ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Ekstrakorporeal Dolaşım Sırasında Gelen Masif Akciğer Ödemi [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(2): 118-120 | DOI: 10.5222/GKDAD.2014.118

Ekstrakorporeal Dolaşım Sırasında Gelen Masif Akciğer Ödemi

Güray Demir, Bedih Balkan, Murat Doğan, Halil Çetingök, Gülay Eren, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

Pompa akciğeri; kardiyopulmoner baypas sonrası immün sistemin aktivasyonu sonucu görülen klinik bir akciğer ödemi tablosudur. Sıklıkla ameliyat sonrası yoğun bakım ve servis takiplerinde görülür. Kalp-akciğer pompası sırasında ya da hemen sonrasında klinik olarak gözlenmesi enderdir. Bu sunuda; koroner arter baypas ameliyatı sırasında, beklenmedik, ani ve masif gelişen bir akciğer ödemi tartışılmıştır. Hastada kardiyopulmoner baypas sonrasında gelişen akciğer ödemi uygun medikal tedavi ve mekanik ventilasyon desteği ile başarılı bir şekilde tedavi edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: akciğer ödemi, kalp cerrahisi, kardiopulmoner baypas

Massive Pulmonary Eden During Extracorporeal Circulation

Güray Demir, Bedih Balkan, Murat Doğan, Halil Çetingök, Gülay Eren, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel
Bakırköy Dr. Sadi training and research hospital, Anesthesiology and Reanimation Clinic, İstanbul

Lung pump is a result of immune system activation due to cardiopulmonary bypass. It is frequently seen during post-operative follow-up of the patients in the intensive care units and services. It is rare during or immediately after extracorporeal circulation. In this presentation, we discussed sudden, unexpected and massive pulmonary edema developed during coronary artery bypass surgery. We have successfully treated pulmonary edema developed after cardiopulmonary bypass surgery with appropriate medical treatment and mechanical ventilation.

Keywords: pulmonary edema, cardiac surgery, cardiopulmonary bypass

Güray Demir, Bedih Balkan, Murat Doğan, Halil Çetingök, Gülay Eren, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel. Massive Pulmonary Eden During Extracorporeal Circulation. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(2): 118-120

Sorumlu Yazar: Güray Demir, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale