 (233 kere görüntülendi)

LookUs & Online Makale