ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi - GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg: 20 (2)
Cilt: 20  Sayı: 2 - 2014
DERLEME
1.
Gelecek Bronşiyal Blokerlerin mi?
Does the Future Belong to Bronchial Blockers?
Tülay Hoşten, Can Aksu
doi: 10.5222/GKDAD.2014.069  Sayfalar 69 - 76 (1020 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
2.
Açık Kalp Cerrahisinde Üç Farklı Anestezi Tekniğinin Serebral Oksijenasyon Ve Postoperatif Nörokognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkisi
The Effects Of Three Different Anesthetic Technique On Cerebral Oxygenation And Postoperative Neurocognitive Function In Open Heart Surgery
Mihrican Koç, Süheyla Ünver, Bahar Aydınlı, Çiğdem Yıldırım Güçlü, Dilek Kazancı, Fatih Balaban, Ayşegül Özgök
doi: 10.5222/GKDAD.2014.077  Sayfalar 77 - 84 (1423 kere görüntülendi)

3.
Kardiyopulmoner Baypas Ameliyatlarında Heparinizasyon Güvenliği Açısından Taze Donmuş Plazmanın Etkinliği Var mıdır?
Is There any Effectiveness of Fresh Frozen Plasma on Safe Heparinization Given During Cardiopulmonary Bypass Operation?
Mustafa Esat Cilcan, Ayfer Açıkgöz, İsmail Haberal, Pınar Turgut, Kamil Karaoğlu, Bora Aykaç
doi: 10.5222/GKDAD.2014.085  Sayfalar 85 - 90 (2414 kere görüntülendi)

4.
Kalp Cerrahisi Sonrası Ağrı ve Sedasyon: Deksmedetomidin, Midazolam/Fentanil ve Midazolam /Deksketoprofen Trometamolün Karşılaştırılması
Sedation And Analgesia After Cardiac Surgery: Comparison Of Dexmedetomidine, Midazolam /Fentanyl And Midazolam/Dexketoprofen Trometamol
Sezer Karabulut, Zeliha Tuncel, Türkan Kudsioğlu, Filiz İzgi Çoşkun, Nihan Yapıcı, Yasemin Altuntaş, Fatma Ukil, Hakan Nuraç, Mesut Öterkuş, Zuhal Aykaç
doi: 10.5222/GKDAD.2014.091  Sayfalar 91 - 98 (1497 kere görüntülendi)

5.
İnternal Juguler Venin Kesit Alanına Trendelenburg Pozisyonunun, Pozitif İntratorasik Basıncın ve Baş Rotasyonunun Etkileri
The Effects of Trendelenburg Position, Positive Intrathoracic Pressure and Head Rotation on Cross-sectional Area of Internal Jugular Vein
Mehmet Sargın, Ahmet Topal, Celalettin Altun, Aybars Tavlan
doi: 10.5222/GKDAD.2014.099  Sayfalar 99 - 105 (1184 kere görüntülendi)

6.
Hastanemizde Kalp Cerrahisi Geçiren Hastalarda Postoperatif Mortalite ve Morbiditenin EuroSCORE ile değerlendirilmesi
The evaluation of postoperative mortality and morbidity with EuroSCORE in patients who underwent cardiac surgery in our hospital
Sinan Tıraş, Türkan Kudsioğlu, Zeliha Alıcıkuş, Nihan Yapıcı, Filiz İzgi Coşkun, Yasemin Altuntaş, Soner Arslantürk, Zuhal Aykaç
doi: 10.5222/GKDAD.2014.106  Sayfalar 106 - 112 (1291 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
7.
Sol Pnömonektomi Sonrası Ani Kollaps: İyatrojenik Bir Komplikasyon
Sudden Collapse After Left Pneumonectomy: An Iatrogenic Complication
Cengiz Şahutoğlu, Zeynep Pestilci, Seden Kocabaş, Fatma Zekiye Aşkar, Ayşe Gül Çevik
doi: 10.5222/GKDAD.2014.113  Sayfalar 113 - 117 (1666 kere görüntülendi)

8.
Ekstrakorporeal Dolaşım Sırasında Gelen Masif Akciğer Ödemi
Massive Pulmonary Eden During Extracorporeal Circulation
Güray Demir, Bedih Balkan, Murat Doğan, Halil Çetingök, Gülay Eren, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel
doi: 10.5222/GKDAD.2014.118  Sayfalar 118 - 120 (1306 kere görüntülendi)

9.
Kardiyak Yaralanmanın Ayırıcı Tanısında İntraoperatif Transözofageal Ekokardiyografi
Intraoperative Transesophageal Echocardiography In Differential Diagnosis of Cardiac Injury
Alper Kararmaz, Ayşe Duygu Kavas, Mustafa Kemal Arslantaş
doi: 10.5222/GKDAD.2014.121  Sayfalar 121 - 124 (963 kere görüntülendi)

10.
Akut Solunum Yetmezliği Gelişen Bir Akalazya Olgusu
A Case of Achalasia With Acute Respiratory Insufficiency
Tolga Tezer, Erkan Dikmen, Nedim Çekmen, Volkan Baytaş
doi: 10.5222/GKDAD.2014.125  Sayfalar 125 - 128 (1339 kere görüntülendi)

11.
Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu Sonrasında Gelişen İnfektif Endokarditli Aort Kapak Cerrahisinde Anestezi Yönetimi
Anesthetic Management in Aort Valve Surgery with Infective Endocarditis Following Transcatheter Aortic Valve Implantation
Elvin Kesimci, Tülin Gümüş, Serkan Taştan, Abdülkadir But, Orhan Kanbak
doi: 10.5222/GKDAD.2014.129  Sayfalar 129 - 132 (1137 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
12.
İlginç Bir İnhaler Cihaz Kazası; Çivi Aspirasyonu Olgusu
An Interesting Inhaler Accident; Nail Aspiration Case
Ali Kılıçgün, Tanzer Korkmaz, Murat Bilgi, Dilşad Özkök
doi: 10.5222/GKDAD.2014.133  Sayfalar 133 - 134 (977 kere görüntülendi)
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale