ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Kalp Cerrahisinde Kan Transfüzyonu İçin Belirleyici Olabilecek Preoperatif Değişkenler [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2012; 18(3): 57-62 | DOI: 10.5222/GKDAD.2012.057

Kalp Cerrahisinde Kan Transfüzyonu İçin Belirleyici Olabilecek Preoperatif Değişkenler

Öznur Mart Bakır1, Zeliha Özer1, Gülçin Eskandari2, Nehir Sucu3, Davud Yapıcı1, Kürşat Aköz1
1Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ad
2Biyokimya Ad
3Kalp Damar Ad

AMAÇ: Preoperatif dönemde transfüzyon stratejilerini optimize etmek ve gerekli önlemleri alabilmek için kanama riski yüksek olan hastaların belirlenmesi önemlidir. Bu çalışmada transfüzyon gereksinimlerini etkileyebilecek immünolojik ve non-immünolojik belirleyicilerin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Çalışmaya 33 hasta dahil edildi. Preoperatif dönemde tüm hastalar immünolojik (TNF-α, IL-10), non-immünolojik hasta bağımlı (yaş, cinsiyet, ejeksiyon fraksiyonu (EF), Hct, Hb, kreatinin ve INR düzeyleri) ve non-immünolojik cerrahi bağımlı (kardiyopulmoner bypass sırasındaki Hb ve ısı düzeyi, kardiyopulmoner bypass süresi) değişkenler açısından değerlendirildi. Operasyon sırasında Hb değeri 7-8 gr/dl, Hct ≥ 25 olacak şekilde kan transfüzyonu yapıldı ve <2 ve ≥2 ünite eritrosit süspansiyonu verilen hastalar belirlendi.
BULGULAR: Operasyon sırasında 29 hastaya <2, 4 hastaya ≥2 ünite eritrosit süspansiyonu verildi. İmmünolojik değişkenlerin kan transfüzyon miktarları ile korelasyon göstermediği saptandı. Perioperatif kan transfüzyon miktarı ≥2 ünite olan hastaların preoperatif Hb ve Hct değerleri ve ejeksiyon fraksiyonları daha düşük, kardiyopulmoner bypass süreleri daha uzundu ancak istatistiksel olarak anlamlı değildi.
SONUÇ: Çalışmamızın sonuçları TNF-α ve IL-10 düzeylerinin perioperatif kan transfüzyon gereksinimi için belirleyici olmadığını göstermiştir. Non–immünolojik faktörler ve transfüzyon miktarları arasında da istatistiksel korelasyon saptanamamıştır. Bu grup belirleyiciler için hasta sayısının arttırılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kalp cerrahisi, Kan transfüzyonu, Preoperatif değişken.

Preoperative Variables Predictive For Blood Transfusion in Cardiac Surgery

Öznur Mart Bakır1, Zeliha Özer1, Gülçin Eskandari2, Nehir Sucu3, Davud Yapıcı1, Kürşat Aköz1
1Mersin University Medical Faculty, Deparment Of Anesthesiology And Reanimation
2Deparment Of Biochemistry
3Deparment Of Cardiovascular Surgery

OBJECTIVE: To optimize preoperative transfusion strategies and to take necessary precautions, determining the high risk patients for bleeding is important. In this study, it was aimed to investigate immunologic and non-immunologic determinants of the transfusion requirements.
METHODS: Thirty three patients were included in the study. In the preoperative period all patients were assessed in terms of immunologic (TNF-α, IL-10), non immunologic-patient depended (age, gender, ejection fraction (EF), Hct, Hb, creatinin and the INR levels) and non-immunologic surgery depended (temperature and Hb levels during cardiopulmonary bypass (CPB) period, CPB duration ) parameters. During the operation, patients were transfused by a target of Hb 7-8 gr/dl, ≥25%Hct and those who were transfused < 2 and ≥ 2 packs of red blood cell were determined.
RESULTS: Twenty nine of patients were transfused < 2 pack of red blood cell and 4 of them were transfused ≥ 2 packs. Iimmunologic variables did not correlate with the transfusion amount. The patients transfused ≥ 2 packs of red blood cell perioperatively were determined to have lower Hb, Hct and ejection fraction preoperatively and higher cardiopulmoner bypass duration but this finding was not statistically significiant.
CONCLUSION: The results of our study showed that TNF-α and IL-10 levels are not determinants of perioperative blood transfusion requirements. Also, it was not established a statistically important correlation between non immunologic factors and transfusion amounts. Increasing the study patient population for these group of determinants were thought to be beneficial.

Keywords: Blood transfusion, Cardiac surgery, Preoperative variable.

Öznur Mart Bakır, Zeliha Özer, Gülçin Eskandari, Nehir Sucu, Davud Yapıcı, Kürşat Aköz. Preoperative Variables Predictive For Blood Transfusion in Cardiac Surgery. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2012; 18(3): 57-62

Sorumlu Yazar: Zeliha Özer, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale