ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi COVID-19 Pandemisinde Hekimlerin Pandemi Yönetimi ve Tedavi Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi: Türkiye’den On-line Kesitsel Bir Çalışma [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(4): 345-356 | DOI: 10.14744/GKDAD.2022.87369

COVID-19 Pandemisinde Hekimlerin Pandemi Yönetimi ve Tedavi Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi: Türkiye’den On-line Kesitsel Bir Çalışma

Sinem Bayrakçı1, Zehra Hatipoğlu2, Nazire Ateş Ayhan3, Nursel Sürmelioğlu4, Dilek Özcengiz2
1Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım Ünitesi, Gaziantep, Türkiye
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
3Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım Ünitesi, Şanlıurfa, Türkiye
4Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Klinik Eczacılık Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

Amaç: Bu çalışma, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hastalığı (CO-VID-19) enfeksiyonunun tedavi ve yönetimine hekimlerin bakış açıları, dene-yimleri ve izledikleri yöntemleri değerlendirmek amacıyla planlandı.
Yöntem: Hekimlerin dahil edildiği bu çalışmada, elektronik ortamda 21 so-rudan oluşan bir anket yapıldı. Anket soruları hekimlerin COVID-19 pandemisinde uyguladıkları tedavi yöntemlerini, izledikleri kılavuzları ve kendi klinik deneyimlerini içermektedir.
Bulgular: Bu çalışma, 72 (%36,0) erkek ve 128 (%64,0) kadın olmak üzere toplam 200 hekim ile yapıldı. Hekimlerin yaş ortalaması 36,54±7,40 yıl idi. COVID-19 hasta yönetimi ve tedavisinde katılımcıların %78,5’i Sağlık Bakanlığı COVİD-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberini (SYÇR), %60,5’i uluslararası güncel kılavuzları kullanmayı tercih etti. Hipoksemik hastaların oksijen destek yönetiminde ise katılımcıların %53,5’i kişisel tecrübe ve deneyimleri, %52,5’i Sağlık Bakanlığı COVID-19 SYÇR’yi, %51’i uluslararası güncel kılavuzları takip etmeyi tercih etti. Mesleki deneyim süresi ve çalışılan kurum ile tedavi yönetim tercihleri arasında istatistik-sel anlamlı ilişki vardır.
Sonuç: COVID-19 pandemi sürecinde hekimler tedavi ve hasta yönetiminde Sağlık Bakanlığı COVID-19 SYÇR’yi takip etmeyi tercih etti. Ulusal bilim kurullarının yeni gelişmeleri yakından takip edip resmi hükümet sağlık yetkilileri tarafından çevrim içi olarak yayımlanan COVID-19 ile ilgili güncellemelerin yapılması, sağlık çalışanlarının bilgi erişimindeki tercihleri açısından önem teşkil etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anket, COVID-19 tedavisi, hekim

Evaluation of the Pandemic Management and Treatment Approaches of the Doctors in the COVID-19 Pandemic: An Online Cross-sectional Study from Türkiye

Sinem Bayrakçı1, Zehra Hatipoğlu2, Nazire Ateş Ayhan3, Nursel Sürmelioğlu4, Dilek Özcengiz2
1Department of Intensive Care, Dr. Ersin Arslan Training and Research Hospital, Gaziantep, Türkiye
2Department of Anesthesia and Reanimation, Çukurova University Faculty of Medicine, Adana, Türkiye
3Department of Intensive Care, Şanlıurfa Training and Research Hospital, Şanlıurfa, Türkiye
4Department of Clinical Pharmacy, Çukurova University Faculty of Pharmacy, Adana, Türkiye

Objectives: This study was planned to evaluate the perspectives, experiences, and methods followed by physicians on the treatment and management of COVID-19 infection, which affects the whole world.
Methods: In this study, in which physicians were included in the study, a questionnaire consisting of 21 questions was conducted in the electronic environment. The questionnaire questions included the treatment methods applied by the physicians during the COVID-19 pandemic, the guidelines they followed and their own clinical experiences.
Results: Our study was conducted with a total of 200 physicians, 72 (36.0%) men and 128 (64.0%) women. The mean age of the physicians was 36.54±7.40 years. In the management and treatment of COVID-19 patients, 78.5% of the participants preferred to use the Ministry of Health’s COVID-19 Outbreak Management and Study Guide (MHCOMSG) and 60.5% preferred to use the current international guidelines. In the oxygen support management of hypoxemic patients, 53.5% of the participants preferred to follow their personal experience and experience, 52.5% of them preferred to follow the MHCOMSG, 51% of them preferred to follow the current international guidelines. There is a statistically significant relationship between the duration of professional experience, the institution where the employee is working and treatment management preferences.
Conclusion: During the COVID-19 pandemic process, physicians preferred to follow the MHCOMSG in treatment and patient management. It is important for health-care professionals to follow new developments closely and to make updates on COVID-19 published online by official government health officials in terms of health workers’ preferences in accessing information.

Keywords: Questionnaire, COVID-19 treatment, physician

Sinem Bayrakçı, Zehra Hatipoğlu, Nazire Ateş Ayhan, Nursel Sürmelioğlu, Dilek Özcengiz. Evaluation of the Pandemic Management and Treatment Approaches of the Doctors in the COVID-19 Pandemic: An Online Cross-sectional Study from Türkiye. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(4): 345-356

Sorumlu Yazar: Sinem Bayrakçı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale