ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi - GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg: 27 (1)
Cilt: 27  Sayı: 1 - 2021
1.
Kapak
Cover

Sayfa I (380 kere görüntülendi)

2.
Bilimsel Değerlendirme Kurulu
Editorial Consultants

Sayfalar II - III (442 kere görüntülendi)

3.
İçindekiler
Contents

Sayfalar IV - V (363 kere görüntülendi)

4.
Yayın Politikaları ve Yazım Rehberi
Publication Policies and Writing Guide

Sayfalar VI - XII (344 kere görüntülendi)

DERLEME
5.
Majör Cerrahilerde Ekstravasküler Akciğer Sıvısı Ölçümünün Önemi
The Importance of Extravascular Lung Water Measurement in Major Surgeries
Baturay Kansu Kazbek, Perihan Ekmekçi
doi: 10.5222/GKDAD.2021.04935  Sayfalar 1 - 13 (1009 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
6.
LIMA Serbestleştirilmesi İçin Papaverinin Ultrason Kılavuzluğunda Transvers Torasik Kas Düzlemine Enjeksiyonu ile Topikal Uygulamasının Karşılaştırılması: Bir Pilot Çalışma
Ultrasound-Guided Transverse Thoracic Muscle Plane Injection vs. Topical Spraying of Papaverine for LIMA Harvesting: A Pilot Study
Muhammed Enes Aydin, Sümeyye Al, Ahmet Murat Yayik, Ugur Kaya, Abdurrahim Colak
doi: 10.5222/GKDAD.2021.54154  Sayfalar 14 - 20 (1026 kere görüntülendi)

7.
Açık Kalp Cerrahisi Yapılan Hastalarda Standart Endotrakeal Tüpleri ile Subglottik Drenajlı Endotrakeal Tüplerin Postoperatif Nosokomiyal Pnömoninin Gelişimine Üzerine Etkilerinin Karşılaştırması
Comparison of Standard Endotracheal Tube and Endotracheal Tube with Subglottic Secretion Drainage in Patients Undergoing Open Heart Surgery; Risk of Developing Postoperative Nosocomial Pneumonia
Zeki Talas, Tülay Çardaközü, Emel Azak, Sibel Gür
doi: 10.5222/GKDAD.2021.36034  Sayfalar 21 - 29 (807 kere görüntülendi)

8.
Metabolik Sendromlu Koroner Baypas Hastalarında Uygulanan İki Farklı Anestezi Tipinin Postoperatif Karaciğer Fonksiyonları Üzerine Etkisi
The Effect of Two Different Types of Anesthesia on Postoperative Liver Functions in Patients with Coronary Bypass with Metabolic Syndrome
Hülya Yiğit Özay, Aslı Demir, Melike Kaya Bahçecitapar
doi: 10.5222/GKDAD.2021.63634  Sayfalar 30 - 37 (746 kere görüntülendi)

9.
İntraoperatif Renal Oksijen Saturasyon Değişiminin Postoperatif Akut Böbrek Hasarı İle İlişkisi
The Relation of Intraoperative Renal Oxygen Saturation Change with Postoperative Acute Kidney Injury
Mustafa Emre Gürcü, Atakan Erkılınç, Pinar Karaca Baysal, Fatih Yılmaz, Tuncer Koçak
doi: 10.5222/GKDAD.2021.82621  Sayfalar 38 - 43 (695 kere görüntülendi)

10.
Kardiyak Cerrahide Mortalite Tayini: Kalp Cerrahi Skorlaması (CASUS) Sistemi Etkin mi?
Determination of Mortality in Cardiac Surgery: Is Cardiac Surgery Scoring (CASUS) System Effective?
Senem Polat, Nurgul Yurtseven
doi: 10.5222/GKDAD.2021.46547  Sayfalar 44 - 50 (811 kere görüntülendi)

11.
Trakeal Stenoz Cerrahisinde Nöromuskuler Blok Yönetimi; Retrospektif Değerlendirme
Neuromuscular Block Management in Tracheal Stenosis Surgery; Retrospective Evaluation
Sedat Saylan, Ali Akdogan
doi: 10.5222/GKDAD.2021.49403  Sayfalar 51 - 58 (702 kere görüntülendi)

12.
Çocuk Hastaların Trakeobronşiyal Yabancı Cisim Aspirasyonlarında Rijit Bronkoskopi Süresince Anestezi Uygulamalarımız
Our Anesthesia Experiences in the Tracheobronchial Foreign Body Aspirations of Pediatric Patients During Rigid Bronchoscopy
Yiğit Şahin, Tülay Çardaközü, Hüseyin Fatih Sezer
doi: 10.5222/GKDAD.2021.31032  Sayfalar 59 - 65 (724 kere görüntülendi)

13.
Primer Hiperhidroz Tedavisinde Videotorakoskopik Sempatektominin Yaşam Kalitesine Etkisi: Tek Merkez Deneyimi
The Impact of Videothoracoscopic Sympathectomy on Quality of Life in the Treatment of Primary Hyperhidrosis: A Single Center Experience
Hüseyin Fatih Sezer, Aykut Eliçora
doi: 10.5222/GKDAD.2021.94940  Sayfalar 66 - 73 (564 kere görüntülendi)

14.
Yüksek Riskli Hastalarda Weaning Başarısızlığı Açısından Noninvaziv Ventilasyon, Yüksek Akışlı Oksijen Tedavisi ve Konvansiyonel Oksijen Tedavisinin Karşılaştırılması
The Comparison of Noninvasive Ventilation, High-Flow Oxygen Therapy and Conventional Oxygen Therapy for Weaning Failure in High-Risk Patients
İbrahim Mungan, Sema Turan
doi: 10.5222/GKDAD.2021.05025  Sayfalar 86 - 95 (706 kere görüntülendi)

15.
Pediatrik Hastalarda Bilgisayarlı Tomografi Kullanılarak Endotrakeal Tüp Çapının Belirlenmesi: Klasik Formüllerle Karşılaştırma
Measurement of the Endotracheal Tube Diameter Using Computed Tomography Images for Pediatric Patients: Comparison with Classic Formulas
Hatice Dilek Özcanoğlu, Berna Türkay, Neşe Kutlutürk Şahin, Zahide Özlem Ulubay, Ayşe Sevinc Revanlı, Kamil Toker
doi: 10.5222/GKDAD.2021.37167  Sayfalar 96 - 102 (1415 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
16.
Pediyatrik Kalp Cerrahisi Sonrası Postoperatif COVID-19 Enfeksiyonu: İki Vaka
Postoperative COVID-19 Infection After Pediatric Cardiac Surgery: Two Cases
Omer Faruk Savluk, Yasemin Yavuz, Nihat Cine, Abdullah Arif Yilmaz, Aysu Türkmen Karaağaç, Mehmet Emirhan Işik, Hakan Ceyran
doi: 10.5222/GKDAD.2021.43765  Sayfalar 103 - 106 (596 kere görüntülendi)

17.
Raynaud Fenomenine Bağlı Dijital İskemide Stellat Ganglion Blokajı: Olgu Sunumu
Stellate Ganglion Blockade in Digital Ischemia Due to Raynaud’s Phenomenon: A Case Report
Murat Mehel, Deniz Kara, Ayda Turkoz
doi: 10.5222/GKDAD.2021.66934  Sayfalar 107 - 110 (1017 kere görüntülendi)

LookUs & Online Makale