ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Kardiyak Yaralanmanın Ayırıcı Tanısında İntraoperatif Transözofageal Ekokardiyografi [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(2): 121-124 | DOI: 10.5222/GKDAD.2014.121

Kardiyak Yaralanmanın Ayırıcı Tanısında İntraoperatif Transözofageal Ekokardiyografi

Alper Kararmaz1, Ayşe Duygu Kavas1, Mustafa Kemal Arslantaş2
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı,istanbul
2Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

Nuss operasyonu ile intratorasik yerleştirilen barın çekilmesi esnasında kardiyak ve pulmoner yaralanma görülebilecek komplikasyonlar arasındadır. Bu olgu sunumunda Nuss operasyonu sonrası bar çekilmesi sırasında abondan kanaması ve kardiyak yaralanma şüphesi olan bir hastada transözofageal ekokardiyografi (TÖE) ile kardiyak yaralanmanın nasıl değerlendirildiğinin irdelenmesi ve nonkardiyak cerrahide TÖE monitorizasyonunun öneminin vurgulanması amaçlandı. İntraoperatif akut hemodinamik instabilitenin etyolojisinin araştırılmasında TÖE çok yararlı bir görüntüleme yöntemidir. Fakat özellikle kardiak yaralanma olduğu düşünülen olgularda volüm replasmanı yapıldıktan sonra ekokardiyografik değerlendirmenin yenilenmesinde fayda olabilir. Özellikle kardiak morfolojide değişikliğe neden olabilecek yandaş patolojilerin varlığında TÖE incelemesi daha dikkatli yapılmalı ve tanı için klinik bulgular da mutlaka değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Transözafageal ekokardiyografi, Nuss operasyonu, nonkardiyak cerrahi, kardiyak yaralanma

Intraoperative Transesophageal Echocardiography In Differential Diagnosis of Cardiac Injury

Alper Kararmaz1, Ayşe Duygu Kavas1, Mustafa Kemal Arslantaş2
1Department Of Anesthesiology And Reanimation, Marmara University, School Of Medicine,ıstanbul, Turkey
2Department Of Anesthesiology And Reanimation, University Of Marmara Pendik Education And Research Hospital İstanbul, Turkey

Cardiac and pulmonary injuries are among the complications to be encountered during bar removal, placed by Nuss procedure. In this case report the assessment of massive hemorrhage and possible cardiac injury, occurred during the removal of a bar previously placed by Nuss procedure, by transesophageal echocardiography (TEE) is discussed and the report aimes to point out the importance of TEE monitorization in noncardiac surgeries. TEE is an efficacious imaging technique for assessing the etiology of intraoperative acute hemodynamic instability. It is especially beneficial to reevaluate with TEE in cardiac injury suspected cases, after adequate volume replacement. TEE evaluation must be done attentively if comorbidities, which can result in cardiac morphology change exist and clinical findings must definitely be evaluated for diagnosis.

Keywords: Transesophageal echocardiography, Nuss procedure, Noncardiac surgery, Cardiac injury

Alper Kararmaz, Ayşe Duygu Kavas, Mustafa Kemal Arslantaş. Intraoperative Transesophageal Echocardiography In Differential Diagnosis of Cardiac Injury. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(2): 121-124

Sorumlu Yazar: Alper Kararmaz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale