ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Kliniğimizde Transkateter Aort Replasmanı Yapılan Hastalarda Anestezi Deneyimimiz [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2016; 22(4): 145-151 | DOI: 10.5222/GKDAD.2016.145

Kliniğimizde Transkateter Aort Replasmanı Yapılan Hastalarda Anestezi Deneyimimiz

Mustafa Emre Gürcü1, Füsun Güzelmeriç1, Atakan Erkılınç1, Ömer Faruk Şavluk1, Mehmet Emin Bingölbali1, Deniz Çevirme2, Ahmet Güler3, Akın İzgi3, Cevat Kırma3
1Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
2Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği İstanbul
3Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ:

Aort kapak darlığı geriatrik hastalarda major bir kardiyak kapak hastalığıdır. Şiddetli aort kapak darlığı için konvansiyonel tedavi seçeneği, cerrahi girişim ile aortik kapak replasmanıdır. Ancak çoğu geriatrik hasta cerrahi ve anestezi açısından yüksek risk nedeniyle opere edilemez olarak kabul edilir. Transkateter aortik kapak replasmanı (TAVR) yüksek riskli aort kapak darlığı olan hastalarda son yıllarda hızla gelişen bir alternatif tedavi seçeneğidir. Bu çalışmada genel anestezi altında TAVR prosedürü uygulanan hastalardaki anestezi deneyimimizi paylaşmayı amaçladık.

METOD:

Çalışmaya Ocak 2014 - Haziran 2016 tarihleri arasında semptomatik ciddi aort darlığı olup genel anestezi altında TAVR uygulanan 67 hasta (29 erkek, 38 kadın, ortalama yaş 78 ± 6) retrospektif olarak değerlendirildi.

BULGULAR:

Genel anestezi uygulanan 67 hastada toplam işlem süresi 159,1 ± 38,97 dakika, anestezi süresi ise 193 ± 41 dakika idi. Toplam 28 hastaya kan transfüzyonu yapıldı (% 41). Dört hastada intraoperatif dönemde vazopressör infüzyonu başlandı (% 5.9). Bu hastaların yoğun bakımda kalış süresi 2 (1-7) gün, hastanede kalış süresi 7 (4-60) gündü.

SONUÇ:

TAVR uygulaması, hem uygulanan prosedürün karmaşıklığı, hem de uygulanan hasta popülasyonunun yüksek risk taşıyan hastalar olması nedeniyle anestezistler için oldukça zorlu bir girişimdir. Anestezist, hastanın vital fonksiyonlarının korunması amacıyla hemodinamik stabiliteyi sağlamak durumundadır. Preoperatif iyi bir değerlendirme olası komplikasyonlara daha hızlı ve güvenli bir yaklaşım için önemlidir. TAVR prosedürü ile ilgili deneyimlerin artması, işlemin başarısının da artmasıyla sonuçlanacaktır.

Anahtar Kelimeler: transkateter aort kapak replasmanı, anestezi, aort stenozu

Anesthesiology Experience İn Our Clinic With Patients Underwent Transcatheter Aort Valve Replacement

Mustafa Emre Gürcü1, Füsun Güzelmeriç1, Atakan Erkılınç1, Ömer Faruk Şavluk1, Mehmet Emin Bingölbali1, Deniz Çevirme2, Ahmet Güler3, Akın İzgi3, Cevat Kırma3
1Kartal Kosuyolu Yuksek Ihtisas Research And Education Hospital, Anesthesia And Reanimation Department, Istanbul, Turkey
2artal Kosuyolu Yuksek Ihtisas Research And Education Hospital,cardiovascular Surgery Department, Istanbul, Turkey
3Kartal Kosuyolu Yuksek Ihtisas Research And Education Hospital, Cardiology Department, Istanbul, Turkey

İntroduction:
Valvular aortic stenosis (AS) is one of the major mortality and morbidity reason in geriatric patients. The conventional therapy for serious AS is surgical aortic valve replacement. But most of the geriatric patients are considered non-operable due to anesthetical and surgical high risks. Recently, transcatheter aortic valve replacement (TAVR) is the evolving new alternative therapy option for these high risk AS patients. In this study, we aimed to share our experience in patients undergoing TAVR procedure under general anesthesia (GA).

Method:
Sixty-seven patient with serious symptomatic AS (29 male, 38 female, mean age 78.3 ± 6.44 years) undergoing TAVR procedure under GA were evaluated retrospectively and included in this study.

Results:
The mean duration of the procedure and anesthesia was 159 ± 38 min and 193 ± 41 min, respectively. Blood products were transferred to 28 patients (% 41). Vasopressor medication was infused to 4 patients intraoperatively (% 0.5). The median values of length of stay in the intensive care unit was 2 (1-7) days and hospital stay was 7 (4-60) days.

Conclusion:
TAVR is a challeging procedure for anesthesiologists due to the complexity of the procedure itself and also the high risk of the patient population. Anesthesiologists have to stabilize the hemodynamics to protect the vital functions. Optimal perioperative evaluation is important for rapid and safe approach to possible complications. The growing experience in TAVR procedures will result in increased procedure success.

Keywords: transcatheter aortic valve replacement, anesthesia, aortic stenosis

Mustafa Emre Gürcü, Füsun Güzelmeriç, Atakan Erkılınç, Ömer Faruk Şavluk, Mehmet Emin Bingölbali, Deniz Çevirme, Ahmet Güler, Akın İzgi, Cevat Kırma. Anesthesiology Experience İn Our Clinic With Patients Underwent Transcatheter Aort Valve Replacement. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2016; 22(4): 145-151

Sorumlu Yazar: Mustafa Emre Gürcü, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale