ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi KORONER ARTER BYPASS GREFTLEME SONRASI GELİŞEN İSKEMİK KOLİT VE KOLON PERFORASYONU (Olgu Sunumu) [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2012; 18(3): 68-72 | DOI: 10.5222/GKDAD.2012.068

KORONER ARTER BYPASS GREFTLEME SONRASI GELİŞEN İSKEMİK KOLİT VE KOLON PERFORASYONU (Olgu Sunumu)

Nedim Çekmen1, Özcan Erdemli1, Hacer Serdaroğlu1, Didem Oğuz2
1Güven Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği Kavaklıdere/ankara
2Güven Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Kavaklıdere/ankara

Kalp cerrahisi sonrasında gastrointestinal sistem (GİS) komplikasyonu görülme sıklığı nadir olup görüldüğü zaman yüksek mortalite ile ilişkilidir. Bu komplikasyonlar içinde en mortal seyredeni ise iskemik kolittir. Gastrointestinal komplikasyonların çoğunda esas nedenin splanknik hipoperfüzyon olduğu bilinmektedir. Olgumuz 55 yaşında koroner arter bypass greftleme (KABG) sonrası batında distansiyon, ağrı ve gaz-gaita çıkışı olmaması, inatçı metabolik asidoz, laktat yüksekliği ve lökositoz olması üzerine yapılan tetkiklerden sonra iskemik kolit ve buna bağlı kolon perforasyonu tanısı konuldu. Hastamıza cerrahi tedavi, koruyucu akciğer ventilasyonu, destekleyici ve nutrisyonel tedavisi uygulandı. Hasta postoperatif 29. gününde septik şok ve multipl organ yetmezliğinden kaybedildi. Kalp cerrahisi geçirmiş batında distansiyon, ağrı, gaz-gaita çıkışı olmayan ve inatçı metabolik asidoz olan hastada ayrıntılı incelemeler yapılmalı ve GİS komplikasyonları mutlaka akla getirilmelidir. Bizde koroner bypass sonrası gelişen ve mortal seyreden bir iskemik kolit ve kolon perforasyonu olgusunu literatür eşliğinde sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Koroner Arter Bypass Greftleme (KABG), hipoperfüzyon, iskemik kolit

ISCHEMIC COLITIS AND COLON PERFORATION DEVELOPED AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING (Case Report)

Nedim Çekmen1, Özcan Erdemli1, Hacer Serdaroğlu1, Didem Oğuz2
1Guven Hospital Anesthesiology and intensive care medicine
2Guven Hospital Cardiology

Frequency of gastrointestinal complication (GIS) after cardiac surgery is rare, and it is associated with high mortality when it is seen. The one with most mortal course in these complications is ischemic colitis. It is known that splancnic hypoperfusion is the main cause in most of gastrointestinal complications. Our case has taken the diagnoses of ischemic colitis and colonic perforation due to it after analyses made due to abdominal distention, pain and failure of gas-gaita excretion, persistent metabolic acidosis, raised lactate level and leukocytosis after CABG (Coronary Artery Bypass Grafting). Surgical treatment, protective pulmonary ventilation, supportive and nutritional therapy were administered to our patient. The patient was lost on 29th postoperative day due to septic shock and multiple organ failure. Detailed analyses should be made and GIS complications should certainly considered on a patient who had cardiac surgery, abdominal distention, pain, failure of gas-gaita excretion and persistent metabolic acidosis. We also aimed to present an ischemic colitis and colon perforation case with accompaniment of literature, which developed after coronary bypass and had mortal course.

Keywords: Coronary Artery Bypass Grafting (CABG), hypoperfusion, ischemic colitis

Nedim Çekmen, Özcan Erdemli, Hacer Serdaroğlu, Didem Oğuz. ISCHEMIC COLITIS AND COLON PERFORATION DEVELOPED AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING (Case Report). GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2012; 18(3): 68-72

Sorumlu Yazar: Nedim Çekmen, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale