ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Santral Venöz Kateterizasyon Sonrası Nadir Bir Komplikasyon: Kateter Kopması [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(4): 362-364 | DOI: 10.14744/GKDAD.2022.01328

Santral Venöz Kateterizasyon Sonrası Nadir Bir Komplikasyon: Kateter Kopması

Dilek Çetinkaya1, Mehmet Mutlu1, Aykut Şahin2
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

Santral venöz kateterizasyon yaygın olarak kullanılmakta olan bir venöz damar yolu girişimi olup sıklıkla yoğun bakım ünitelerinde tedavi alan hastalarda, çeşitli cerrahilerde ve hemodiyaliz amacıyla kullanılmaktadır. Bunun için sıklıkla vena jugularis interna, femoral ven ve subklavyen ven ve daha nadir olarak da vena jugularis eksterna, bazilik ve sefalik venler kullanılmak-tadır. Santral venöz kateterizasyon uygulamalarında komplikasyonlarla karşılaşılmaktadır. Komplikasyonların erken dönemde hızla tespit edilip tedavi edilmesiyle morbidite ve mortalite önemli ölçüde azaltılabilmektedir. Bu yazıda, böbrek yetmezliği nedenli sağ vena jugularis internaya takılan kate-terin koparak vena kava inferiora göç etmiş bir hasta sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Internal juguler ven, komplikasyon, santral venöz kateterizasyon

A Rare Complication After Central Venous Catheterization: Catheter Rupture

Dilek Çetinkaya1, Mehmet Mutlu1, Aykut Şahin2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Eskisehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskisehir, Türkiye
2Department of Cardiovascular Surgery, Eskisehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskisehir, Türkiye

Central venous catheterization is a widely used venous vascular access intervention and is often used in patients receiving treatment in intensive care units, in various surgeries and for hemodialysis. For this, the vena jugularis interna, femoral vein and subclavian vein, and more rarely the vena jugularis externa, basilic, and cephalic veins are used. Complications are encountered in central venous catheterization applications. Morbidity and mortality can be significantly reduced by rapid detection and treatment of complications in the early period. In this article, a patient with renal failure who was inserted into the right vena jugularis interna ruptured and migrated to the inferior venacava is presented.

Keywords: Internal juguler vein, complication, central venous catheterization

Dilek Çetinkaya, Mehmet Mutlu, Aykut Şahin. A Rare Complication After Central Venous Catheterization: Catheter Rupture. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(4): 362-364

Sorumlu Yazar: Dilek Çetinkaya, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale