ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Çocuk Hastaların Trakeobronşiyal Yabancı Cisim Aspirasyonlarında Rijit Bronkoskopi Süresince Anestezi Uygulamalarımız [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(1): 59-65 | DOI: 10.5222/GKDAD.2021.31032

Çocuk Hastaların Trakeobronşiyal Yabancı Cisim Aspirasyonlarında Rijit Bronkoskopi Süresince Anestezi Uygulamalarımız

Yiğit Şahin1, Tülay Çardaközü1, Hüseyin Fatih Sezer2
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Kocaeli
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Kocaeli

Amaç: Çocuklarda trakeobronşiyal yabancı cisim aspirasyonlarının tanı ve tedavisinde bronkoskopi altın standarttır. Çocuklarda genellikle genel anestezi altında rijit bronkoskopi (RB) tercih edilir. Bu makalede, çocuklarda trakeobronşiyal yabancı cisim aspirasyonları ve çıkarılması için uygulanan rijit bronkoskopi esnasındaki anestezi deneyimlerimiz paylaşılmıştır.
Yöntem: 1 Ocak 2014-31 Aralık 2018 yılları arasında göğüs cerrahisi anabilim dalı tarafından trakeobronşiyal yabancı cisim aspirasyonu (TBYCA) şüphesiyle genel anestezi altında RB yapılan 0-18 yaş arası tüm hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: TBYCA erkek çocuklarda daha fazla oranda görüldü, 13-36 ay arasındaki hastalarda organik yabancı cisim aspirasyonu anlamlı dercede fazla idi, Hastalar en sık öksürük ve hırlıtılı solunum şikayeti ile başvurdular ve çoğu 08: 00-16: 00 saatleri arasında ameliyata alındılar. TBYC’ler sağ ve sol ana bronşta benzer oranda lokalize idiler. Anestezi indüksiyonu genellikle iv. prpopofolle sağlandı, idamede total intravenöanestezi ve sevofluran inhalasyonu uygulandı. Proksimal yerleşimli TBYC’ler dışında olguların çoğuna işlemin süresiyle alakalı olarak orta veya kısa etkili kas gevşetici yapıldı. Postoperatif 3 hasta entübe edilerek yoğun bakıma alındı, 25 hastada solunum sıkıntısı medikal tedaviye yanıt verdi. İşlem süresince arrest veya exitus olan hasta olmadı.
Sonuç: TBYCA için RB ve anestezi işlemi deneyim gerektirir, premedikasyonla ilgili net bir öneri yoktur, kas gevşetici kullanımı TBYC’nin lokalizasyonuna göre değerlendirilmelidir. Anestezi yönetiminde intravenöz veya inhalasyon anestezikleri kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Trakeobronşiyal yabancı cisim aspirasyonu, çocuklar, rijit bronkoskopi, genel anestezi

Our Anesthesia Experiences in the Tracheobronchial Foreign Body Aspirations of Pediatric Patients During Rigid Bronchoscopy

Yiğit Şahin1, Tülay Çardaközü1, Hüseyin Fatih Sezer2
1Kocaeli University Medical Faculty, Anesthesiology and Reanimation Department, Kocaeli
2Kocaeli University Medical Faculty,Thoracic Surgery Department, Kocaeli

Objective: Bronchoscopy is the gold standard in the diagnosis and treatment of tracheobronchial foreign body aspiration (TBFBA) in children. Rigid bronchoscopy (RB) under general anesthesia is generally preferred in children. In this article, our anesthesia experiences during rigid bronchoscopy performed for tracheobronchial foreign body aspiration and removal of foreign bodies in children are shared.
Methods: The medical records of all patients aged between 0-18 years who underwent RB under general anesthesia due to suspicion of TBFBA between January 1, 2014 and December 31, 2018 were retrospectively analyzed.
Results: TBFBA was more common in boys and organic foreign body aspiration was significantly higher in patients between 13-36 months of age. Patients most frequently presented with cough and wheezing. Most of them were operated between 8 am and 4 pm. TFBs were localized in the right and left main bronchi at a similar rate. Anesthesia induction was usually achieved with iv. propofol, total intravenous anesthesia and sevoflurane inhalation was administered for maintenance of anesthesia. Except for proximally located TBFBs, intermediate-or short-acting muscle relaxants were applied to most of the cases depending on the duration of the procedure. Three patients were intubated postoperatively and transferred to intensive care unit. Respiratory distress responded to medical treatment in 25 patients. No cardiac arrest or death occurred during the procedure.
Conclusion: RB and anesthesia procedure for TBYCA requires experience. There is no clear recommendation about premedication, the use of muscle relaxants should be evaluated according to the localization of TBYC. In anesthesia management, intravenous or inhalation anesthetics can be used.

Keywords: Tracheobronchial foreign body aspiration, pediatrics, rigid bronchoscopy, general anesthesia

Yiğit Şahin, Tülay Çardaközü, Hüseyin Fatih Sezer. Our Anesthesia Experiences in the Tracheobronchial Foreign Body Aspirations of Pediatric Patients During Rigid Bronchoscopy. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(1): 59-65

Sorumlu Yazar: Yiğit Şahin, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale