ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Fast-track kardiyak cerrahide remifentanil ve fentanil'in postoperatif ağrı ve derlenme üzerine etkileri [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2012; 18(4): 80-87 | DOI: 10.5222/GKDAD.2012.087

Fast-track kardiyak cerrahide remifentanil ve fentanil'in postoperatif ağrı ve derlenme üzerine etkileri

Sema Turan1, İhsan Ayık1, Dilek Öztürk1, Umit Karadeniz1, Ozlem Soyal1, Ahmet Coşar2, Aysegul Ozgok1, Ozcan Erdemli1
1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği,ankara,türkiye
2Gülgane Askeri Tıp Akademisi,anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği,ankara,türkiye

AMAÇ: Çalışmamızda fast- track kardiak cerrahi planlanan hastalarda, hasta kontrollü analjezi yöntemiyle fentanil bolus ve remifentanil infüzyon uygulamasının postoperatif ağrı ve derlenme üzerine etkilerinin karşılaştırılması amaçlandı.
YÖNTEMLER: Sevofluran ve remifentanil anestezisi uygulanan, fast-track koroner baypass cerrahisi geçirecek ASA II grubu 42 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar rastgele iki gruba ayrıldı. Grup 1 (remifentanil grup), 0.1 µg kg-1 min-1 postoperatif hasta kontrollü analjezi cihazı ile remifentanil infüzyon verilen grup. Grup 2, (fentanil grup ) cerrahi bitiminden 5 dakika önce 1 µg kg-1 fentanil bolus verilen grup. Fentanil bolus uygulamasından sonra fentanil bolus protokolü 0.1 µgkg-1 bolus doz ve 8 saat kilit süresi olacak şekilde düzenlendi. Postoperatif ilk 4 saatte her 15 dk. da, 12. ve 24. saatte ağrı skorları, sedasyon skorları ve ek analjezik ihtiyaçları kaydedildi.
BULGULAR: Analjezik etkinlik açısından iki grup arasında fark yoktu. Grup 1 de sedasyon seviyesi ilk 2 saat içinde daha düşük bulundu. 2. saatten sonra sedasyon seviyeleri iki grup arasında benzerdi.
SONUÇ: Fast-trak kardik cerrahi geçiren hastaların derlenme döneminde postopratif ağrıyı önlemede analjezik dozda remifentanil kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Koroner by-pass, fast-tract, postoperatif ağrı

Effects of remifentanil and fentanyl on postoperative pain and recovery in fast – tract cardiac surgery

Sema Turan1, İhsan Ayık1, Dilek Öztürk1, Umit Karadeniz1, Ozlem Soyal1, Ahmet Coşar2, Aysegul Ozgok1, Ozcan Erdemli1
1Turkey Yüksek Ihtisas Education And Research Hospital,department Of Anesthesiology And Reanimation Ankara, Turkey
2Gülhane Military Medical Academi, Department Of Anesthesiology And Reanimation, Ankara,turkey

OBJECTIVE: The effectiveness of remifentanil infusion and fentanyl bolus provided by the patient-controlled analgesia on postoperative pain and recovery of the patients undergoing pre-planned fast-tract cardiac surgery was studied.
METHODS: The anaesthesia including sevofluran and remifentanil were applied to 42, ASA II group patients undergoing fast –track coronary arter bypass graft surgery. Patients were divided into two groups. In Group 1 (remifentanil group), 0.1 µg kg-1 min-1 remifentanil infusion was given postoperatively by patient controlled analgesia device. In Group 2, fentanyl was administered at 10 µg kg-1 loading dose 5 minutes before the end of the surgery. After fentanyl administration, fentanyl bolus protocol was started at 0.1 µgkg-1 bolus dose with 8 minutes lockout time. Pain scores, sedation levels and additional analgesic requirements were recorded for the first 4 hours period in every 15 minutes and then 12th. and 24 th. hours postoperatively.
RESULTS: There was no difference between the groups at the analgesic effectiveness. The sedation levels were lower postoperatively first two hours in Group 1. After two hours, sedation levels were similar in two groups.
CONCLUSION: Remifentanil can be used at analgesic doses in recovery of patients undergoing fast-tract cardiac surgery.

Keywords: Coronary by-pass, fast-tract, postoperative pain

Sema Turan, İhsan Ayık, Dilek Öztürk, Umit Karadeniz, Ozlem Soyal, Ahmet Coşar, Aysegul Ozgok, Ozcan Erdemli. Effects of remifentanil and fentanyl on postoperative pain and recovery in fast – tract cardiac surgery. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2012; 18(4): 80-87

Sorumlu Yazar: Sema Turan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale