ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi - GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg: 27 (4)
Cilt: 27  Sayı: 4 - 2021
1.
Ön Sayfalar
Frontmatters

Sayfalar I - X (299 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
2.
Kalp Cerrahisinde Perioperatif Viskoelastik Test Uygulamasının Kan Ürünü Kullanımına ve Sonuca Etkisi; Bölgesel Kalp Cerrahisi Merkezi Deneyimi
The Impact of Perioperative Viscoelastic Test Application on Blood Product Usage and Outcome in Cardiac Surgery; Regional Cardiac Surgery Center Experience
Murat Aksun, Saliha Aksun, Mehmet Ali Coşar, Elif Neziroğlu, Senem Girgin, Ezgi Balıkoğlu, Nagihan Karahan, Ali Gürbüz
doi: 10.5222/GKDAD.2021.78557  Sayfalar 233 - 240 (507 kere görüntülendi)

3.
Preoperatif Oral Klorheksidinin Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Ventilatör İlişkili Pnömoni ve YBÜ Mortalitesi Üzerine Etkisi
The Effect of Preoperative Oral Chlorhexidine Rinse on Ventilator Associated Pneumonia and ICU Mortality After Open Heart Surgery
Ibrahim Ugur, Nurgul Yurtseven, Senem Polat, Sibel Yilmaz Ferhatoglu, Seyda Ocalmaz
doi: 10.5222/GKDAD.2021.33602  Sayfalar 241 - 246 (864 kere görüntülendi)

4.
Koroner Arter Baypas Cerrahisinde Desfluranın Farklı MAK Değerlerinde Juguler Venöz Oksijen Saturasyonu Üzerine Etkileri
The Effects of Different MAC Values of Desflurane on Jugular Venous Oxygen Saturation in Coronary Artery Bypass Surgery
Veli Mistanoğlu, Sefika Turkan Kudsioglu, Nihan Yapici, Hüseyin Maçika
doi: 10.5222/GKDAD.2021.36002  Sayfalar 247 - 253 (394 kere görüntülendi)

5.
Preoperatif Yalancı Negatif ve Asemptomatik Olan SARS-COV-2 Enfeksiyonlu Hastalardaki Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Deneyimlerimiz
The Experience of Our Cardiovascular Surgery Intensive Care in Preoperative False-Negative and Asymptomatic Patients with SARS-COV-2 Infection
Ismail Selcuk, Bülent Barış Güven, Nehir Selcuk
doi: 10.5222/GKDAD.2021.90958  Sayfalar 254 - 260 (737 kere görüntülendi)

6.
Konjenital Kalp Cerrahisinde Kardiyopulmoner Baypasın Triiyodotironin Fonksiyonları Üzerine Etkisi
Effect of Cardiopulmonary Bypass on Tiiyodothyronine Functions in Congenital Cardiac Surgery
Esin Egilmez, Nurşen Tanrıkulu, Murat Çiçek, Nurgul Yurtseven
doi: 10.5222/GKDAD.2021.90958  Sayfalar 261 - 265 (437 kere görüntülendi)

7.
Kardiyoversiyon Sedasyonunda Kullanılan Midazolam-Fentanil ile Midazolam-Ketamin Kombinasyonlarının Hemodinamik ve Sedatif Etkilerinin Karşılaştırılması
Comparison of Hemodynamic and Sedative Effects of Midazolam-Fentanyl and Midazolam-Ketamine Combinations Used in Cardioersion Sedation
Murat Acarel, Özlem Yıldırımtürk, Nihan Yapici
doi: 10.5222/GKDAD.2021.46338  Sayfalar 266 - 271 (2091 kere görüntülendi)

8.
Endovasküler Aort Onarımında Anestezi Yönetimi
Anesthesia Management in Endovascular Aortic Repair
Arzu Karaveli
doi: 10.5222/GKDAD.2021.29053  Sayfalar 272 - 280 (1148 kere görüntülendi)

9.
Venöz Yetmezlik Olgu Serilerinin Tedavisinde N-Butil Siyanoakrilat Embolizasyonunun Kullanımı
Use of N-Butyl Cyanoacrylate Embolization in the Treatment of Venous Insufficiency Case Series
Zafer Cengiz Er, Alper İbrahim Tosya
doi: 10.5222/GKDAD.2021.05925  Sayfalar 281 - 285 (471 kere görüntülendi)

10.
Çocuklarda Trakeobronşiyal Yabancı Cisimler: Akciğer Radyografisi Bulguları ile İlişkili Güçlü Bir Hikaye Bronkoskopiye Yol Açıyor
Tracheobronchial Foreign Bodies in Children: A Strong History Associated with Plain Chest Radiography Findings Leads to Bronchoscopy
Umut Alıcı, Çiğdem Öztunalı, Çiğdem Arslan Alıcı, Huseyin Ilhan, Baran Tokar
doi: 10.5222/GKDAD.2021.56823  Sayfalar 286 - 293 (694 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
11.
Yüksek Riskli Bir Hastada İki Rejyonel Anestezi Tekniğinin Kombinasyonu: Olgu Raporu
The Combination of Two Regional Anesthesia Techniques in a High-Risk Patient: A Case Report
Uğur Peksöz, Ali Ahiskalioglu
doi: 10.5222/GKDAD.2021.44227  Sayfalar 294 - 298 (426 kere görüntülendi)

LookUs & Online Makale