ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Koroner Cerrahisinde Pasif Bacak Kaldırma Manevrasına Sıvı Yanıtlı Ve Yanıtsız Hastaların, Anestezi İndüksiyonu Ve Entübasyona Hemodinamik Yanıtlarının Değerlendirilmesi [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2015; 21(2): 89-94 | DOI: 10.5222/GKDAD.2015.089

Koroner Cerrahisinde Pasif Bacak Kaldırma Manevrasına Sıvı Yanıtlı Ve Yanıtsız Hastaların, Anestezi İndüksiyonu Ve Entübasyona Hemodinamik Yanıtlarının Değerlendirilmesi

Aylin Erkul1, Ümit Karadeniz2, Zeliha Aslı Demir2, Mine Chavush3, Rabia Koçulu2, Ayşegül Özgök2
1Diyarbakır Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi-anestezi Ve Reanimasyon Kliniği- Diyarbakır
2Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi- Anestezi Ve Reanimasyon Kliniği- Ankara
3Sinop Gerze Devlet Hastanesi- Anestezi Ve Reanimasyon Kliniği- Sinop

GİRİŞ ve AMAÇ: Kardiyak problemi olan kritik hastalarda sıvı yanıtının değerlendirilmesi,sıvı replasmanının yönetilmesi tedavi süreci boyunca en sık yaşanan ikilemdir.Kardiyak önyükün statik belirteçleri volüm yanıtı açısından zayıf göstergelerdir.Dinamik belirteçler de sıklıkla spontan solunum ve aritmi nedeniyle sınırlanmaktadır.Pasif bacak kaldırma manevrası endojen bir volüm değişimi yaratarak, sıvı yanıtını tahmin amaçlı kullanılabilir.Çalışmamızı,pasif bacak kaldırma manevrasına verdikleri sıvı yanıtına göre gruplara ayırdığımız hastaların,indüksiyon,entübasyona hemodinamik cevaplarını gözlemek amacıyla gerçekleştirdik
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma elektif şartlarda koroner arter cerrahisi yapılacak,40-70 yaş aralığındaki,ejeksiyon fraksiyonları %40-60 arasında değişen,
ASA II-III olan 50 hastayı kapsamaktadır.Hastalar pasif bacak kaldırma sonrası strok volüm değişim oranlarına göre sıvı yanıtlı-yanıtsız olarak iki gruba ayrıldı.Hastaların indüksiyon ve entübasyon sırasındaki kalp hızı,ortalama arter basıncı,kardiyak output, kardiyak indeks,strok volüm indeks değerleri kaydedildi
BULGULAR: Hastaların cinsiyet,yaş,beden kitle indeksi,ejeksiyon fraksiyonu,laringoskopik grade dereceleri arasında fark yoktu.Bazal ölçümlere göre indüksiyon sonrasında her iki grupta arteriyel basınçlar,kardiyak output ve kardiyak index düşüş gösterdi.Entübasyon sonrasında,sıvı yanıtsız gruba ait değişim,kalp hızı haricinde tüm parametrelerde anlamlı olarak saptandı.Sıvı yanıtlı gruba ait değişim değerleri arasında ise fark yoktu.Her iki grup arası yüzde değişim oranları kardiyak output,kardiyak indeks ve strok volüm indeksi açısından anlamlıydı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak koroner arter cerrahisinde önyükü yeterli olan hastalarla sıvı açığı olan hastaların pasif bacak kaldırma manevrasına karşı verdiği yanıtta değişik refleks mekanizmaların rol oynadığı düşünüldü.Entübasyonun,doluluğu yeterli olan koroner hastalarında daha fazla hemodinamik depresyona sebep olduğu görüldü.Sıvı yanıtsız hastaların fazla sıvı yüküne sahip olabileceği,bunun da maksimum kas lifi gerginliğine neden olarak miyokardı deprese edebileceği sonucuna varıldı.


Anahtar Kelimeler: Pasif bacak kaldırma manevrası, kardiyak indeks, kardiyak output, strok volüm, strok volüm indeks,

The Evaluation Of The hemodynamic Response To Anesthesia İnduction And İntubation In Fluid Responsive And Unresponsive Patients To Passive Leg Raising Maneuver In Coronary Surgery

Aylin Erkul1, Ümit Karadeniz2, Zeliha Aslı Demir2, Mine Chavush3, Rabia Koçulu2, Ayşegül Özgök2
1Diyarbakır Obstetric And Pediatris Hospital- Department Of Anesthesiology And Reanimation- Diyarbakır
2Türkiye Yüksek İhtisas Hospital- Department Of Anesthesiology And Reanimation- Ankara
3Sinop Gerze State Hospital- Department Of Anesthesiology And Reanimation- Sinop

INTRODUCTION: The management of fluid treatment and its response is the most common dilemma in critical patients accompanied by cardiac diseases.Static markers of cardiac preload are poor indicator of the volume response.Dynamic markers is also limited often due to spontaneous respiration and arrhythmia.Passive leg raising maneuver creates an endogenous volume change can be used for estimating the fluid response.In our study, according to the fluid response given to the passive leg maneuver,patients were divided into two groups. The hemodynamic effects of induction and entubation examined in two groups.
METHODS: 50 patients between 40-70 age range undergoing elective coronary artery bypass surgery were included in the study.Patients ejection fraction ranged from 40-60%,ASA II-III were studied.Patients were divided into two groups according to stroke volume variation afer the passive leg raising maneuver. Group1 defined as fluid therapy responder,group2 defined as fluid therapy nonresponder.Heart rates,mean arterial pressures,cardiac output,cardiac index,stroke volume index values were compared between two groups.
RESULTS: Gender,age,body mass index,ejection fraction,laryngoscopic grade ratings were compared,there was no difference between two groups.Arterial pressure,cardiac output and cardiac index measurements decreased in both groups after induction compared.After intubation,the change of parameters were significantly different in group 2 except the heart rates.Group1 was no significant difference between the exchange values.Percentage change in cardiac output between the two groups was significant in terms of cardiac index,stroke volume index.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result,various reflex mechanisms may play a role in coronary bypass surgery in patients who different intravasculary volume conditions.Entubation causes more hemodynamic depression in patients who has enough intravascular fluid reserve.Liquid refractory patients may have more liquid reserve,this condition may cause muscle fiber tension,mycardial depression.

Keywords: Passive leng raising, cardiac index, cardiac output, stroke volum, stroke volum index

Aylin Erkul, Ümit Karadeniz, Zeliha Aslı Demir, Mine Chavush, Rabia Koçulu, Ayşegül Özgök. The Evaluation Of The hemodynamic Response To Anesthesia İnduction And İntubation In Fluid Responsive And Unresponsive Patients To Passive Leg Raising Maneuver In Coronary Surgery. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2015; 21(2): 89-94

Sorumlu Yazar: Rabia Koçulu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale