ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Kalp Cerrahisi Sonrası Ağrı ve Sedasyon: Deksmedetomidin, Midazolam/Fentanil ve Midazolam /Deksketoprofen Trometamolün Karşılaştırılması [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(2): 91-98 | DOI: 10.5222/GKDAD.2014.091

Kalp Cerrahisi Sonrası Ağrı ve Sedasyon: Deksmedetomidin, Midazolam/Fentanil ve Midazolam /Deksketoprofen Trometamolün Karşılaştırılması

Sezer Karabulut1, Zeliha Tuncel1, Türkan Kudsioğlu1, Filiz İzgi Çoşkun1, Nihan Yapıcı1, Yasemin Altuntaş1, Fatma Ukil2, Hakan Nuraç1, Mesut Öterkuş3, Zuhal Aykaç1
1Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2Diyarbakır Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
3Adıyaman Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

AMAÇ: Çalışmamızda kalp cerrahisi uygulanan hastalarda deksmedetomidin, midazolam / fentanil ve midazolam/ deksketoprofen trometamolün postoperatif ağrı, sedasyon, ekstübasyon süresi ve hemodinami üzerine etkilerinin karşılaştırılarak erken postoperatif dönemde en etkin analjezi ve sedasyon yönteminin belirlenmesi hedeflenmiştir.
YÖNTEMLER: Çalışmamıza kalp cerrahisi uygulanmış toplam 75 hasta alındı. Grup I: Deksketoprofen trometamol +Midazolam (n: 25), Grup II: Fentanil+ Midazolam (n: 25) ve Grup III: Deksmedetomidin (n: 25) olarak ayrıldı. Grup I' e midazolam 0.03mg/kg/sa ve deksketoprofen trometamol 25-50 mg, Grup II' ye midazolam 0.03 mg/kg/sa ve fentanil 2 mcgr/kg/sa, Grup III’e deksmedetomidin HCL 0,3-0,5mcg/kg/sa infüzyonu verildi. Hastaların kalp atım hızı (KAH), ortalama arteriyel kan basıncı (OAB), arteriyel kan gazı değerleri kaydedildi. Postoperatif ağrı değerlendirilmesi görsel (Visuel Analog Skalası-VAS), postoperatif sedasyon değerlendirilmesi Ramsay Sedasyon Skalası (RSS) ile yapıldı. Hastaların ekstübasyon ve postoperatif yoğun bakımda ve hastanede kalış süreleri kaydedildi.
BULGULAR: : Grupların ekstübasyon süreleri, yoğun bakımda kalış ve hastanede yatış süreleri arasında anlamlı farklılık görülmemektedir(p>0,05). VAS değerlendirilmesinde ekstübasyondan 30 dakika sonra (T4) ve 4 saat sonra (T5) anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). Postoperatif yoğun bakıma geliş döneminde (T0) değerlendirilen RSS skorları anlamlı farklılık göstermektedir (p < 0,01). Grup I ve Grup II T2 ve T3 RSS skorlarının Grup III’ den anlamlı yüksek olduğu saptanmıştır (p: 0,001; p: 0,001).
SONUÇ: Deksmedetomidinin kalp cerrahisi sonrası RSS skorundaki anlamlı fark ile postoperatif solunumu deprese edici etkisi olmadan sedasyon sağlaması, analjezik etkisi ile postoperatif sedasyon ve analjezide midazolam/ fentanil ve midazolam/ deksketoprofen trometamole göre daha uygun bir ajan olduğu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: kalp cerrahisi, postoperatif sedasyon, analjezi, deksmedetomidin fentanil, deksketoprofen trometamol, midazolam

Sedation And Analgesia After Cardiac Surgery: Comparison Of Dexmedetomidine, Midazolam /Fentanyl And Midazolam/Dexketoprofen Trometamol

Sezer Karabulut1, Zeliha Tuncel1, Türkan Kudsioğlu1, Filiz İzgi Çoşkun1, Nihan Yapıcı1, Yasemin Altuntaş1, Fatma Ukil2, Hakan Nuraç1, Mesut Öterkuş3, Zuhal Aykaç1
1Dr. Siyami Ersek Cardiovascular Surgery Training And Research Hospital
2Diyarbakır Training And Research Hospital
3Adıyaman University Training And Research Hospital

OBJECTIVE: : In our study we aimed to determine most effective analgesic and sedative medhod in the early postoperative period; by comparasion of dexmedetomidine,midazolam /fentanyl and midazolam/dexketoprofen trometamol with their effects on postoperative pain, sedation, extubation time and hemodynamic parameters.

METHODS: 75 patients who had cardiac surgery included in our study. Patients were grouped as Group I: midazolam/dexketoprofen trometamol (n: 25) Group II: midazolam /fentanyl (n: 25) and Group III: dexmedetomidine(n: 25)

İnfusions of midazolam 0.03mcg/kg/h and dexketoprofen 25-50 mg for group I, midazolam 0.03mcg/kg/h and fentanyl 2 mcg/kg/h for groupII and dexmedetomidine 0.3-0.5 mcg/kg/h for groupIII were applied.Heart rate, mean arterial blood pressure, arterial blood gas values were recorded evaluation of postoperative pain was obtained by visual analog scale(VAS) and evaluatin of postoperative sedation was obtained by Ramsay sedation scale(RSS). In addition periods of extubation, postoperative intensive care unit and hospitalization were recorded..

RESULTS: There was no significant difference between groups by their periods of extubation, postoperative intensive care unit, hospitalization(p>0,05).Also there was no significant difference of VAS scores between 30 minutes(T4) and 4 hours (T5)after extubation (p>0,05).There was signicantly different RSSscores between groups by their initial intensive care unit periods (T0) (p<0,01).We also found that Group I and Group II T2 and T3 RSS scores were significantly higher than Group III series (p: 0,001, p: 0,001respectively)
CONCLUSION: After cardiac surgery; with its significantly different RSS scores,sedative and analgesic effect without postoperative respiratory depression; dexmedetomidine is more appropriate agent than midazolam/ fentanyl and midazolam/dexketoprofen trometamol for postoperative sedation and analgesia.

Keywords: : , cardiac surgery, postoperative sedation, analgesia, fentanyl, dexketoprofen trometamol, dexmedetomidine, midazolam

Sezer Karabulut, Zeliha Tuncel, Türkan Kudsioğlu, Filiz İzgi Çoşkun, Nihan Yapıcı, Yasemin Altuntaş, Fatma Ukil, Hakan Nuraç, Mesut Öterkuş, Zuhal Aykaç. Sedation And Analgesia After Cardiac Surgery: Comparison Of Dexmedetomidine, Midazolam /Fentanyl And Midazolam/Dexketoprofen Trometamol. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(2): 91-98

Sorumlu Yazar: Zeliha Tuncel, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale