ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Gelecek Bronşiyal Blokerlerin mi? [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(2): 69-76 | DOI: 10.5222/GKDAD.2014.069

Gelecek Bronşiyal Blokerlerin mi?

Tülay Hoşten, Can Aksu
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Kocaeli

Akciğer izolasyonu başta torasik cerrahi operasyonları olmak üzere pek çok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu amaçla çift lümenli tüpler ve bronşiyal blokerler kullanılmaktadırlar.
Akciğer izolasyonu için ilk kullanılan tüp Carlens’tir ve günümüze değin pek çok çift lümenli tüp geliştirilmiştir. Modern anlamda bronşiyal blokerlerin ilk örneği ise Univent tüptür, ilerleyen yıllarda bağımsız bronşiyal blokerler (Arndt, Cohen, Uniblocker, EZ, Coopdech vs.) geliştirilmişlerdir. Çift lümenli tüpler bronşiyal blokerlerle karşılaştırıldıklarında, daha kısa sürede yerleştirilirler, daha az malpoze olurlar. Çift lümenli tüplerle aspirasyon daha efektiftir, istenildiğinde kolaylıkla tek veya çift akciğer ventile edilebilir. Çift lümenli tüplerin bu avantajlarının yanında bronşiyal blokerler ise zor havayolunda, obez hastalarda, postoperatif dönemde mekanik ventilasyon gerekeceği öngörülen hastalarda, intraoperatif herhangi bir dönemde akciğer izolasyonu gereken hastalarda ve çocuk hastalarda ilk seçenek olarak önerilmektedirler.
Bu derlemede akciğer izolasyonu amacıyla kullanılan havayolu gereçlerinin gelişiminden, birbirine olan avantaj ve dezavantajlarından ve kullanım önceliklerinden bahsedilecektir. Çünkü torasik anestezistler gerektiğinde her iki akciğer izolasyon gereçlerini de kullanabilecek bilgi ve deneyime sahip olmalıdırlar.

Anahtar Kelimeler: Torasik anestezi, Akciğer izolasyonu, Tek akciğer ventilasyonu, Bronşiyal blokerler, Çift lümenli tüpler

Does the Future Belong to Bronchial Blockers?

Tülay Hoşten, Can Aksu
Department Of Anesthesiology And Reanimation, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey

Lung isolation is widely used in many areas, mainly in thoracic surgical operations. Double-lumen tubes and bronchial blockers are utilized for this purpose.
The first tube used for lung isolation is Carlens and many double-lumen tubes have been developed so far. The first example of a bronchial blocker in the modern sense is the Univent tube and independent bronchial blockers (Arndt, Cohen, Uniblocker, EZ, Coopdech, etc.) have been developed in the more recent years. Double-lumen tubes require less time to place and have a lower tendency to malpositioning as compared to bronchial blockers. Aspiration is more effective with double-lumen tubes, using which a single lung or both lungs may be ventilated as required. While double-lumen tubes have these advantages, bronchial blockers are recommended as the first option in patients with a challenging airway; in obese patients; in patients in whom mechanical ventilation is predicted during the postoperative period; in patients who require lung isolation during any intraoperative period; and in children.
This review discusses the development of equipment used for lung isolation, their advantages and disadvantages over each other, and their priority of use as the thoracic anesthesiologist should be knowledgeable and experienced enough to be able to use both types of lung isolation equipment as required.

Keywords: Thoracic Anesthesia, Lung isolation, One lung ventilation, Bronchial blockers, Double lumen tubes

Tülay Hoşten, Can Aksu. Does the Future Belong to Bronchial Blockers?. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(2): 69-76

Sorumlu Yazar: Tülay Hoşten, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale