ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Safen ven greftinin katlanması nedeniyle ST elevasyonu [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(1): 40-43 | DOI: 10.5222/GKDAD.2017.040

Safen ven greftinin katlanması nedeniyle ST elevasyonu

Ayşe Lafçı1, Derya Gökçınar1, Serdar Günaydın2
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Anabilim Dalı

Koroner arter baypas greft cerrahisinde safen ven greft olarak kullanılmaktadır. Greftin distal ve proksimal anastomozlar arasında uygun boy ve eğimde olması gerekir. Böylece yeterli kan akımı sağlanarak miyokard iyi beslenir. Koroner arter baypas ameliyatı sonrasında uzun safen ven greftinin katlanması sonucu ST elevasyon gelişen bir olguyu sunmaktayız. Bu olgu sunumu ile koroner arter baypas greft ameliyatı geçirenlerde yakın takip ve monitorizasyonun önemini vurgulamayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Kardiyak anestezi, intraoperatif monitorizasyon, koroner arter baypas greft cerrahisi, safen ven grefti tıkanması, ST elevasyonu,

ST elevation due to folding of safen vein graft

Ayşe Lafçı1, Derya Gökçınar1, Serdar Günaydın2
1Ankara Numune Training and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation
2Ankara Numune Training and Research Hospital, Department of Cardiovascular Surgery

Saphenous vein is used as a graft in coronary artery bypass graft surgery. The graft must be of appropriate length and inclination between the distal and proximal anastomoses. Thus, myocardium is fed well by providing sufficient blood flow. We present a case of ST elevation resulting in folding of a long safen ven graft after coronary artery bypass surgery. In this case report, we aimed to emphasize the importance of close follow-up and monitoring in patients who underwent coronary artery bypass graft surgery.

Keywords: Cardiac anesthesia, intraoperative monitorization, coronary artery bypass graft surgery, saphenous vein graft occlusion, ST elevation

Ayşe Lafçı, Derya Gökçınar, Serdar Günaydın. ST elevation due to folding of safen vein graft. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(1): 40-43

Sorumlu Yazar: Ayşe Lafçı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale