ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Majör Cerrahilerde Ekstravasküler Akciğer Sıvısı Ölçümünün Önemi [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(1): 1-13 | DOI: 10.5222/GKDAD.2021.04935

Majör Cerrahilerde Ekstravasküler Akciğer Sıvısı Ölçümünün Önemi

Baturay Kansu Kazbek, Perihan Ekmekçi
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara

Majör cerrahilerde postoperatif pulmoner komplikasyonlar %1-23 arasında değişmekte ve ciddi
mortaliteye neden olabilmektedir. Perioperatif ekstravasküler akciğer sıvısı (EVLW) ölçümü,
komplikasyonların önlenmesinde olduğu kadar ventilatörden ayırma, sıvı yönetimi ve farmakolojik
müdahalelere yanıtın gözlenmesinde de yararlıdır. EVLW akciğerlerde pulmoner damarlar
dışında bulunan interstisyel, intrasellüler, alveoler ve lenfatik sıvıyı kapsar. Sağlıklı kişilerde
normal değerleri 3-7 ml/kg’dir ve 10 ml/kg üzerindeki değerlerin pulmoner ödeme işaret etmektedir.
EVLW ölçümünde altın standart gravimetrik yöntem olmakla birlikte, bu yöntemin postmortem
uygulanabilmesi nedeniyle ultrasonografi ve transpulmoner termodilüsyon gibi yöntemler
geliştirilmiştir. EVLW ölçümü renal replasman tedavisi, ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu
(ECMO), plevral effüzyonlar ve yüksek PEEP kullanımı gibi durumlardan etkilenebilmektedir.
Gelecekte majör cerrahilerde EVLW ölçümünün postoperatif hemodinamik takip ve
tedaviye etkilerini araştıracak yeni çalışmalara gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler: cerrahi, ekstravasküler akciğer sıvısı, pulmoner ödem

The Importance of Extravascular Lung Water Measurement in Major Surgeries

Baturay Kansu Kazbek, Perihan Ekmekçi
Department of Anesthesiology and Reanimation, Ufuk University, Ankara, Turkey

The incidence of postoperative pulmonary complications varies between 1-23 % and these
complications can cause serious mortality. Measurement of extravascular lung water (EVLW) is
beneficial not only for the prevention of complications but also in weaning, fluid management
and monitorization of response to pharmacological interventions. EVLW consists of interstitial,
intracellular, alveolar and lymphatic fluid in lungs except for pulmonary vasculature. Its normal
range is 3-7 m/kg in healthy adults, values greater than 10 ml/kg point to pulmonary edema.
Although the gold standard for measurement of EVLW is the gravimetric method, due to the
fact it can only be applied postmortem, measurement methods by using ultrasonography and
transpulmonary thermodilution have been developed. EVLW measurement can be affected by
renal replacement therapy, extracorporeal membrane oxygenation (ECMO), pleural effusions
and high PEEP. New research focusing on the effect of EVLW measurement on postoperative
hemodynamic management is necessary in the future.

Keywords: surgery, extravascular lung water, pulmonary edema

Baturay Kansu Kazbek, Perihan Ekmekçi. The Importance of Extravascular Lung Water Measurement in Major Surgeries. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(1): 1-13

Sorumlu Yazar: Baturay Kansu Kazbek, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale