ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Çocuklarda Trakeobronşiyal Yabancı Cisimler: Akciğer Radyografisi Bulguları ile İlişkili Güçlü Bir Hikaye Bronkoskopiye Yol Açıyor [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(4): 286-293 | DOI: 10.5222/GKDAD.2021.56823

Çocuklarda Trakeobronşiyal Yabancı Cisimler: Akciğer Radyografisi Bulguları ile İlişkili Güçlü Bir Hikaye Bronkoskopiye Yol Açıyor

Umut Alıcı1, Çiğdem Öztunalı2, Çiğdem Arslan Alıcı1, Huseyin Ilhan1, Baran Tokar1
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahi Ana Bilim Dalı, Eskişehir
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Çocuk Radyoloji Bilim Dalı, Eskişehir

Amaç: Öykü ve akciğer grafisi, yabancı cisim aspirasyonu (YCA) olan çocuklarda temel tanı araçlarıdır. Çalışma erken ve gecikmiş YCA tanısı ile ilişkili klinik, radyolojik ve bronkoskopik bulguları değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Yöntem: YCA şüphesi nedeniyle bronkoskopi yapılan 249 çocuğun kayıtları, YCA için negatif bronkoskopi (grup I), erken tanı (grup II) ve gecikmiş tanı (grup III) olmak üzere üç grupta incelendi.
Bulgular: YCA’da boğulma atakları, öksürük ve solunum seslerinde azalma anlamlı olarak belirlendi. Radyoopak YC’lerin yüzdesi % 6.2 idi. Grup II ve III’te amfizem; Grup III’te atelektazi ve pnömoni akciğer grafisinde anlamlı derecede yüksekti. Bronkoskopi sırasında saptanan pnömoni ve belirgin inflamasyon Grup III’te belirgindi. YC’ler çoğunlukla bitkisel kökenlidir ve çoğunluğu bronşta, daha çok sağ tarafta bulunmuştur. YC’ler, torakotomi olan biri dışında rijit bronkoskopi ile başarıyla çıkarıldı.
Sonuç: Literatür taraması, aynı grup yapısında tasarlanan mevcut (2010-2019) ve önceki (1994-2003) çalışmalarımız radyoopak YC ile ilişkili boğulma epizotunun bronkoskopiye yol açtığını göstermiştir. Anfizem ve atelektazi de erken teşhis için değerlidir. Radyolojik bulgulardan bağımsız olarak, güçlü öyküsü olan hastalarda bronkoskopi düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Yabancı cisim, trakea, bronş. akciğer grafisi, çocuk

Tracheobronchial Foreign Bodies in Children: A Strong History Associated with Plain Chest Radiography Findings Leads to Bronchoscopy

Umut Alıcı1, Çiğdem Öztunalı2, Çiğdem Arslan Alıcı1, Huseyin Ilhan1, Baran Tokar1
1Department Of Pediatric Surgery, Eskisehir Osmangazi University Faculty Of Medicine, Eskisehir, Turkey
2Department Of Radiology, Section Of Pediatric Radiology, Eskisehir Osmangazi University Faculty Of Medicine, Eskisehir, Turkey

Objective: History and chest x-ray are the main diagnostic tools in children with foreign body aspiration (FBA). The study aims to evaluate clinical, radiological, and bronchoscopic findings associated with early and delayed diagnosis of FBA.
Methods: The records of 249 children having bronchoscopy for suspected FBA were analyzed in three groups as negative bronchoscopy for FBA (group I), early diagnosis (group II), and delayed diagnosis (group III).
Results: Choking episodes, coughing, and decreased breath sounds were determined significantly in FBA. The percentage of radiopaque FBs was 6.2%. Emphysema in groups II and III; atelectasis and pneumonia in group III were significantly higher on chest x-ray. Pneumonia and significant inflammation found during bronchoscopy were prominent in group III. FBs were mostly vegetable origin and the majority were found in the bronchus, more on the right side. FBs were successfully removed by rigid bronchoscopy except one having thoracotomy.
Conclusion: Review of the literature, our current (2010-2019) and previous (1994-2003) studies designed in the same group structure showed that choking episode associated with a radiopaque FB leads to bronchoscopy. Emphysema and atelectasis are also valuable for early diagnosis. Regardless of radiological findings, bronchoscopy should be considered in patients with a strong history.

Keywords: Foreign bodies, trachea, bronchi, chest x-ray, bronchoscopy, children

Umut Alıcı, Çiğdem Öztunalı, Çiğdem Arslan Alıcı, Huseyin Ilhan, Baran Tokar. Tracheobronchial Foreign Bodies in Children: A Strong History Associated with Plain Chest Radiography Findings Leads to Bronchoscopy. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(4): 286-293

Sorumlu Yazar: Umut Alıcı, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale