ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Baskıdaki Makaleler - Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi

Baskıdaki Makaleler

1.
Santral venöz kateterizasyonu sonrası nadir bir komplikasyon: kateter kopması
A rare complication after central venous catheterization: catheter rupture
Dilek Çetinkaya, Mehmet Mutlu, Aykut Sahin
doi: 10.14744/GKDAD.2022.01328  Sayfa 0

2.
Intermacs I ve II hastalarında Ventrikül Destek Sistemi Uygulamalarında Kısa ve Uzun Dönem Destek için Karar: Klinik Sonuçların Değerlendirilmesi
Analysis of Clinical Results for Decision Making for Short and Long Term Ventricular Support in Intermacs I and II Patients
Sevinc Erdogan, Murat Baştopçu, Murat Acarel, Halit Er
doi: 10.14744/GKDAD.2022.64935  Sayfa 0

3.
Akciğer Hidatik Kistli Pediatrik Hastada Anestezi Deneyimimiz
Anesthesia Management in a Pediatric Patient with Pulmonary Hydatid Cyst
Ebru Emre Demirel, Özlem Turhan, Başak Erginel, Naila Mustafayeva, Meltem Savran Karadeniz
doi: 10.14744/GKDAD.2022.43043  Sayfa 0

4.
COVID-19 Hastalarında Gelişen Pnömotoraks Mortalite Belirteci Olabilir mi?
Can Pneumothorax Developing in COVID-19 Patients Be a Mortality Marker?
Mesut Öterkuş, Leman Acun Delen, Umut Sabri Kasapoglu
doi: 10.14744/GKDAD.2021.50455  Sayfa 0

5.
İntraoperatif dönemde farkedilen soğuk aglütinin: koroner baypas olgusu
Cold agglutinin detected in the intraoperative period: a case of coronary bypass
ayşegül özgök, aslı demir, Eda Balcı
doi: 10.14744/GKDAD.2022.58561  Sayfa 0

6.
Koroner Arter Bypass Cerrahisi Uygulanan İleri Yaş ve Komorbid Bir Hastada Fast Track Anestezi ve Minimal Ekstrakorporeal Dolaşım Sistemlerinin Birlikte Kullanımı
Combined Use of Fast Track Anesthesia and Minimal Extracorporeal Circulatory Systems in an Advanced Age and Comorbid Patient Undergoing Coronary Artery Bypass Surgery
Selma Fiş Topaloğlu, Melek Eroğlu, Alikemal Arslan, Engin Erturk
doi: 10.14744/GKDAD.2022.81488  Sayfa 0

7.
Yüksek Riskli Pulmoner Emboli Hastalarında Ekosonic Endovasküler Sistem Tedavisinin Hasta Özelliklerine Göre Belirlenmesi
Determination of Ekosonic Endovascular System Treatment According to Patient Characteristics in High-Risk Pulmonary Embolism Patients
Ismail Selcuk, Nehir Selcuk, mustafa simsek, Sebnem Cetemen Albeyoglu, AHMET TURAN YILMAZ
doi: 10.14744/GKDAD.2022.26986  Sayfa 0

8.
Postoperatif Hiperlaktateminin Ayırıcı Tanısı
Differential Diagnosis of Postoperative Hyperlactatemia
Halim Ulugöl, Melis Tosun, Meltem Güner Can, Ugur Aksu, Fevzi Toraman
doi: 10.14744/GKDAD.2022.26234  Sayfa 0

9.
Erişkinlerde Yabancı Cisim Aspirasyonlarının Erken ve Geç Dönem Bulgu ve Tedavileri
Early and Late Findings and Treatments of Foreign Body Aspirations in Adults
Mehmet Değirmenci
doi: 10.14744/GKDAD.2022.54715  Sayfa 0

10.
Göğüs Cerrahisinde Tek Akciğer Ventilasyonu Uygulanan Diabetes Mellitus Olgularında Serebral Oksijenlenmenin Değerlendirilmesi: Prospektif, gözlemsel bir çalışma.
Evaluation of cerebral oxygenation during one-lung ventilation in diabetic patients undergoing lung resection: A prospective, observational study.
Selda Sen, Salih Çokpınar, Imran Kurt Omurlu, sinem sari, Simge Kurum, SERDAR SEN
doi: 10.14744/GKDAD.2022.49358  Sayfa 0

11.
Covid 19 pandemisinde hekimlerin pandemi yönetimi ve tedavi yaklaşımlarının değerlendirilmesi: Türkiye'den online kesitsel bir çalışma
Evaluatıon of physıcıans' pandemıc management and treatment approaches ın the covıd 19 pandemıc: an onlıne sectıonal study from Turkey
Sinem Bayrakçı, Zehra Hatipoglu, Nazire Ateş Ayhan, Nursel Sürmelioğlu, Dilek Ozcengiz
doi: 10.14744/GKDAD.2022.87369  Sayfa 0

12.
Yenidoğanlarda Arkus Aorta Cerrahisi Sonrası Düşük Kalp Debisi Sendromu Varlığının İntestinal Akıma Etkisinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Effect of Low Cardiac Output Syndrome on Intestinal Flow After Arcus Aorta Surgery in Newborns
Dilek Yavuzcan Öztürk, HALISE ZEYNEP GENÇ
doi: 10.14744/GKDAD.2022.89106  Sayfa 0

13.
Torakotomi Sonrası Nöropatik Ağrı: Risk Faktörleri ve İnsidansı
Neuropathic Pain After Thoracotomy: Risk Factors and Incidence
Emel Gündüz, Hakan Keskin
doi: 10.14744/GKDAD.2022.84855  Sayfa 0

14.
Komplike akciğer hidatid kistlerinde cerrahi tedavi yöntemleri ve sonuçları
Surgıcal treatment methods and results ın complıcated pulmonary hydatıd dısease
Fatoş Kozanlı, MEHMET DEGIRMENCI, Ahmet Karslıgil
doi: 10.14744/GKDAD.2022.04875  Sayfa 0

LookUs & Online Makale