ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi - GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg: 28 (1)
Cilt: 28  Sayı: 1 - 2022
1.
Ön Sayfalar
Frontmatters

Sayfalar I - X (316 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
2.
Kardiak Cerrahi Sonrası FIB-4 İndeks Değerinin Morbidite ve Erken Mortalite ile İlişkisi: Retrospektif Çalışma
The Relationship of Post-Operative FIB-4 Index Value with Morbidity and Early Mortality in Cardiac Surgery: A Retrospective Study
Hülya Yılmaz Ak, Yasemin Özşahin, Mehmet Ali Yeşiltaş, Kerem Erkalp, Ziya Salihoğlu, Barış Sandal
doi: 10.14744/GKDAD.2022.34735  Sayfalar 1 - 6 (498 kere görüntülendi)

3.
Tek Akciğer Ventilasyonunun Serebral Oksijenizasyon ve Nörokognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkisi
The Effect of One-Lung Ventilation on Cerebral Oxygenation and Neurocognitive Functions
Kübra Taşkın, Gülten Arslan, Fatih Doğu Geyik, Cansu Akın, Recep Demirhan, Banu Çevik
doi: 10.14744/GKDAD.2022.32656  Sayfalar 7 - 14 (429 kere görüntülendi)

4.
Akciğer Rezeksiyonu Sonrası Ortaya Çıkan Solunumsal Komplikasyonlar İçin Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Risk Factors for Respiratory Complications After Lung Resection
Yücel Özgür, Ayşe Ulukol
doi: 10.14744/GKDAD.2022.21704  Sayfalar 15 - 23 (345 kere görüntülendi)

5.
Yoğun Bakım Ünitesinde Yelken Göğüs Tanılarıyla Takip Edilen Hastaların Yönetimi
Management of Patients with Flail Chest Diagnose in the Intensive Care Unit
Mehmet Duran, Ömer Cenap Gülyüz, Nurgül Çetgen, Mehmet Şirin Mağaç
doi: 10.14744/GKDAD.2022.55376  Sayfalar 24 - 28 (678 kere görüntülendi)

6.
Toraks Cerrahisi Hastalarında Santral Venöz Kateter Malpozisyonlarının Retrospektif İncelenmesi
Retrospective Evaluation of Central Venous Catheter Malpositions in Thoracic Surgery Patients
Umut Kara, Mehmet Emin İnce, Merve Şengül İnan, Fatih Şimşek, Gökhan Özkan, Serkan Şenkal, Ahmet Coşar
doi: 10.14744/GKDAD.2022.22043  Sayfalar 29 - 35 (514 kere görüntülendi)

7.
COVID-19, Yoğun Bakım Ünitesindeki Octogenarian ve Nonagenerian Popülasyonda Daha Şiddetli ve Ölümcül Olabilir
COVID-19 Could Be More Severe and Fatal in the Octogenarian and Nonagenarian Population in Intensive Care Unit
Behiye Deniz Kosovali, Büşra Tezcan, Nevzat Mehmet Mutlu, Seval İzdeş
doi: 10.14744/GKDAD.2022.39259  Sayfalar 36 - 41 (422 kere görüntülendi)

8.
COVID-19 Pandemisi ve COVID-19 Normalleşme Döneminde Anesteziyoloji Uygulamaları Farkındalığı
Awareness of Anesthesiology Practices in the Coronavirus Disease 2019 Pandemic and Coronavirus Disease 2019 Normalization Period
Yasir İlyas, Ali Akdoğan, Ahmet Can Şenel
doi: 10.14744/GKDAD.2021.27676  Sayfalar 42 - 49 (316 kere görüntülendi)

9.
COVID-19 Mortalitesinin Nedenleri ve Nötrofil-Lenfosit Oranının Prognostik Etkisi
Causes of COVID-19’s Mortality and Prognostic Effect of Neutrophile-Lymphocyte Ratio
Mesut Öterkuş, Leman Acun Delen
doi: 10.14744/GKDAD.2021.94834  Sayfalar 50 - 55 (288 kere görüntülendi)

10.
COVID-19 sonrası olan ve COVID-19 dan bağımsız oluşmuş Yüksek Riskli Pulmoner Emboli Hastalarının Karşılaştırılması
Comparison of High-Risk Pulmonary Embolism Patients with and without COVID-19
Bengü Şaylan, İsmail Selçuk, Bülent Barış Güven, Tayfun Çalışkan, Nehir Selçuk, İnsa Gül Ekiz İşcanlı
doi: 10.14744/GKDAD.2022.32848  Sayfalar 56 - 63 (390 kere görüntülendi)

11.
Poliklinik Hastalarında Post-COVID-19 Göğüs Ağrısı ve Dispne’nin Speckle Tracking Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi
Evaluation of Chest Pain and Dyspnea Symptoms Using Speckle-Tracking Echocardiography in Patients Recovering from COVID-19
Timor Omar, Doğan İliş, Yusuf Oflu, Muammer Karakayalı, Halil Murat Bucak, İnanç Artaç
doi: 10.14744/GKDAD.2022.24654  Sayfalar 64 - 69 (340 kere görüntülendi)

12.
Genel Anestezi Altında Laparoskopik Bariyatrik Cerrahi Geçiren Hastalarda Atelektazi Sıklığının Transtorasik Akciğer Ultrasonu ile Gösterilmesi
Evaluation of the Frequency of Atelectasis by Transthoracic Lung Ultrasound in Patients Undergoing Laparoscopic Bariatric Surgery Under General Anesthesia
Derya Erol, Mustafa Kemal Arslantaş, Gülbin Töre Altun, Pelin Çorman Dinçer, Elif Aslı Karadeniz, Hilmi Ömer Ayanoğlu
doi: 10.14744/GKDAD.2022.74317  Sayfalar 70 - 80 (543 kere görüntülendi)

13.
Transözefageal Ekokardiyografide Artefakt İnsidansı ve Etiyolojisi
The Incidence and Etiology of Artifacts in Transesophageal Echocardiography
Gülbin Töre Altun, Alper Kararmaz, Zuhal Aykaç
doi: 10.14744/GKDAD.2022.84834  Sayfalar 81 - 88 (623 kere görüntülendi)

14.
Pediatrik Kalp Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesinde PRISM ve APACHE II Skorlama Sistemleri
PRISM and APACHE II Scoring Systems in Pediatric Cardiac Surgery Intensive Care Unit
Serkan Basman, Zeliha Alıcıkuş Tuncel, Gül Çakmak
doi: 10.14744/GKDAD.2022.28190  Sayfalar 89 - 96 (738 kere görüntülendi)

15.
Radyofrekans Kateter Ablasyon Uygulanan Pediyatrik Hastalarda Derin Sedasyon ve Hasta Güvenliği: Bir Prospektif Çalışma
Deep Sedation and Patient Safety in Pediatric Patients Undergoing Radiofrequency Catheter Ablation: A Prospective Study
Sibel Yılmaz Ferhatoğlu, Şevket Ballı, Türkan Kudsioğlu
doi: 10.14744/GKDAD.2022.74508  Sayfalar 97 - 103 (388 kere görüntülendi)

LookUs & Online Makale