ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Açık kalp cerrahisi geçiren hastalarda anestezi zamanının plazma kortizol ve melatonin düzeylerine etkisi var mı? [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2015; 21(2): 77-81 | DOI: 10.5222/GKDAD.2015.077

Açık kalp cerrahisi geçiren hastalarda anestezi zamanının plazma kortizol ve melatonin düzeylerine etkisi var mı?

Seyhan Yağar1, Mine Altınkaya Çavuş1, Aslı Dönmez1, Ümit Karadeniz1, Gökçe Açık2, Gül Sevim Saydam2, Ayşegül Özgök1
1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Bölümü, Ankara
2Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Bölümü, Ankara

AMAÇ: Plazma düzeyi diurnal varyasyon gösteren kortizol, cerrahi ve anesteziye bağlı stres durumunda adrenal korteksten yüksek miktarda salıverilen bir glukokortikoiddir. Melatonin sirkadiyen ritmi olup gece boyunca salınan, gece-gündüz siklusunun yanında fizyolojik ve patolojik olaylarda rol oynayan önemli bir hormondur. Hastanemiz kalp-damar cerrahisi ameliyathanesinin tadilatı sebebiyle vardiya sistemiyle çalışılmış ve elektif operasyonlar günün farklı saatlerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmamızın amacı, günün farklı saatlerinde uygulanan açık kalp cerrahisi girişimlerinin plazma kortizol ve melatonin düzeylerine ve hasta prognoza etkisini araştırmaktır.
YÖNTEMLER: Hastanemiz yerel araştırma kurulu onayı ile açık kalp cerrahisi geçirecek 48 hasta çalışmaya alındı. Hastalar ameliyata alınma saatlerine göre 3 gruba ayrıldı. Anestezi indüksiyonu öncesi, ameliyat bitiminde ve postoperatif 24. saatte serum kortizol ve melatonin düzeyleri ölçüldü. Postoperatif ekstübasyon süreleri, yoğun bakımdaki 12 saatlik vücut sıcaklıkları ile yoğun bakım ve hastanede kalış süreleri kaydedildi.
BULGULAR: Grupların demografik, operasyon ve yoğun bakım verileri arasında anlamlı bir fark yoktur. Grupların yoğun bakımdaki vücut sıcaklıkları değişiklikleri benzer bulundu. Tüm gruplarda kortizol düzeyinin cerrahi bitiminde bazal değerlere kıyasla anlamlı olarak arttığı ve postoperatif 24. saatte önceki değere göre anlamlı düştüğü görüldü. Ancak düzey değişiklikleri gruplar arasında anlamlı fark göstermedi. Melatonin ve kortizol değerlerinde ise grup içi 3 ölçüm ve gruplar arası ölçümler karşılaştırıldığında anlamlı fark bulunmadı
SONUÇ: Çalışmamızın sonuçları, plazma kortizol düzeylerinin cerrahi ve anesteziye bağlı stresle birlikte yükselip postoperatif 24. saatte düşmeye başladığını, melatonin düzeylerinin ise etkilenmediğini göstermiştir. Kortizol düzeyindeki bu değişikliklerin hastaların cerrahiye alınma saatleri ile ilişkili olmadığı da gözlenmiştir. Hastaların ameliyata alınma saatlerinin yoğun bakımda ve hastanede kalış sürelerine herhangi bir etkisi olmamıştır.

Anahtar Kelimeler: açık kalp cerrahisi, anestezi zamanı, melatonin, kortizol

Does the time of anesthesia can couse alteration of the serum cortisol and melatonin levels and outcome in cardiac surgery?

Seyhan Yağar1, Mine Altınkaya Çavuş1, Aslı Dönmez1, Ümit Karadeniz1, Gökçe Açık2, Gül Sevim Saydam2, Ayşegül Özgök1
1Department Of Anesthesiology Reanimation,türkiye Yüksek İhtisas Training And Research Hospital, Ankara Turkey
2Department Of Biochemistry,türkiye Yüksek İhtisas Training And Research Hospital, Ankara Turkey

OBJECTIVE: Cortisone is a highly secreted glucocorticoid from the adrenal cortex in case of surgery and anaesthesia caused stress which is plasma level shows diurnal variations. Melatonin is also has circadian rhythm which plays important role in human homeostasis and psychiatric behaviors. Due to the constructions in our hospitals cardiovascular surgery operating rooms, our staffs has worked according to the shift system and elective operations have been made in different hours of the days. Aim of our study is to investigate the effect of open cardiac surgery operations made in different hours of the day to the plasma cortisone levels and patient outcomes.
METHODS: After the permission of the local research counsel of our hospital, 48 patients who will have open cardiac surgery have been included to our study. Patients have been distributed in 3 groups according to the hours which they will be taken into the surgery. Serum cortisone and melatonin levels have been measured. Postoperative extubation durations, first body temperatures in the intensive care, urination and duration of intensive care and hospital stay have been recorded.
RESULTS: Demographic data, extubation, duration of intensive care and hospital stay and body temperatures during the intensive care have been found similar. Cortizone levels have been found significantly higher after the operations than the basal levels in all groups and have been found to decrease at the postoperative 24th hour. However, the level changes did not have statistical difference between the groups
CONCLUSION: According to our results, we conclude that, plasma cortisone levels have been increased due to the stress caused by surgery and anaesthesia and starts to decrease at the postoperative 24th hour. However, these differences did not have any correlation with the operation hours during the day. Due to hours in the intensive care unit and on hospital length of stay did not have any effect.

Keywords: open cardiac surgery, anaesthesia time, melatonin, cortisone

Seyhan Yağar, Mine Altınkaya Çavuş, Aslı Dönmez, Ümit Karadeniz, Gökçe Açık, Gül Sevim Saydam, Ayşegül Özgök. Does the time of anesthesia can couse alteration of the serum cortisol and melatonin levels and outcome in cardiac surgery?. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2015; 21(2): 77-81

Sorumlu Yazar: Mine Altınkaya Çavuş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale