ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi İnternal Juguler Venin Kesit Alanına Trendelenburg Pozisyonunun, Pozitif İntratorasik Basıncın ve Baş Rotasyonunun Etkileri [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(2): 99-105 | DOI: 10.5222/GKDAD.2014.099

İnternal Juguler Venin Kesit Alanına Trendelenburg Pozisyonunun, Pozitif İntratorasik Basıncın ve Baş Rotasyonunun Etkileri

Mehmet Sargın1, Ahmet Topal2, Celalettin Altun3, Aybars Tavlan2
1Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı
3Afyonkarahisar Bolvadin Dr.halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesi

AMAÇ: Santral venöz kateterizasyon bir çok klinisyenin günlük pratiğinde önemli yer tutan girişimsel bir işlemdir. Bu işlem için bir çok yolla kullanılabilinirken en çok tercih edilen yol internal juguler vendir. Bu işlemin daha kolay ve daha az komplikasyonlu geçmesi için bir çok manevra ve pozisyon denenmiş olup bizde çalışmamızda bu pozisyon ve manevraların kombinasyonu ile sağ internal juguler venin kesit alanına etkilerini değerlendirdik.
YÖNTEMLER: 30 sağlıklı gönüllü çalışmaya dahil edildi. Supin, 20 ˚ trendelenburg, maneul hepatik kompresyon, simule valsalva manevrası ve 0˚,15˚,30˚,45˚ ve maksimum baş rotasyonları kombine edilerek sağ internal juguler ven kesit alanı ve internal juguler venin karotis arter üzerine binme yüzdesi değerlendirildi.
BULGULAR: Tüm ölçüm kombinasyonlarında 30˚ ve üstü derecelerdeki baş rotasyonlarında anlamlı bir kesit alanı artışı tespit edilememesine (p>0,05) rağmen internal juguler venin karotis arter üzerine binme yüzdesi 30˚ ve üstünde ciddi artışlar göstermektedir (p˂0,05). Manevraların karşılaştırılmasında simule valsalva manevrası ile en geniş internal juguler ven kesit alanı elde edilirken yine 20˚ trendelenburg pozisyonunda supin pozisyonundaki ölçümlere göre daha geniş bir internal juguler ven kesit alanı tespit edildi.
SONUÇ: Sonuç olarak bulgularımız; <30˚ baş rotasyonu, valsalva manevrası ve 20˚ eğimli trendelenburg pozisyonu ile daha geniş bir internal juguler ven kesit alanın daha güvenli bir şekilde elde edilebileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: İnternal juguler ven, baş rotasyonu, trendelenburg, ultrason.

The Effects of Trendelenburg Position, Positive Intrathoracic Pressure and Head Rotation on Cross-sectional Area of Internal Jugular Vein

Mehmet Sargın1, Ahmet Topal2, Celalettin Altun3, Aybars Tavlan2
1Konya Training And Research Hospital, Clinic Of Anesthesiology And Reanimation
2Necmettin Erbakan University, Meram Medical Faculty, Department Of Anesthesiology And Reanimation
3Afyonkarahisar Bolvadin Dr.halil İbrahim Özsoy State Hospital

OBJECTIVE: Central venous catheterization is an interventional procedure which holds an important place in daily practices of many clinicians. Although many routes can be used for this procedure, the most preferred one is internal jugular vein. Many positions and manoeuvres have been tried in order to make this procedure easier and with less complications, and in our study, we evaluated the combination of these positions, manoeuvres and their effects on the cross-sectional area of right internal jugular vein.
METHODS: 30 healthy volunteers were included in the study. By combining Supine, 20˚ trendelenburg, manual hepatic compression, simulated valsalva manoeuvre, and 0˚, 15˚, 30˚, 45˚ and maximum head rotations, the cross-sectional area of right internal jugular vein and the overlapping of internal jugular vein on carotid artery were evaluated.
RESULTS: Although any significant increases in internal jugular vein cross-sectional area on 30˚ and more degrees head rotations were not detected in any of the groups, the overlapping percentage of internal jugular vein on carotid artery increased significantly for 30˚ and greater head rotation. While simulated valsalva manoeuvre and widest internal jugular vein cross-sectional area was obtained in comparing the manoeuvres, a wider internal jugular vein cross-sectional area was detected in 20˚ trendelenburg position compared to the measurements for supin position.
CONCLUSION: We observed that a wider internal jugular vein crosssectional area can be obtained more safely with <30˚ head rotation, valsalva manoeuvre and 20˚ tilted trendelenburg position.

Keywords: Internal jugular vein, head rotation, trendelenburg, ultrasound.

Mehmet Sargın, Ahmet Topal, Celalettin Altun, Aybars Tavlan. The Effects of Trendelenburg Position, Positive Intrathoracic Pressure and Head Rotation on Cross-sectional Area of Internal Jugular Vein. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(2): 99-105

Sorumlu Yazar: Mehmet Sargın, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale