ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
İntraoperatif Dönemde Fark Edilen Soğuk Aglütinin: Koroner Baypas Olgusu [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(4): 365-367 | DOI: 10.14744/GKDAD.2022.58561

İntraoperatif Dönemde Fark Edilen Soğuk Aglütinin: Koroner Baypas Olgusu

Ayşegül Özgök, Aslı Demir, Eda Balcı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Soğuk aglütinin hastalığı(SAH) eritrosit antijenlerine karşı oluşan otoimmün bir hastalıktır. Genellikle idiopatiktir ancak bazı enfeksiyonlar da tetikleyici olabilir. SAH, soğuğa maruz kalındığında periferik dolaşımda daha kolay düşen sıcaklıklarda aktif hale gelir, hemoliz veya aglütinasyon oluşmasına neden olur. Bu yazıda, SA oluşumu intraoperatif dönemde ortaya çıkan bir koroner baypas olgusunun yönetimi sunuldu. 46 yaşında diyabetik ve hipertansif erkek hastanın 2 ay önce COVID-19 geçirdiği öğrenildi. Yeterli heparinizasyon ile kardiyopulmoner baypas(KPB) başlatılan hasta 32°C’ye soğutuldu. Operasyon sırasında kardiyopleji gönderim hattında(+1°C) çökmeler olduğu farkedildi. ACT değerleri normal sınırlar içinde olan hastanın otolog kanında aglüti-nasyonlar oluştuğu gözlendi. KPB ardından operasyon sorunsuz bitirildi ve hasta 5. gün şifa ile taburcu oldu. Periferik yayma ve immünolojik testlerin sonuçlarıyla SAH tanısı konuldu. SAH olanlarda preoperatif dönemde antikor konsantrasyonu ve termal amplitüdün belirlenmesi hemolizin derecesini öngörmek açısından oldukça önemlidir. Bu tür hastalar ameliyata hazırlanırken odanın, hastanın ve sıvıların ısıtılması, normotermik KPB planlanması, ılık kardiyopleji kullanılması gerekir. SAH ve COVID-19 ilişkisi literatürde yer bulmaya başlamıştır. Sunduğumuz hasta 2 ay önce COVID-19 enfeksiyonu geçirmişti, soğuk aglütinin bu yüzden indüklenmiş olabileceği gibi idiopatik olarak da ortaya çıkmış olabilir. Günümüzde birçok insanın COVID-19 enfeksiyonu geçirmiş olabileceği göz önüne alındığında özellikle kalp cerrahisinin perioperatif döneminde dikkatli olunmalıdır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, kardiyak cerrahi, soğuk aglütinin hastalığı

Cold Agglutinin Detected in the Intraoperative Period: A Case of Coronary Bypass

Ayşegül Özgök, Aslı Demir, Eda Balcı
Department of Anesthesiology, University of Health Sciences, Ankara City Hospital, Ankara, Türkiye

Cold agglutinin disease(CAD) is an autoimmune disease that occurs against erythrocyte antigens. It is usually idiopathic, but some infections can also be a trigger. CAD becomes active in the peripheral circulation at lower temperatures more easily when exposed to cold, causing hemolysis or agglutination. In this article, the management of a coronary bypass case with CA formation in intraoperative period is presented. A 46-year-old diabetic and hypertensive male patient had COVID-19 2 months ago. Cardio-pulmonary bypass(CPB) was initiated with adequate heparinization, and the patient was cooled to 32°C. It was noticed that there were clots in the cardioplegia delivery line(+1°C). Agglutinations were observed in the autologous blood of the patient whose ACT values were normal. After CPB, the operation was completed without any problems and the patient was discharged on the 5th day with recovery. A diagnosis of CAD was made with the results of peripheral smear and immunologic tests. Determination of antibody concentration and thermal amplitude in the preoperative period in patients with CAD is very important. While preparing such patients for surgery, heating of room, patient, fluids, planning of normothermic CPB, and using warm cardioplegia are required. The relationship between CAD and COVID has started to take place in the literature. The patient we presented had a COVID 2 months ago, cold agglutinin may have been induced by COVID or may have arisen idiopathic. Considering that many people may have had a COVID nowadays, care should be taken especially in the perioperative period of cardiac surgery.

Keywords: COVID-19, cardiac surgery, cold agglutinin disease

Ayşegül Özgök, Aslı Demir, Eda Balcı. Cold Agglutinin Detected in the Intraoperative Period: A Case of Coronary Bypass. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(4): 365-367

Sorumlu Yazar: Eda Balcı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale