ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Komplike Akciğer Hidatik Kistlerinde Cerrahi Tedavi Yöntemleri ve Sonuçları [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(4): 339-344 | DOI: 10.14744/GKDAD.2022.04875

Komplike Akciğer Hidatik Kistlerinde Cerrahi Tedavi Yöntemleri ve Sonuçları

Fatoş Kozanlı1, Mehmet Değirmenci1, Ahmet Karslıgil2
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
2Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Kahramanmaraş, Türkiye

Amaç: Pulmoner kist hidatik, Echinococcus granulosis’in neden olduğu parazitik bir enfestasyondur. Tüm ileri tanı ve tedavi yöntemlerine rağmen morbidite %3,5–18, mortalite %0–2 arasındadır. Bu çalışmada, komplike pulmoner kist hidatik hastalığında kist rüptürü ile preoperatif/postoperatif komplikasyonlar arasındaki ilişkiyi ve tedavi yöntemlerini tartışarak mortalite ve morbiditenin azaltılmasına ilerleyen yıllardaki bilgi birikimi eşliğinde katkı sağlanması amaçlandı.
Yöntem: Çalışmada, 101 hastanın dosyaları geriye dönük olarak değerlendirildi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, kist hidatik sayısı, rüptürü, semptomları, preoperatif ve postoperatif komplikasyonları, ameliyat tipi, hastanede kalış süreleri, takip süreleri ve mortalite oranları analiz edildi.
Bulgular: Ortalama yaş 39,2±18,2 idi. Hastaların 35'inde (%34,6) preoperatif komplikasyon gelişti. Olguların 54'ünde (%53,5) kist rüptürü saptandı. Rüptür varlığının preoperatif/postoperatif komplikasyonlar, semptomlar, rezeksiyon tercihi ve hastanede kalış süresi ile yüksek oranda ilişkili olduğu bulundu. Ameliyat öncesi en sık komplikasyon 18 (%17,8) olguda akciğer apsesi idi. Hastaların 30'unda (%29,7) ameliyat sonrası komplikasyon görüldü. Relaps tespit edilmedi. Mortalite 2 (%1,9) olguda meydana geldi. Lobektominin preoperatif komplikasyonlarla ilişkili olduğu bulundu. Komplike hidatik kistler yüksek morbidite ve uzun hastanede kalış süresi ile ilişkilendirilmiştir.
Sonuç: Pulmoner kist hidatik hastalığının küratif tedavisi cerrahidir. Komplike pulmoner kist hidatikte majör cerrahi ihtiyacı daha yüksektir. Kist rüptürü preoperatif/postoperatif komplikasyonlarla ilişkilidir. Komplike pulmoner kist hidatiği en erken zamanda, komplikasyonlar gelişmeden önce tedavi etmenin morbiditeyi, hastanede kalış süresini ve tedavi maliyetini azaltacağını umuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Kapitonaj, kistik ekinokokkoz, kistotomi, hidatik hastalık, pulmoner kist hidatik.

Surgical Treatment Methods and Results in Complicated Pulmonary Hydatid Cyst

Fatoş Kozanlı1, Mehmet Değirmenci1, Ahmet Karslıgil2
1Department of Thoracic Surgery, Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Medicine, Kahramanmaraş, Türkiye
2Necip Fazıl City Hospital, Kahramanmaraş, Türkiye

Objectives: Pulmonary cystic hydatidosis (PCH) is a parasitic infestation caused by Echinococcus granulosis. Despite all advanced diagnosis and treatment methods, morbidity is between 3.5 and 18% and mortality is between 0 and 2%. We aimed to contribute to the reduction of mortality and morbidity by discussing the relationship between cyst rupture and pre-operative/post-operative complications and treatment methods in complicated pulmonary hydatid disease with the knowledge gained in the following years.
Methods: The files of 101 patients were evaluated retrospectively. Patients’ age, gender, number of hydatid diseases, rupture, symptoms, pre-operative and post-operative complications, type of operation, length of hospital stay, follow-up periods, and mortality rates were analyzed. Results: The mean age was 39.2±18.2. There were pre-operative complications in 35 (34.6%) of the patients. Cyst rupture was detected in 54 (53.5%) of the cases. The presence of rupture was found to be highly correlated with pre-operative/post-operative complications, symptoms, preference for resection, and length of stay. The most common pre-operative complication was lung abscess in 18 (17.8%) cases. Post-operative complications were observed in 30 (29.7%) of the patients. No relapse was detected. Mortality occurred in 2 (1.9%) cases. Lobectomy was found to be associated with pre-operative complications. Complicated hydatid cysts were associated with high morbidity and prolonged hospital stay.
Conclusion: The curative treatment of pulmonary hydatid disease is surgery. The need for major surgery is higher in complicated PCH. Cyst rupture is associated with pre-operative/post-operative complications. We hope that treating PCH before complications develop will reduce morbidity, length of hospital stay, and therefore the cost of treatment.

Keywords: Capitonnage, cystic echinococcosis, cystotomy, hydatid disease, pulmonary hydatid cyst

Fatoş Kozanlı, Mehmet Değirmenci, Ahmet Karslıgil. Surgical Treatment Methods and Results in Complicated Pulmonary Hydatid Cyst. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(4): 339-344

Sorumlu Yazar: Fatoş Kozanlı, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale