ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Açık Kalp Cerrahisinde Üç Farklı Anestezi Tekniğinin Serebral Oksijenasyon Ve Postoperatif Nörokognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkisi [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(2): 77-84 | DOI: 10.5222/GKDAD.2014.077

Açık Kalp Cerrahisinde Üç Farklı Anestezi Tekniğinin Serebral Oksijenasyon Ve Postoperatif Nörokognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkisi

Mihrican Koç1, Süheyla Ünver2, Bahar Aydınlı3, Çiğdem Yıldırım Güçlü4, Dilek Kazancı3, Fatih Balaban5, Ayşegül Özgök3
1Antalya Atatürk Devlet Hastanesi, Anestezi Kliniği, Antalya
2Dr Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Kliniği, Ankara
3Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Anestezi Kliniği, Ankara
4Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi Kliniği, Ankara
5Medical Park İzmir Hastanesi Anestezi Kliniği, İzmir

AMAÇ: Bu çalışmada açık kalp cerrahisinde üç farklı anestezik ilacın beyin oksijen saturasyonu üzerine etkilerinin Near–infrared spektroskopi(NIRS) ile takibi ve postoperatif nörokognitif fonksiyonlar üzerine olan etkileri sunuldu
YÖNTEMLER: Çalışmaya koroner arter baypas cerrahisi planlanan, ASA II grubu 30-65 yaş arası 62 erkek hasta dahil edildi. 2 hasta inotropik destek başlandığı için çalışmadan çıkarıldı. Operasyon öncesi tüm hastalar değerlendirilip ASEM ve MMST uygulandı. Tüm hastalarda anestezi indüksiyonu; 0,1 mg/kg midazolam, 10 μgr/kg fentanil ve kas gevşemesi için 0,6-0,8 mgr/kg roküronyum bromür, idame gerektiğinde bolus 5 μgr/kg fentanil ve 0,3 mg/kg roküronyum ile gerçekleştirildi. Olgular rasgele 3 gruba ayrıldı. Tüm gruplara rutin indüksiyon sonrası,
Grup I (Propofol Grubu, n: 20): operasyon boyunca 50-150 μgr/kg/dk propofol infüzyon
Grup II (Sevofluran Grubu, n: 20): operasyon boyunca (kardiyopulmoner baypass sırasında da) sevofluran yaklaşık 1 MAK düzeyinde açıldı.
Grup III(Midazolam Grubu, n: 20): operasyon boyunca 0,2-0,4mgr/kg/dk midazolam infüzyonu verildi.
11 dönem(bazal, entübasyon sonrası, kanülasyon öncesi, kanülasyon sonrası, baypass’a giriş, 34°C, 31°C(son ısı), 32°C, 34°C,36°’C, pompa çıkışı, cilt kapanırken) boyunca NIRS değerleri, %25 ten fazla desaturasyon ve arteryal kan gazı değerleri kayıt edildi.
Postoperatif entübe olarak yoğun bakıma götürülen hastaların ekstübasyon süresi, yoğun bakımda kalış süresi ve hastanede kalış süresi kayıt edildi.
Tüm olgulara preoperatif 24 saat önce, postoperatif 1,2,3,4 ve 5. günlerde ASEM ve MMST uygulandı.

BULGULAR: Üç grubun demografik verileri ve kan gazı değerlerinde gruplararası fark bulunmadı. MMST ve ASEM değerlendirmeleri hiçbir ölçüm döneminde gruplar arasında farklı bulunmadı. MMST Değeri sadece postoperatif 1. günde anlamlı olarak düştü (p < 0.01) ASEM testinde hiçbir ölçüm döneminde grup içi fark bulunmadı. SR02 –sol, SR02- sağ, rO2-sol, r02-sağ değerlerinde tüm ölçüm dönemlerinde gruplararası fark bulunmadı. Bu dört parametrenin grup içi değerlendirilmelerinde, özellikle soğuma dönemlerinde olmak üzere her üç grupta da düşme gözlendi ancak bu düşme gruplararasında benzer bulundu.
Sağ ve sol rO2 değerlerinde %25’ten fazla azalma olan grup ile %25’ten fazla azalmanın görülmediği grup arasında post-op MMT ve ASEM düzeyleri yönünden istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmedi.

SONUÇ: Bu çalışmada; kardiyopulmoner baypas sırasında NIRS ile beyindeki doku oksijen satürasyonunu takip ederek, postoperatif nörokognitif fonksiyonlar açısından üç değişik anestezik ajan arasında fark olmadığını düşündük. Ancak nörokognitif fonksiyonların daha hassas olarak ölçülmesi ile farklı sonuçlara ulaşmak mümkün olabileceğinden ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: near-infrared spektroskopi, kardiyopulmoner baypas, nörokognitif disfonksiyon, kardiyak anestezi, serebral oksimetre

The Effects Of Three Different Anesthetic Technique On Cerebral Oxygenation And Postoperative Neurocognitive Function In Open Heart Surgery

Mihrican Koç1, Süheyla Ünver2, Bahar Aydınlı3, Çiğdem Yıldırım Güçlü4, Dilek Kazancı3, Fatih Balaban5, Ayşegül Özgök3
1Antalya Ataturk State Hospital, Anesthesia Clinic, Antalya
2Dr.. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital, Anesthesia Clinic, Ankara
3Türkiye Yüksek İhtisas Education And Research Hospital, Anesthesia Clinic, Ankara
4Ankara University Faculty of Medicine, Anesthesia Clinic, Ankara
5Medical Park İzmir Hospital, Anesthesia Clinic, İzmir

OBJECTIVE: In this study, three different anesthetic agent’s effect on postoperative neurocognitive functions and changes on brain oxygen saturation determined with NIRS follow up in open heart surgery was presented
METHODS: ASA II group 62 patients aged between 30-65 who would underwent coronary artery bypass surgery were included into the study. 2 patients were excluded from the study because of inotropic support was started. All patients were evaluated preoperatively, ASEM and MMST was applied. Anesthesia induction was performed with 0,1 mg/kg midazolam, 10 µgr / kg fentanyl, 0,3 mg/kg rocuronium. Patients were divided into three groups randomly. For anesthesia maintenance
Grup I (Propofol Group, n: 20): 50-150 μgr/kg/dk propofol infusion during the operation.
Grup II (Sevofluran Group, n: 20): sevoflurane about 1 MAC during the operation (also during cardiopulmonary bypass).
Grup III(Midazolam Group, n: 20): 0,2-0,4mgr/kg/dk midazolam infusion during the operation.
During 11 measurement point named as basal, after the entubation, before the cannulation, after the cannulation, entering bypass, at 34°C, 31°C(last temperature point), 32°C, 34°C,36°C, after pump and skin closure NIRS values, desaturation over than 25% and arterial blood gases data were recorded.
Extubation time, ICU stay and hospitalization time were recorded for each entubated patient who had been sent to ICU unit postoperatively.
ASEM ad MMST were applied to all cases 24 hour preoperatively, and at 1st,2nd, 3rd, 4th, 5 th day postoperatively.

RESULTS: There were no differece between three groups demographic values and, blood gases. MMST and ASEM evaluations showed no difference between groups at any measurement period. MMST value was decreased at 1st postoperative day significantly.(p < 0.01). There was no intragroup difference at any measurement period in ASEM test.
SR02 –left, SR02- right, rO2-left, r02-right values were not different from each other between groups at any measurement period. These four parameters when compared in groups, there were decrease in measurements especially during cooling time but this decrease was not statistically significant between groups. There was not statistically significant difference between the group that has more than %25 decrease in right and left rO2 and the group that has no decrease in the way of Post operative MMST and ASEM levels.

CONCLUSION: In this study,we concluded that there was no difference between three different agents in the way of postoperative neurocognitive functions when follow up of the oxygen saturation in brain with NIRS during cardiopulmonary bypass. But there is need for futher studies since it is possible to reach extent results with more sensible tests to measure neurocognitive functions

Keywords: near infrared spectroscopy, cardiopulmonary bypass, neurocognitive dysfunction, cardiac anesthesia, cerebral oximetry

Mihrican Koç, Süheyla Ünver, Bahar Aydınlı, Çiğdem Yıldırım Güçlü, Dilek Kazancı, Fatih Balaban, Ayşegül Özgök. The Effects Of Three Different Anesthetic Technique On Cerebral Oxygenation And Postoperative Neurocognitive Function In Open Heart Surgery. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(2): 77-84

Sorumlu Yazar: Bahar Aydınlı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale