ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi - GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg: 26 (3)
Cilt: 26  Sayı: 3 - 2020
1.
Kapak
Cover

Sayfa I (562 kere görüntülendi)

2.
Bilimsel Değerlendirme Kurulu
Editorial Consultants

Sayfa II (463 kere görüntülendi)

3.
İçindekiler
Contents

Sayfalar III - IV (474 kere görüntülendi)

4.
Yayın Politikaları ve Yazım Rehberi
Publication Policies and Writing Guide

Sayfalar V - X (495 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
5.
Levosimendan’ın NB2a Fare Nöroblastoma Hücre Kültürü Üzerine Nöroprotektif Etkileri
Neuroprotective Effects of Levosimendan on the NB2a Mouse Neuroblastoma Cell Culture
Tülün Öztürk, Kamil Vural, Işıl Aydemi&775;r, Mehmet İbrahim Tuğlu
doi: 10.5222/GKDAD.2020.07078  Sayfalar 115 - 122 (767 kere görüntülendi)

6.
Video Yardımlı Torakoskopik ID Sempatektomilerde Entübe ve Non-entübe Tekniklerin Karşılaştırılması
Comparison of Intubated Versus Non-Intubated Techniques in Video-Assisted Thoracoscopic Sympathectomy
Ufuk Turan, Serkan Şenkal
doi: 10.5222/GKDAD.2020.68736  Sayfalar 123 - 132 (745 kere görüntülendi)

7.
Ciaglia ve Griggs' Perkutanöz Dialatasyonel Trakeostomi Yöntemlerinin Karşılaştırması: Hangisi Daha Etkili ve Güvenli?
Comparison of Ciaglia and Griggs Percutaneous Dilatation Tracheostomy Methods: Which one is more effective and safe?
Şerife Bektaş, Mine Altınkaya Çavuş, İbrahim Mungan, Sema Turan
doi: 10.5222/GKDAD.2020.91819  Sayfalar 133 - 138 (669 kere görüntülendi)

8.
Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu (TAVİ) İşlemlerinde Anestezi Yöntemlerimiz: Retrospektif Çalışma
Our Anesthetic Managements in Patients Undergoing Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI): A Retrospective Study
Rukiye Doğan Çakıer, Funda Gümüş Özcan, Serdar Demirgan, Ertuğrul Okuyan, Aysın Selcan
doi: 10.5222/GKDAD.2020.93824  Sayfalar 139 - 146 (884 kere görüntülendi)

9.
KardiyovKardiyovaskuler Cerrahi Hastalarında Alt IDSolunum Yolu ve Üriner Sistem Kolonizasyonu
Lower Respiratory Tract and Urinary System Colonization in Patients with Cardiovascular Surgery
Nurşen Tanrıkulu, Ali Haspolat, Ali Şefik Köprülü, Ergun Demirsoy
doi: 10.5222/GKDAD.2020.90277  Sayfalar 147 - 156 (696 kere görüntülendi)

10.
Pediyatrik Kardiyak Cerrahi Sonrası Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu Takılan Hastalarda Organ Disfonksiyonu ve Mortalite İlişkisi
Organ Dysfunction and Mortality Relationship in Patients with Extracorporeal Membrane Oxygenation After Pediatric Cardiac Surgery
Nihal Sirakaya Erese, Nurgul Yurtseven, Emine Hekim Yılmaz, Okan Yurdakök, Suna Yaka
doi: 10.5222/GKDAD.2020.84756  Sayfalar 157 - 164 (718 kere görüntülendi)

11.
Kalp Cerrahisinde Yüksek Vücut Kitle İndeksinin Morbidite ve Mortalite Üzerine Etkileri
Impact of High Body Mass Index on Morbidity and Mortality ın Cardiac Surgery Cardiac Surgery and Obesity
Funda Gümüş Özcan, Serdar Demirgan, Taner Abdullah, Aysın Selcan
doi: 10.5222/GKDAD.2020.40316  Sayfalar 165 - 171 (750 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
12.
Melatonin premedikasyonunun epidural anestezi yapılan hastalarda intraoperatif ve postoperatif hemodinamik parametreler, periferik oksijen satürasyonu, postoperatif anksiyete ve kognitif fonksiyonlar üzerine etkilerinin incelenmesi; Editöre mektup
Investigation of the effects of melatonin premedication on intraoperative and postoperative hemodynamic parameters, peripheral oxygen saturation, postoperative anxiety and cognitive functions in patients undergoing epidural anesthesia; Letter to edit
Melis Tosun, Fevzi Toraman
doi: 10.5222/GKDAD.2020.33600  Sayfalar 172 - 175 (560 kere görüntülendi)
Makale Özeti |Tam Metin PDF

13.
Editöre Mektup
Letter To Editor
Merve Şeker, Fevzi Toraman
doi: 10.5222/GKDAD.2020.81904  Sayfalar 176 - 177 (554 kere görüntülendi)
Makale Özeti |Tam Metin PDF

14.
Editöre Mektup
Letter to the Editor
Emir Kılınç, Bülent Güçyetmez, Fevzi Toraman
doi: 10.5222/GKDAD.2020.33255  Sayfalar 178 - 182 (643 kere görüntülendi)
Makale Özeti |Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
15.
Sağ Süperior Vena Kava Olmaksızın Persistan Sol Süperior Vena Kava Saptanan İki Olgu
Two Cases with Persistent Left Superior Vena Cava with Absence of Right Superior Vena Cava
Umut Kocabaş
doi: 10.5222/GKDAD.2020.60134  Sayfalar 181 - 185 (779 kere görüntülendi)

16.
Koroner ve karotis cerrahisinin birlikte uygulandığı hastada anestezi yönetimimiz
Our anesthesia management in patient with combined coronary and carotis surgery
Dilek Çetinkaya, İlker Uğurlu
doi: 10.5222/GKDAD.2020.45822  Sayfalar 186 - 188 (602 kere görüntülendi)

LookUs & Online Makale