ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Torakotomi Sonrası Nöropatik Ağrı: Risk Faktörleri ve İnsidansı [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(4): 312-317 | DOI: 10.14744/GKDAD.2022.84855

Torakotomi Sonrası Nöropatik Ağrı: Risk Faktörleri ve İnsidansı

Emel Gündüz1, Hakan Keskin2
1Akdeniz Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
2Akdeniz Üniversitesi, Gögüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

Amaç: Torakotomi operasyonu geçiren hastaların %25-75’inde yaklaşık iki ay ve daha uzun süre devam eden kronik persistan postoperatif ağrı; yıllarca hastaların yaşamlarını olumsuz yönde etkilemektedir.
Yöntem: Göğüs cerrahisi kliniğine Nisan 2017-Aralık 2019 tarihleri ara-sında farklı tanılarla başvurup torakotomi ya da video yardımlı torakoskopik cerrahi geçiren 18 yaşından büyük; operasyonun üzerinden üç ay veya daha uzun süre geçmiş hastalardan, poliklinik kontrolleri sırasında, daha önceden hazırlanmış olan “Torakotomi Sonrası Nöropatik Ağrı İnsidansı ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi” formunun doldurulması istendi. Yaş, cinsiyet, boy, kilo, beden kitle indeksi, ek hastalık, sigara ve alkol kullanımı ayrıca preoperatif hipnotik kullanımı gibi demografik bilgilerin yanında LANSS ağrı skalası üzerinden nöropatik ağrıların skoru saptandı.
Bulgular: Torakotomi sonrası nöropatik ağrı insidansını ve risk faktörlerini değerlendirdiğimiz 109 olgunun 74’ünde (%67,9) bir ek hastalık mevcuttu. Hipertansiyon 46 olgu (%42,2) ile en sık görülen hastalık iken diyabet 17 olgu (%15,6) ile en çok görülen ikinci hastalıktı. Bu parametre ile LANSS ağrı skorlaması karşılaştırıldığında anlamlıydı. Çalışmamızda 109 olguda LANSS skoru > 12’den 8 olguda (%7,3) kronik persistan postoperatif ağrı gelişti.
Sonuç: Çalışmamızda 109 olgudan sekizinde nöropati geliştiğini bu olguların hepsinin açık torakotomi olduğunu, duyu kaybı geliştiğini bunlardan beşinin algoloji polikliniğine başvurduğunu ve gabapentin başlandığını tespit ettik. Kalıcı torakotomi ağrısı önceden öngörülmeli, ağrının şiddetine özen gösterilmeli, gerekirse bireysel bazda analjezik yöntemler belirlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Insidans, nöropatik ağrı, risk faktörleri, torakotomi

Neuropathic Pain After Thoracotomy: Risk Factors and Incidence

Emel Gündüz1, Hakan Keskin2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Akdeniz University, Antalya, Türkiye
2Department of Thoracic Surgery, Akdeniz University, Antalya, Türkiye

Objectives: Chronic persistent post-operative pain, which persists for about 2 months or longer in 25–75% of patients who underwent thoracotomy operation, adversely affects patients’ lives for years. In this study, we aimed to elucidate the etiology and incidence of neuropathic pain in patients undergoing thoracotomy.
Methods: Patients over the age of 18, who applied to the department of thoracic surgery with different diagnoses between 2017 and 2019 and underwent thoracotomy or video-assisted thoracoscopic surgery, and whose operation was performed 3 months before or more were asked to fill the previously prepared “Neuropathic Pain After Thoracotomy Incidence and Pain Evaluation of Risk Factors” form, during their polyclinic controls. In addition to demographic information such as age, gender, height, weight, body mass index, comorbidities, pre-operative hypnotic use, and neuropathic pain scores were also determined according to the LANSS pain scale.
Results: Of the 109 cases in which we evaluated the incidence and risk factors of neuropathic pain after thoracotomy, LANSS pain score was higher in females (p=0.03). The LANSS pain score was statistically significantly higher when viewed according to the smoking per pack/year.
Conclusion: If a thoracotomy is to be performed in female patients with heavy smoking, permanent thoracotomy pain should be prescribed, attention should be paid to the severity of the pain, and if necessary, individual analgesic methods should be determined.

Keywords: Incidence, neuropathic pain, risk factors, thoracotomy

Emel Gündüz, Hakan Keskin. Neuropathic Pain After Thoracotomy: Risk Factors and Incidence. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(4): 312-317

Sorumlu Yazar: Emel Gündüz, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale