ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Akut Solunum Yetmezliği Gelişen Bir Akalazya Olgusu [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(2): 125-128 | DOI: 10.5222/GKDAD.2014.125

Akut Solunum Yetmezliği Gelişen Bir Akalazya Olgusu

Tolga Tezer1, Erkan Dikmen2, Nedim Çekmen1, Volkan Baytaş1
1Güven Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği
2Güven Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği

Akalazya özafagus gövdesinde peristaltizm yokluğu ve yutma esnasında alt özafagus sfinkterinde yetersiz gevşeme ile karakterize motilite bozukluğudur. Biz bu olgu sunumunda ani gelişen stridor ve solunum yetmezliği ile takip edilen, nadir fakat ölümcül olabilecek akalazyalı bir olguyu sunmayı amaçladık. 59 yaşında erkek hasta yemek yemesini takiben ani gelişen stridor, solunum sıkıntısı ve retrosternal ağrı şikayetleriyle acil servise getirildi. Elektif şartlarda çekilen servikal ve torakal bilgisayarlı tomografisinde özafagus çapının arttığı, mediyastenin genişlediği ve özafagusun besin artıkları ile dolu olduğu gözlendi. Dilate olan özafagusun hem trakea hem de ana broşlara bası uygulayarak lümenlerini kısmen daralttığı izlendi. Bu bulgular doğrultusunda akalazya tanısı konan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen hasta elektif cerrahi tedavisi edilmesi planlanarak taburcu edildi.

Anahtar Kelimeler: Akalazya, stridor, solunum yetmezliği, megaözafagus, trakeal aspirasyon

A Case of Achalasia With Acute Respiratory Insufficiency

Tolga Tezer1, Erkan Dikmen2, Nedim Çekmen1, Volkan Baytaş1
1Guven Hospital Anesthesiology and reanimation
2Guven Hospital thorasic surgerry

Achalasia is a motility disorder characterized by absence of peristalsis in the body of esophagus and insufficient relaxation in the lower esophageal sphincter during the action of swallowing. We aimed to report a rare case of achalasia complicating with acute onset of stridor and respiratory insufficiency which might have been mortal in the clinical course. A 59-year-old male patient was brought to the emergency service with acute onset of stridor, respiratory distress and retrosternal pain which started following his dinner. Elective cervico-thoracic computerized tomography revealed an increase in the esophageal diameter, mediastinal enlargement and food residue inside the esophagus. Dilated esophagus compressed both the trachea and the main bronchi and partially narrowed their lumens. After the patient was diagnosed with achalasia depending on these findings and treated for his respiratory insufficiency in the intensive care unit; he was discharged by planning the elective surgical treatment of the achalasia.

Keywords: Achalasia, stridor, respiratory insufficiency, megaesophagus, tracheal aspiration

Tolga Tezer, Erkan Dikmen, Nedim Çekmen, Volkan Baytaş. A Case of Achalasia With Acute Respiratory Insufficiency. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(2): 125-128

Sorumlu Yazar: Nedim Çekmen, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale