ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Erişkinlerde Yabancı Cisim Aspirasyonlarının Erken ve Geç Dönem Bulgu ve Tedavileri [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(4): 334-338 | DOI: 10.14744/GKDAD.2022.54715

Erişkinlerde Yabancı Cisim Aspirasyonlarının Erken ve Geç Dönem Bulgu ve Tedavileri

Mehmet Değirmenci
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, yabancı cisim aspirasyonlarının erken ve geç dönem tedavi, morbidite ve mortalitesini değerlendirmektir.
Yöntem: Ekim 2006 ile Ekim 2021 tarihleri arasında göğüs cerrahisi kliniğine başvuran yabancı cisim aspirasyonu olguları retrospektif olarak incelendi. Hastalar klinik ve radyolojik olarak değerlendirildi. Tanı ve tedavi amacıyla fiberoptik veya rijit bronkoskopi uygulandı. Gereğinde torakotomi yapıldı.
Bulgular: Yaş ortalaması 38,30±16,60 yıl olan 23 hastanın 15’i (%65,21) erkek idi. Hastalardan 17’si (%73,91) erken dönemde, 6’sı (%26,09) geç dönemde başvurdu. Hastalardan 12’sinde (%52,17) risk faktörü vardı. Geç dönemde gelen hastalarda risk faktörü bulunma oranı erken dönemde gelenlere göre daha fazla idi (p=0,014). Hastalardan dördüne medikal tedavi uygulanırken, üç hastada yabancı cisim fiberoptik bronkoskopiyle, 10 hastada rijit bronkoskopiyle, altı hastada ise torakotomiyle çıkarıldı. Geç başvuruda bulunanlarda torakotomi ihtiyacı erken başvuranlara göre fazlaydı (p=0,001). En sık yerleşim yeri trakea ve sağ bronşiyal sistem, en sık rastlanan yabancı cisim toplu iğne idi. Hastaların 7’sinde (%30,43) komplikasyon gelişti. Geç dönemde başvuran hastalarda komplikasyon oranı daha fazlaydı (p<0,001). Mortalite görülmedi.
Sonuç: Erişkinlerde fark edilmeyen yabancı cisimler uzun dönemde ciddi komplikasyonlara yol açar. Risk faktörü taşıyan hastaların yakınları yabancı cisim aspirasyonu konusunda dikkatli olmalı ve aspirasyon şüphesi durumunda hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Erişkinler, aspirasyon, bronkoskopi, yabancı cisimler, torakotomi

Early and Late Findings and Treatments of Foreign Body Aspirations in Adults

Mehmet Değirmenci
Department of Thoracic Surgery, Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Medicine, Kahramanmaraş, Türkiye

Objectives: This study aims to determine the early and late treatment, morbidity, and mortality of foreign body aspiration (FBA).
Methods: The retrospectively analyzed FBA cases admitted to the thoracic surgery clinic. The patients were evaluated clinically and radiologically. Fiber optic or rigid bronchoscopy was used for diagnosis and treatment. Thoracotomy was performed when necessary.
Results: Of the 23 patients evaluated, 15 (65.21%) were male. The mean age was 38.30±16.60. Of the patients, 17 (73.91%) were admitted early, and 6 (26.09%) in the late period. Twelve (52.17%) patients had risk factors. Risk factors were higher in patients admitted later than in the early period (p=0.014). Medical treatment was sufficient in four patients. The foreign body (FB) was removed by fiber optic bronchoscopy in three patients, rigid bronchoscopy in ten patients, and thoracotomy in six patients. The thoracotomy rate in patients who came to the hospital late was higher than in those who came in the early period (p=0.001). The most common localization was the trachea and right bronchial system, and the most common FB was a pin. Complications developed in 7 (30.43%) patients. The complication rate was higher in patients admitted in the late period (p<0.001). No mortality was observed.
Conclusion: Unnoticed foreign bodies in adults can lead to severe complications in the long term. Relatives of patients with risk factors should be careful about FBA and immediately apply to a health institution in case of suspicion of aspiration.

Keywords: Adults, aspiration, bronchoscopy, foreign bodies, thoracotomy

Mehmet Değirmenci. Early and Late Findings and Treatments of Foreign Body Aspirations in Adults. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(4): 334-338

Sorumlu Yazar: Mehmet Değirmenci, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale