ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Preoperatif Yalancı Negatif ve Asemptomatik Olan SARS-COV-2 Enfeksiyonlu Hastalardaki Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Deneyimlerimiz [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(4): 254-260 | DOI: 10.5222/GKDAD.2021.90958

Preoperatif Yalancı Negatif ve Asemptomatik Olan SARS-COV-2 Enfeksiyonlu Hastalardaki Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Deneyimlerimiz

Ismail Selcuk1, Bülent Barış Güven2, Nehir Selcuk3
1Sultanabdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı
2Sultanabdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Ana Bilim Dalı
3Dr Siyami Ersek Eğitim Ve Araştırma Hastanesi. Kalp Ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı

Amaç: Kalp cerrahisi geçiren hastalarda COVID-19’un etkileri hakkında literatürde çok az veri mevcuttur. Bu çalışmada amacımız, COVID-19’un kardiyak cerrahi sonrası etkilerini, hastaların temel özelliklerini ve laboratuvar bulgularını tanımlamaktır. Aynı zamanda preoperatif süreçte rRT-PCR’nin zayıf tanı performansının altında yatan mekanizmayı tartışmaktır.
Yöntem: Erişkin kalp cerrahisi kliniğimizde 18 Mayıs 2020 - 07 Haziran 2021 tarihleri arasında ameliyat edilen 191 hastanın verileri geriye dönük olarak incelendi. Ameliyat öncesi asemptomatik ve rRT-PCR (-) olan ve ameliyat sonrası rRT-PCR pozitifleşen toplam 12 hasta çalışmaya dahil edildi. Acil operasyon gerektiren, preoperatif dönemde rRT-PCR çalışmamış veya rRT-PCR (+) olan, günübirlik cerrahi operasyon geçirenler ile entübe edilmeden opere edilen hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Hastaların yaş, cinsiyet, tanı, yapılan operasyon, YBÜ yatış süreleri, entübasyon süreleri, ekokardiyografi, kan gazı ve biyokimya sonuçları ile PCR sonuçları kaydedildi.
Bulgular: Çalışmada 87 hastadan postoperatif rRT-PCR çalışıldı ve 12 (%13.8) hastada sonuç (+) geldi. 12 hastadan 2’si (%16.7) SARS-CoV-2 pnömonisi nedeniyle ex oldu. Preoperatif lökosit (7.78 103/mcL), lenfosit (1.52 103/mcL) ve CRP (49.27 mg/L) değerlerinin ortalaması normal değer aralığında iken, ferritin (823 ng/ml) ve D-Dimer(1138 ng/ml) değerlerinin ortalaması normal değer aralığının üzerinde bulundu. Preoperatif ve postoperatif Pa02/Fi02 oranlarındaki değişkenlik ex olan hastalarda (ortalama: 40,50±4,94) sağkalan hastalarınkine (ortalama: 16,4±9,37) oranla daha yüksek bulundu (P= 0.053).
Sonuç: Ekstrakorporeal dolaşımın kendisinin sistemik bir inflamatuar yanıta neden olarak COVID-19 tablosunu şiddetlendirebileceği unutulmamalıdır. Aynı zamanda daha az yalancı negatiflik PCR sonuçları görmek için, kardiyak cerrahiye girecek olan hastalara operasyon öncesi en az 7 gün izolasyon ve SARS-Cov-2 için PCR örneklerinin mümkün olduğunca alt solunum yollarından alınmasını önermekteyiz

Anahtar Kelimeler: coronavirus, COVID-19, SARS-CoV-2, kalp cerrahisi

The Experience of Our Cardiovascular Surgery Intensive Care in Preoperative False-Negative and Asymptomatic Patients with SARS-COV-2 Infection

Ismail Selcuk1, Bülent Barış Güven2, Nehir Selcuk3
1Departman Of Cardiovascular Surgery,sultan Abdülhamid Han Training And Research Hospital İstanbul, Turkey
2Sultan 2. Abdulhamid Han Sample Training And Research Hospital Department of Anesthesia, İstanbul, Turkey
3Departman Of Cardiovascular Surgery, Dr Siyami Ersek Training And Research Hospital, İstanbul, Turkey

Objective: There is little data in the literature on the effects of COVID-19 in patients undergoing cardiac surgery. Our aim in this study is to describe the post-cardiac surgical effects of COVID-19, the basic characteristics of the patients and their laboratory findings; and also to discuss the mechanism underlying the poor diagnostic performance of rRT-PCR.
Methods: The data of 191 patients who were operated between 18 May 2020- 07 June 2021 were retrospectively analyzed. A total of 12 patients who were asymptomatic and rRT-PCR (-) preoperatively and rRT-PCR positive postoperatively were included. Patients who required emergency operation, did not perform rRT-PCR in the preoperative period or had rRT-PCR (+), had outpatient surgery were not included. The patients’ age, operation, length of stay in the ICU, intubation times, echocardiography, blood gas and biochemistry results and PCR results were recorded.
Results: In the study, postoperative rRT-PCR was studied from 87 patients and the result was (+) in 12 (13.8%) patients. Two of 12 (16.7%) patients died due to SARS-CoV-2 pneumonia. While the mean values of preoperative leukocytes (7.78 103/mcL), lymphocytes (1.52 103/mcL) and CRP (49.27mg/dL) were within the normal range, the mean values of ferritin (823 ng/ml) and D-Dimer (1138 ng/ml) were above the normal range.
Conclusion: We recommend that patients has to be isolated for at least 7 days before the operation. Also sputum samples from the tracheal tube should be studied simultaneously nasopharyngeal PCR samples in the preoperative and the early postoperative period in order to minimize false negative PCR results.

Keywords: coronavirus, COVID-19, SARS-CoV-2, cardiacsurgery

Ismail Selcuk, Bülent Barış Güven, Nehir Selcuk. The Experience of Our Cardiovascular Surgery Intensive Care in Preoperative False-Negative and Asymptomatic Patients with SARS-COV-2 Infection. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(4): 254-260

Sorumlu Yazar: Nehir Selcuk, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale