ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi - GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg: 20 (1)
Cilt: 20  Sayı: 1 - 2014
DERLEME
1.
Hemostatik İlaçlar
Hemostatic Drugs
Nazan Atalan
doi: 10.5222/GKDAD.2014.001  Sayfalar 1 - 6 (3106 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
2.
Bölgesel Anestezi ile Karotis Endarterektomide Gabapentinin İntraoperatif Kooperasyon, Stres Yanıt ve Postoperatif Analjezi Üzerine Etkileri
The Effects of Gabapentin on Intraoperative Cooperation, Stress Response and Postoperative Analgesia in Patients Undergoing Carotid Endartectomy with Regional Anesthesia
Sabiha Ercan, Elif Akpek, Erdal Aslım, Tankut Akay, Aslı Dönmez
doi: 10.5222/GKDAD.2014.007  Sayfalar 7 - 15 (1123 kere görüntülendi)

3.
Koroner Arter Baypas Cerrahisinde Soğuk Kan Kardiyoplejisi Potasyum Konsantrasyonu Üzerine Hipoterminin Etkisi
The Effect of Hypotermia on Potassium Concentration in Blood Cardioplegia During Cardiopulmonary Bypass Surgery
Murat Peker, Safinaz Karabayırlı, Azra Özanbarcı, Necmettin Çolak, Rüveyda İrem Demircioğlu, Bünyamin Uslu
doi: 10.5222/GKDAD.2014.016  Sayfalar 16 - 20 (2788 kere görüntülendi)

4.
Koroner Arter Baypas Cerrahisinde Remifentanil ve Fentanil İnfüzyonlarının İlaç Tüketimi Üzerine Etkileri
The Effects of Remifentanil and Fentanyl Infusions on Drug Consumption in Coronary Artery Bypass Surgery
Peyami Duman, Perihan Ekmekçi, Baturay Kansu Kazbek, Hakan Yılmaz, Filiz Tüzüner
doi: 10.5222/GKDAD.2014.021  Sayfalar 21 - 26 (971 kere görüntülendi)

5.
Kalp Cerrahisi Hastalarında BURP Manevrasının Hemodinami ve EKG’de QT ve P Dispersiyonları Üzerine Etkileri
Effects of BURP maneuver over the hemodynamics and QT and P dispersions in ECG in cardiac surgery patients
Abdullah Demirhan, Murat Bilgi, Ümit Yaşar Tekelioğlu, Akcan Akkaya, Kemalettin Erdem, Serkan Öztürk, Adem Deniz Kurt, Hasan Koçoğlu
doi: 10.5222/GKDAD.2014.027  Sayfalar 27 - 32 (961 kere görüntülendi)

6.
Mannitol ve Dopaminin Koroner Arter Baypas Cerrahisinde Renal Fonksiyonlara Etkileri
Effects of Mannitol and Dopamine on Renal Function in Coronary Artery Bypass Surgery
Emine Bilge Narin, İlhan Öztekin, Seher Deniz Öztekin, Güler Topçu, Betül Öğütmen, Sevim Canik
doi: 10.5222/GKDAD.2014.033  Sayfalar 33 - 40 (1045 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
7.
Anksiyete Bozukluğu Olan Yoğun Bakım Hastasında Gecikmiş Trakeal Stenoz Tanısı
A Delayed Tracheal Stenosis Diagnosis For An İntensive Care Patient With Anxiety Disorder
Büşra Tezcan, Yasemin Savcı, Bahar Aydınlı, Aslı Demir, Rabia Koçulu, Sevil Tokat, Ümit Karadeniz
doi: 10.5222/GKDAD.2014.041  Sayfalar 41 - 44 (1062 kere görüntülendi)

8.
Eşzamanlı Timektomi ve Koroner Arter Baypas Greft (KABG) Cerrahisi Uygulanan Miyastenya Gravisli Olguda Anestezi Yönetimi
Anesthetic Management in a Case with Myastenia Gravis Who Underwent Simultaneously Coronary Artery Bypass Graft (CABG) Surgery and Thymectomy
Murat Aksun, Senem Girgin, Ufuk Yetkin, Volkan Kuru, Birzat Emre Gölboyu, Ali Gürbüz, Nagihan Karahan
doi: 10.5222/GKDAD.2014.045  Sayfalar 45 - 48 (887 kere görüntülendi)

9.
Pnömonektomi Sonrası Kardiyopulmoner Baypas Cerrahisi Geçiren Hastada Anestezi Yönetimi
Anaesthetic Management of The Patient Undergoing Cardiopulmonary Bypass Graft Surgery After Pneumonectomy
Tülün Öztürk, Hamza Bambal, İhsan İşkesen, Hayrettin Şirin
doi: 10.5222/GKDAD.2014.049  Sayfalar 49 - 54 (1047 kere görüntülendi)

10.
Amiodaron’a Bağlı Ender Bir Komplikasyon: Yaygın Alveolar Hemoraji
A Rare Complication of Amiodarone: Diffuse Alveolar Hemorrhage
Alper Kararmaz, Pelin Çorman Dinçer, Firuz Çelikoğlu
doi: 10.5222/GKDAD.2014.055  Sayfalar 55 - 58 (1219 kere görüntülendi)

11.
Ender Bir Pulmoner Arter Kateterizasyon Komplikasyonu: Düğümlenme
A Rare Pulmonary Arterial Catheterization Complication: Knotting
Derya Arslan Yurtlu, Hasan Fatih Tanyeli, Murat Aksun, Nagihan Karahan, Orhan Gökalp, Ali Gürbüz
doi: 10.5222/GKDAD.2014.059  Sayfalar 59 - 62 (1150 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
12.
Yoğun Bakımda Takip Edilen Hastada Ani Gelişen Anizokori
The Sudden Onset of Anisocoria at the Patients in Intensive Care Units
Ayfer Açıkgöz, Özcan Ulaş Açıkgöz, Alican Açıkgöz, Bora Aykaç, Kamil Karaoğlu
doi: 10.5222/GKDAD.2014.063  Sayfalar 63 - 64 (2301 kere görüntülendi)
Makale Özeti |Tam Metin PDF

13.
Ultrason Rehberliğinde Kanulasyon Sırasında Saptanan Radiyal Arter Varyasyonu
A Variation of Radial Artery Detected During Ultrasound-Guided Cannulation
Alper Kilicaslan, Funda Gök, Gamze Sarkılar, Damlanur Üstün, Onur Bilge
doi: 10.5222/GKDAD.2014.065  Sayfalar 65 - 66 (940 kere görüntülendi)
Makale Özeti |Tam Metin PDF

14.
Subklavyen Venöz Kateterizasyona Bağlı Nadir Bir Komplikasyon: Toraksa Malpozisyon
A Rare Complication Due to Subclavian Venous Catheterization: Malposition to Thorax
Ahmet Selim Özkan
doi: 10.5222/GKDAD.2014.067  Sayfalar 67 - 68 (975 kere görüntülendi)
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale