ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Baskıdaki Makaleler - Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi

Baskıdaki Makaleler

1.
Vücut Isı Dengesinin Ayarlanmasında Melatoninin Önemi
Imporance of Melatonin for the Regulation of Body Temperature Balance
Yahya Yıldız, Mustafa Ozer Ulukan, Didem Melis Öztaş, Bahadır Çiftçi, Murat Uğurlucan, Metin Onur Beyaz
doi: 10.14744/GKDAD.2021.16870  Sayfa 0
Makale Özeti

2.
Akciğer Hidatik Kistli Pediatrik Hastada Anestezi Deneyimimiz
Anesthesia Management in a Pediatric Patient with Pulmonary Hydatid Cyst
Ebru Emre Demirel, Özlem Turhan, Başak Erginel, Naila Mustafayeva, Meltem Savran Karadeniz
doi: 10.14744/GKDAD.2022.43043  Sayfa 0

3.
Kardiyak Cerrahide Anestezistlerin ERAS Protokolü Farkındalığı
Anesthesiologists' Awareness of the ERAS Protocol in Cardiac Surgery
Senem Girgin, Murat Aksun, Birzat Emre Gölboyu, Ahmet Salih Tüzen, Nagihan Karahan
doi: 10.14744/GKDAD.2022.97830  Sayfa 0

4.
Eş Zamanlı Off-Pump Koroner Baypas Ve Akciğer Rezeksiyonu Olgusunda Anestezik Yaklaşım
Anesthetıc Approach In A Case Of Concurrent Off-Pump Coronary Bypass And Lung Resectıon
Elvin Kesimci, Deniz Sivrioglu, Zeynep Kayhan
doi: 10.14744/GKDAD.2022.85698  Sayfa 0

5.
Pacemaker Takılmamış Olan Komplet Atriyoventriküler Bloklu Gebede Spinal Anesteziyle Sezaryanle Doğum Ve Başarısız Spinal Anestezi Yönetimi
Cesarean Delivery Under Spinal Anesthesia in a Parturient Having Complete Atrioventricular Block Without Pacemaker And Failed Spinal Anesthesia Management
Ülgen Öztürk Toyran, Gozde İnan, Esin Tekin, DUDU BERRİN GÜNAYDIN
doi: 10.14744/GKDAD.2022.46548  Sayfa 0

6.
İntraoperatif dönemde farkedilen soğuk aglütinin: koroner baypas olgusu
Cold agglutinin detected in the intraoperative period: a case of coronary bypass
ayşegül özgök, aslı demir, Eda Balcı
doi: 10.14744/GKDAD.2022.58561  Sayfa 0

7.
Konjenital Kalp Hastalıkları Cerrahisinde Del Nido ve Soğuk Kan Kardiyoplejisinin Böbrek Fonksiyonlarına Etkisinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Effect of Del Nido and Cold Blood Cardioplegia on Renal Functions in the Surgery of Congenital Heart Diseases
Fatma Ukil Işıldak, YASEMİN YAVUZ, Seda Arısüt, Abdullah Arif YILMAZ
doi: 10.14744/GKDAD.2022.71501  Sayfa 0

8.
Kalp cerrahisinde intraoperatif yakın kızıl ötesi spektroskopi takibi nörokognitif disfonksiyonu önlemede güvenilir bir takip yöntemimidir?
Is intraoperative near infrared spectroscopy a reliable monitoring method in preventing neurocognitive dysfunction in cardiac surgery?
nur ürküt baz, Pinar Karaca Baysal, Pınar Yıldırım özkan, Omer faruk savluk
doi: 10.14744/GKDAD.2022.05668  Sayfa 0

9.
Kalp Cerrahisi Sonrası Görülen Sarılık ve Sonuçları
Jaundice and Its Results After Cardiac Surgery
Zihni Mert Duman, Barış Timur, Muhammed Bayram, Timuçin Aksu
doi: 10.14744/GKDAD.2022.74436  Sayfa 0

10.
Yoğun Bakım Ünitelerimizde Perkütan Dilatasyonel Trakeostomi Uygulamalarımız: 10 Yıllık Retrospektif Çalışma
Percutaneous Dilatational Tracheostomy Applications In Our Intensive Care Units: A 10-Year Retrospective Study
Şule Batçık, Tolga Koyuncu
doi: 10.14744/GKDAD.2022.94899  Sayfa 0

11.
Yoğun Bakım Ünitesine Başvuran COVID-19 Pnömonisi Hastalarında Pnömotoraks ve Pnömomediastinum: Tek Merkezli Retrospektif Analiz
Pneumothorax and Pneumomediastinum in Patients Admitted to Intensive Care Unit with COVID-19 Pneumonia: A Single Center Retrospective Analysis
Kazım Rollas, Taner Çalişkan, Tunzala Yavuz, Işıl Köse
doi: 10.14744/GKDAD.2022.54366  Sayfa 0

12.
Üçüncü Basamak Yoğun Bakımda COVID-19'lu Hastalarda Pnömotoraks
Pneumothorax in patients with COVID-19 in Tertiary Intensive Care
Şerife Gökbulut Bektaş, Demet Bölükbaşı, Baha Burak Konak, Ahmet Gokhan Akdag, Aydan Çalışkan, Seval Izdes
doi: 10.14744/GKDAD.2021.03371  Sayfa 0

13.
Yoğun Bakım Ünitesinde COVID-19 Virolojik Testlerinin Akılcı Kullanımı
Rational Use of COVID-19 Virological Tests in Intensive Care Unit
Lerzan Dogan, ali ağaçfidan
doi: 10.14744/GKDAD.2022.94557  Sayfa 0

14.
Endobronşiyal ultrason eşliğinde transbronşiyal iğne aspirasyonunda (EBUS-TBİA) bilinçli sedasyon ile genel anestezinin retrospektif karşılaştırması
Retrospective comparison of conscious sedation and general anesthesia in endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration (EBUS-TBNA)
Umut Kara, Deniz Doğan, Mehmet Emin İnce, Nesrin Öcal, Yakup Arslan, Fatih Şimşek, Gökhan Özkan, Sami Eksert, Mehmet Burak Eşkin, Serkan Şenkal, Cantürk Taşçı, Ahmet Coşar
doi: 10.14744/GKDAD.2022.26937  Sayfa 0

15.
Büyük Arterlerin Transpozisyonu Tanılı Olgularda Nötrofil/Lenfosit Oranı Değişikliklerinin Operasyon Sonrası Yoğun Bakım Kalış Süresine Etkisi
The Effect of Variations in the Neutrophil/Lymphocyte Ratio on the Length of Postoperative ICU Stay in Cases Diagnosed with Transposition of the Great Arteries
Hatice Dilek Özcanoğlu, Erkut Öztürk, Şerife Özalp, SELİN SAĞLAM, Incila Ali Kahraman, Berra Zumrut Tan Recep, Behzat Tüzün, Ibrahim Cansaran Tanidir, Funda Gumus Ozcan, Ali Can Hatemi
doi: 10.14744/GKDAD.2022.48802  Sayfa 0

16.
COVID-19 İlişkili ARDS Hastalarında CMV Reaktivasyonunun Önemi
The Importance of CMV Reactivation in COVID-19-Related ARDS Patients
Lerzan Dogan, Zeynep Tuğçe Sarıkaya, Bülent Güçyetmez, Ibrahim Ozkan Akinci
doi: 10.14744/GKDAD.2022.40327  Sayfa 0

17.
Kardiyak Arrest Gelişen Hastalarda Teröpatik Hipotermi Uygulaması
The Use of Therapeutic Hypothermia in Patients Having Cardiac Arrest
Gönül Erkan, Buket Özyaprak, Ferdane Aydoğdu Kaya, Dursun Topal, Yılmaz Apaydın, Nail Kahraman, Ayse Baysal
doi: 10.14744/GKDAD.2021.03274  Sayfa 0

18.
Karotis endarterektomisi için ultrason rehberliğinde erektor spina plan bloğu: Vaka serisi
Ultrasound-guided erector spinae plane block for carotid endarterectomy: A case series
Ali Sait Kavakli, Tayfun Sugur, Hayri Fatih Metinyurt, Arzu Karaveli, Burak Aksu, Kadir Sagdic, Umut Verkal Pekgul
doi: 10.14744/GKDAD.2022.88156  Sayfa 0

LookUs & Online Makale