ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi - GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg: 28 (3)
Cilt: 28  Sayı: 3 - 2022
DIĞER
1.
Frontmatters
Frontmatters

Sayfalar I - XII (178 kere görüntülendi)

DERLEME
2.
Yoğun Bakım Ünitesinde COVID-19 Virolojik Testlerinin Akılcı Kullanımı
Rational Use of COVID-19 Virological Tests in Intensive Care Unit
Lerzan Doğan, Ali Ağaçfidan
doi: 10.14744/GKDAD.2022.94557  Sayfalar 201 - 205 (230 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
3.
Açık Kalp Cerrahisi Geçiren Hastalarda Kardiyopulmoner Baypas Sonrası İnterstisyel Ödem: Akciğer Ultrasonografisi ile Değerlendirilmesi
Interstitial Edema After Cardiopulmonary Bypass in Patients Undergone Cardiac Surgery Patients: Evaluation Through Lung Ultrasonography
Arife Şengel, Tülün Öztürk, Dilşad Amanvermez Senarslan, Funda Yıldırım
doi: 10.14744/GKDAD.2022.17894  Sayfalar 206 - 213 (219 kere görüntülendi)

4.
Asendan Aort Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Bölgesel Serebral Oksijen Satürasyonu (rSO2) Değişiminin Postoperatif Kognitif Disfonksiyon Üzerine Etkisi
The Effect of Cerebral Oxygen (rSO2) Exchange on Post-Operative Cognitive Dysfunction in Patients Undergoing Ascending Aortic Surgery
Pınar Yıldırım Özkan, Atakan Erkılınç, Mustafa Emre Gürcü, Nur Ürküt Baz
doi: 10.14744/GKDAD.2022.44265  Sayfalar 214 - 221 (269 kere görüntülendi)

5.
Kardiyak Cerrahide İntraoperatif Hiperglisemik Stres Yanıtı ve Oksijen Ekstraksiyon Oranı
Intraoperative Hyperglycemic Stress Response and Oxygen Extraction Ratio in Cardiac Surgery
Z. Aslı Demir, Eda Balcı, Hülya Yiğit Özay, Melike Kaya Bahçecitapar
doi: 10.14744/GKDAD.2022.04880  Sayfalar 222 - 228 (328 kere görüntülendi)

6.
Kalp Cerrahisi Sonrası Levosimendan Kullanımı: Tek Merkez Deneyimi
Levosimendan Use After Cardiac Surgery: A Single-Center Experience
Barış Timur, Zihni Mert Duman
doi: 10.14744/GKDAD.2022.79847  Sayfalar 229 - 233 (223 kere görüntülendi)

7.
Pulmoner Hipertansiyonlu Mitral Kapak Hastalarında İloprost ve Nitrogliserin Etkileri
Effects of Iloprost and Nitroglycerin in Mitral Valve Patients with Pulmonary Hypertension
Mustafa Şimşek, Türkan Kudsioğlu
doi: 10.14744/GKDAD.2022.72623  Sayfalar 234 - 240 (319 kere görüntülendi)

8.
Göğüs Cerrahisi Ameliyatı Geçiren Hastalarda Asetil Salisilik Asidin Tromboz Riski Üzerine Etkisi
Effects of Acetyl Salicylic Acid on the Risk of Thrombosis in Patients Undergoing Thoracic Surgery
Gül Çakmak, Ayten Saraçoğlu, Onur Ermerak, Esra Şirzai, Tunç Laçin, Mustafa Yüksel, Zuhal Aykaç
doi: 10.14744/GKDAD.2022.70894  Sayfalar 241 - 246 (224 kere görüntülendi)

9.
Arteriyovenöz Fistül Cerrahisinde Brakiyal Pleksus Blokunun Doku Oksijenasyonuna Etkisi: Randomize Klinik Çalışma
Effect of Brachial Plexus Block on Tissue Oxygenation in Arteriovenous Fistula Surgery: A Randomized Clinical Trial
Tuğçe Topçam, Mesure Gül Nihan Özden, Cemal Kocaarslan, Hasan Koçoğlu
doi: 10.14744/GKDAD.2022.98216  Sayfalar 247 - 253 (339 kere görüntülendi)

10.
ECMO Desteğinde Gelişen Akut Vasküler Komplikasyonlar: Tek Merkezli Retrospektif Çalışma
Acute Vascular Complications Developed on ECMO Support: Single-Center and Retrospective Study
Semih Murat Yücel, Özgür Kömürcü
doi: 10.14744/GKDAD.2022.24861  Sayfalar 254 - 260 (463 kere görüntülendi)

11.
Ekspiryum Sonu Pozitif Basınç (PEEP) Uygulamasının Oluşturduğu Hemodinamik Değişimlerin ve Mini Sıvı Yükleme Testinin Sıvı Yanıtlılığını Öngörme Etkinliklerinin Değerlendirilmesi
Short-Time Low PEEP Challenge and Mini-Fluid Challenge to Evaluate Fluid Responsiveness in the Operating Room
Taner Abdullah, Hürü Ceren Gökduman, İşbara Alp Enişte, Özal Adıyeke, Esra Saka, Funda Gümüş
doi: 10.14744/GKDAD.2022.04900  Sayfalar 261 - 268 (324 kere görüntülendi)

12.
Üçüncü Basamak Yoğun Bakım Ünitelerinde Uzamış Yatışların Analizi
Analysis of Prolonged Hospitalizations in Tertiary Intensive Care Units
Hayriye Cankar Dal, Hasan Oktay Emir, Alper Bayar, Abdulaziz Aysel, Hülya Şirin, Çilem Bayındır Dicle, Cihangir Doğu, Sema Turan
doi: 10.14744/GKDAD.2022.67984  Sayfalar 269 - 275 (968 kere görüntülendi)

13.
Sol Anterior Mini Torakotomi Yoluyla Minimal İnvaziv Çok Damar Koroner Arter Baypas Grefti Yapılan Hastalarda Postoperatif Sürekli Pozitif Hava Yolu Basıncı (CPAP) Tedavisi Deneyimi
Post-Operative Continuous Positive Airway Pressure Therapy Experience in Patients Undergoing Minimal Invasive Multivessel Coronary Artery Bypass Grafting Through Left Anterior Mini-Thoracotomy
Hüseyin Sicim, Ali Fedakar
doi: 10.14744/GKDAD.2022.46872  Sayfalar 276 - 281 (277 kere görüntülendi)

14.
Yoğun Bakım Ünitesine Erken Dönemde Yeniden Yatış Nedenlerinin Retrospektif Analizi
Retrospective Analysis of Reasons for Early Readmission to the Intensive Care Unit
Ahmet Sari, Esra Karatay Sözüer
doi: 10.14744/GKDAD.2022.57625  Sayfalar 282 - 287 (175 kere görüntülendi)

15.
Yoğun Bakım Ünitelerinde COVID-19 Hastalarının Mortalitesini Öngörmek İçin Prognostik Beslenme İndeksini Kullanmak Mümkün mü?
Is It Possible to Use Prognostic Nutrition Index to Predict Mortality of ICU COVID-19 Patients?
Gülsen Keskin, Hakan Dayanır, Melis Sumak Hazır, Nuri Cihan Narlı, Jülide Ergil, Melike Kaya Bahçecitapar
doi: 10.14744/GKDAD.2022.30633  Sayfalar 288 - 293 (239 kere görüntülendi)

LookUs & Online Makale