ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi - GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg: 23 (3)
Cilt: 23  Sayı: 3 - 2017
ARAŞTIRMA
1.
Koroner arter cerrahisi geçiren diyabetik hastalarda akut normovolemik hemodilüsyon uygulamasına kardiyak yanıtların transözefageal ekokardiyografi ile değerlendirilmesi
Evaluation of cardiac functions to acute normovolemic hemodilution in diabetic patients undergoing coronary surgery with transoesophageal echocardiography
Tülün Öztürk, Özgür Bayturan, Funda Yıldırım, İhsan İşkesen, Ömer Tetik
doi: 10.5222/GKDAD.2017.071  Sayfalar 71 - 77 (1111 kere görüntülendi)

2.
Yoğun Bakımda Transtorasik Ekokardiyografi ve Akciğer Ultrasonografisinin tedavi üzerine etkisi
The Therapeutic Impact of Transthoracic Echocardiography and Lung Ultrasonography in the Intensive Care Unit
Mustafa Anıl Cömert, Sezer Öcal, Kubilay Demirağ, İlkin Çankayalı, Mehmet Uyar
doi: 10.5222/GKDAD.2017.078  Sayfalar 78 - 83 (3057 kere görüntülendi)

3.
Kalp cerrahisi hastalarında santral venöz kateterlerin yerleşimi ve malpozisyon oranlarının değerlendirilmesi
Evaluation of the central venous catheters access and malposition ratios in cardiac surgery
Sevinç Güler, Selda Şen, Özüm Tunçyürek, Uğur Gürcün, İmran Kurt Ömürlü
doi: 10.5222/GKDAD.2017.084  Sayfalar 84 - 89 (1862 kere görüntülendi)

4.
Ortopedik alt ekstremite cerrahisinde; nörostimülasyon tekniği ile ultrason tekniği kullanılarak kombine femorasiyatik blok uygulanmasının karşılaştırılması
Comparison of femoral-sciatic nerve blocking in lower extremity orthopedic surgery combined with neurostimulation technique and ultrasound technique
Oğuz Gökdoğan, Onur Avcı, Mehmet Caner Mimaroğlu, Sinan Gürsoy, Kenan Kaygusuz, İclal Özdemir Kol, Cevdet Düger, Ahmet Cemil İsbir
doi: 10.5222/GKDAD.2017.090  Sayfalar 90 - 96 (800 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
5.
Acil Serviste Şiddetli Uyluk Ağrısı; Abdominal Aort Anevrizması Rüptürü
Severe Thigh Pain İn Emergency Department; Ruptured Abdominal Aortic Aneurysm
Mehmet İrik, İsmet Topçu, Arzu Açıkel, Tülün Öztürk
doi: 10.5222/GKDAD.2017.097  Sayfalar 97 - 100 (3448 kere görüntülendi)

6.
H1N1 Şüphesi ile Sağ PnömonektomiSonrası ARDS’de Oseltamivir Kullanımının Etkisi
Effect of Using Oseltamivir in ARDS After Right Pneumonectomy with Suspicious H1N1
Onur Derdiyok, Yelda Başbuğ Tezel, Çağatay Saim Tezel, Deniz Gürer, Levent Alpay, Volkan Selami Baysungur, İrfan Yalcınkaya
doi: 10.5222/GKDAD.2017.101  Sayfalar 101 - 104 (1188 kere görüntülendi)

7.
Geç Tanılı Konstrüktif Perikardit Sonucu Gelişen Konjestif Hepatopatide Anestezi Yönetimi
Delayed Diagnosis Of Constructive Pericarditis Finalized Congested Hepatopathy: Anesthesia Management
Aslıhan Aykut, Zeliha Aslı Demir, Mehlika Kuşvuran Kutay, Doğan Emre Sert, Zeki Çatav
doi: 10.5222/GKDAD.2017.105  Sayfalar 105 - 108 (2331 kere görüntülendi)

LookUs & Online Makale