ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Miyotonik Distrofi Tip 1 ve Tip 2’li iki hastada spinal anestezi deneyimlerimiz: olgu sunumu [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2015; 21(2): 121-124 | DOI: 10.5222/GKDAD.2015.121

Miyotonik Distrofi Tip 1 ve Tip 2’li iki hastada spinal anestezi deneyimlerimiz: olgu sunumu

Meltem Kipri, Mesut Şener, Esra Çalışkan, Anış Arıboğan
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Ankara

Giriş: Miyotonik Distrofiler (MD), konjenital başlangıçlı Tip I ve erişkin başlangıçlı Tip II olarak 2 grupta incelenmektedir. MD’li hastalarda miyotoninin şiddetinden bağımsız olarak tüm organ sistemleri etkilenebilmektedir. Bu nedenle perioperatif dönemde artmış anestezi riski mevcuttur. Olgu 1: Tip I MD’li 26 yaşında erkek hastaya spinal anestezi altında pilonidal sinüs cerrahisi yapılması planlandı. Operasyon odasında spinal anestezi uygulandıktan sonra başarılı bir cerrahi işlem uygulandı. Olgu 2: Tip II MD’li 31 yaşında kadın hastaya spinal anestezi altında açık miyomektomi yapılması planlandı. Operasyon odasında spinal anestezi uygulandıktan sonra başarılı bir cerrahi işlem uygulandı. Her iki hastada da perioperatif dönemde herhangi bir komplikasyonla karşılaşılmadı. Tartışma: MD’li hastalarda yaygın kullanılan anestezik ilaçlara karşı yanıt normal populasyonda beklenenden farklıdır. İntravenöz (İV) anesteziklere karşı artmış hassasiyet söz konusudur. Perioperatif opioid uygulamaları sırasında solunum depresyonu riski yüksektir. Hastalarda kas gevşeticilere duyarlılık da artmıştır, süksinilkolin uygulaması miyotoniyi tetikleyebilir. Bununla birlikte propofol enjeksiyon ağrısı, operasyon odasında ağrı, stres ve hipoterminin indüklediği miyotoni görülebildiğinden bu durumlara karşı önlem alınmalıdır. Uygun olgularda rejyonel anestezi yöntemlerinin, gerektiğinde düşük dozda İV sedatif ilaçlarla kombine edilerek uygulanması önerilmektedir. Nörostimulasyon sırasında miyotoni gözlenebileceği ve kas hipertrofisi sonucunda ultrason ile siniri ayırt etmek zorlaşacığından, santral nöroaksiyel bloklar periferik sinir boklarına göre şimdilik daha iyi bir tercih olarak görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Miyotonik Distrofi, Spinal Anestezi, Preoperatif Değerlendirme, Anestezi Yönetimi

Spinal Anesthesia in two cases with Myotonic Dystrophy type 1 and type 2: Case Reports

Meltem Kipri, Mesut Şener, Esra Çalışkan, Anış Arıboğan
Department of Anesthesiology and Reanimation, Baskent University, Ankara, Turkey

Introduction: Myotonic dystrophy (MD) is classified into two groups: TypeI with congenital onset, typeII with adult onset. All organ systems can be affected regardless severity of myotonia among patients with MD. Frequency of anesthesia-related complications are increased during perioperative period. Case1: 26-year-old man with MD typeI had pilonidal sinus to be operated under spinal anesthesia. Spinal anesthesia was performed in the operating room and successful surgical procedure was performed. Case2: 31-year-old woman with MD typeII was planned to have open myomectomy under spinal anesthesia. Spinal anesthesia was performed in the operating room and successful surgical procedure was performed. Neither of two cases had any complications in perioperative period. Discussion: Response to commonly used anesthetic drugs is different than expected in MD patients when compared to normal population. There is an increased sensitivity to intravenous (IV) anesthetic agents. Risk of respiratory depression during perioperative period is also high with opioid injections. Sensitivity to muscle relaxants is also higher and succinylcholine can trigger myotonia. Propofol injection pain, stress, hypothermia and pain in the operating room may also induce myotonia, necessary precautions must be taken. Since malignant hyperthermia risk is not high in patients with MD compared to normal population, volatile anesthetics should be preferred. In suitable cases, regional anesthesia combined with low dose IV sedative medications are recommended. Since myotonia may be observed during neuro-stimulation, and may be difficult to distinguish the nerve with ultrasonography after muscle hypertrophy, central neuraxial blocks might be preferred over peripheral nerve blocks in current practice.

Keywords: Distrophia Myotonica, Spinal Anesthesia, Preoperative Assessment, Anesthetic Management

Meltem Kipri, Mesut Şener, Esra Çalışkan, Anış Arıboğan. Spinal Anesthesia in two cases with Myotonic Dystrophy type 1 and type 2: Case Reports. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2015; 21(2): 121-124

Sorumlu Yazar: Meltem Kipri, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale