ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi - GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg: 23 (2)
Cilt: 23  Sayı: 2 - 2017
DERLEME
1.
Sıvı Tedavisi ve Yönetimi
Fluid Therapy and Management
Zeynep Zuhal Aykaç, Mustafa Kemal Arslantaş
doi: 10.5222/GKDAD.2017.035  Sayfalar 35 - 42 (9406 kere görüntülendi)
Sıvı tedavisi perioperatif dönemdeki tedavilerin ayrılmaz ve en önemli parçasıdır. Sıvı tedavisi uygulanırken vücuttaki sıvı kompartmanlarının fizyoloji ve patofizyolojisi gözönünde bulundurulmalıdır. Hemodinamik stabilitenin devamlılığı ve yeterli damar içi volümün sağlanması, yeterli perfüzyon basıncının sürdürülebilmesi için etkin olan tek tedavi yöntemidir. Hipovolemi kadar aşırı sıvı yüklenmesi de ciddi olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Endoteliyal glikokaliks membran sağlıklı durumda ise intravaskülar proteinler ve ekzojen kolloidal solüsyonlar damariçi kompartmanda kalırlar. Mekanik strese bağlı endotel hasarı, endotoksine maruziyet, iskemi-reperfüzyon hasarı, SIRS, sepsis, hiperglisemi, akut hipervolemi endoyelyal glikokaliksin hasarlanmasına ve interstisyel ödeme neden olur. Bu yüzden makro dolaşımda normovoleminin devamlılığı önemlidir. Perioperatif dönemde ve sepsis ve yanık gibi endotel hasarının olduğu durumlarda yapılan sıvı tedavisinde rehberlere uygun kullanıma dikkat edilmelidir.
Fluid therapy is the most important and integral part of the perioperative care. The physiology and pathophysiology of fluid compartments should be considered when fluid therapy is applied. Continuity of hemodynamic stability and ensuring the adequate intravenous volume is the only effective treatment modality to maintain adequate perfusion pressure. Excessive fluid loading can also have serious adverse consequences as hypovolemia. Intravascular proteins and exogenous colloidal solutions remain in the vascular compartment when the endothelial glycocalyx membrane is in a healthy state. Endothelial damage due to mechanical stress, endotoxin exposure, ischemia-reperfusion injury, SIRS, sepsis, hyperglycemia, acute hypervolemia causes endocardial glycocalyx damage and interstitial oedema. Therefore, the continuity of normovolemia is important in macrocirculation. Fluid resuscitation, in the perioperative period, sepsis and burn patients where the endothelial injury is imminent, should be done according to the guidelines.

ARAŞTIRMA
2.
Torakotomi sonrası epidural blok ile tek doz paravertebral blok analjezisinin karşılaştırılması
Comparison of epidural and single-shot paravertebral block analgesia after thoracotomy
Yusuf Çetin, Nazan Atalan, İbrahim Uğur, Türkan Kudsioğlu, Nihan Yapıcı, Zuhal Aykaç
doi: 10.5222/GKDAD.2017.043  Sayfalar 43 - 47 (936 kere görüntülendi)
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu prospektif, randomize, kontrollü çalışmada, torokotomi sonrası torasik epidural analjezi (EA) ile torasik paravertebral blok analjezisinin (PA) postoperatif ağrı ve hemodinamik parametreler üzerine olan etkileri karşılaştırıldı.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Elektif akciğer cerrahisi planlanan 11’i kadın, 33’ü erkek toplam 44 olgu prospektif olarak bu çalışmaya alındı. Olgular rastgele iki gruba ayrıldı. Postoperatif analjezi; EA grubunda, anestezi öncesi torakotomi için planlanan insizyon hattının bir seviye altından (T5-6 veya T6–7) yerleştirilen epidural katater ile ve PA grubunda, operasyon bitiminde ekstübasyon öncesi T5-T8 aralıklarından yapılan paravertebral blok ile sağlandı. EA olgularına 25 gr fentanil ile % 0.125 Bupivakain 7.5 ml bolus verildi. PA grubunda ise % 0.125 Bupivakain 25μg fentanil ile üç seviyeden toplam 15 ml tek enjeksiyonda verildi. Vizüel Analog Skala (VAS) ağrı skoru, hemodinamik değerler (ortalama kan basıncı, kalp atım hızı) ve arteriyel kan gazı değerleri postoperatif 1, 2, 3, 5, 8, 12 ve 24. saatlerde değerlendirildi.

BULGULAR: Grupların başlangıç ile postoperatif VAS skor ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). Her iki grupta takip sürelerine göre VAS ölçümleri incelendiğinde hem epidural hem de paravertebral grupta postoperatif ilk üç saatte anlamlı bir fark yoktu (p>0,05). Her iki grupta da herhangi bir yan etki veya komplikasyon kaydedilmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Paravertebral blok; uygulama kolaylığı, yan etki ve komplikasyon oranlarının düşüklüğü ve benzer ağrı kontrolü sağlaması nedeniyle epidural bloğa iyi bir alternatif olabilir.

INTRODUCTION: In this prospective, randomized and controlled trial, postoperative analgesia and hemodynamic effects of thoracic epidural analgesia (EA) and thoracic paravertebral block analgesia (PA) after thoracotomy were compared.
METHODS: A total of 44 patient, 11 women and 33 men, who were planned to undergo elective open lung surgery, were included in this study. The cases were randomly divided into two groups. Postoperative analgesia was performed with an epidural catheter placed below the level of the incision line planned for thoracotomy (T5-6 or T6–7), before anesthesia in the EA group and it was performed with thoracic paravertebral block from before extubation at the end of the operation in the PA group. 25 μg of fentanyl+0.125% of bupivacaine 7.5 ml of bolus were given to the epidural space in the EA group. 0.125% bupivacaine and 25μg fentanyl were given in a total of 15 ml from three levels (T5-T8), in the PA group. Visual analogue scale (VAS) for pain, hemodynamic values and arterial blood gas values were recorded at postoperative 1,2,3,5,8,12and 24 hours.

RESULTS: There was no statistically significant difference between baseline and postoperativeVAS scores between the groups and when VAS measurements were compared according to the follow-up periods in both groups, there was no significant difference in the first three hours in both the epidural and paravertebral groups(p>0,05). There were no side effects or complications in both groups(p>0,05).


DISCUSSION AND CONCLUSION: Paravertebral block may be a good alternative to the epidural block because of ease of application, low side effects and complication rates and similar pain control.


3.
Aksiller brakiyal pleksus bloğunda nörostimülatör tekniği ile ultrasonografi eşliğinde nörostimülatör tekniğinin karşılaştırılması
Comparison of neurostimulator technique with ultrasound guided neurostimulator technique in axillary brachial plexus block
Hörmet Aytekin, Ayşenur Özdemir Özer
doi: 10.5222/GKDAD.2017.048  Sayfalar 48 - 54 (2354 kere görüntülendi)
GİRİŞ ve AMAÇ: Anestezi pratiğinde, cerrahi işlemler sırasında daha az invaziv tekniklerin tercih edilmesi rejyonel anesteziye olan ilginin giderek artmasına neden olmuştur. Santral blokların nispeten daha invaziv ve travmatik kabul edilmesi, özellikle üst ekstremite cerrahisinde perioperatif analjezi ve anestezi için klinisyenleri periferik sinir bloklarının kullanımına teşvik etmiştir. Anatomik noktalar baz alınarak yapılan kör tekniklerde, lokal anestezik (LA) ilacın intravasküler ya da intranöral enjeksiyonuna bağlı yan etkiler gelişebilir. Bu yan etkileri azaltmak için son yıllarda periferik bloklar ultrasonografi (USG) eşliğinde uygulanmaktadır. Biz de çalışmamızda aksiller brakiyal pleksus bloğunda nörostimülatör tekniği ile USG eşliğinde uygulanan nörostimülatör tekniğini blok işleminin yapılış süresi, işlem sırasında iğne giriş sayısı, işlemle ilgili hastaların tanımladığı ağrı şiddeti, duyusal ve motor blok başlama ve bitiş zamanı, anesteziye bağlı komplikasyon gelişimi açısından karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastalar rastgele GRUP NS (n=30): Nörostimülatör grubu, GRUP NU (n=30): USG eşliğinde nörostimülatör grubu olarak iki gruba ayrıldı. Hastaların blok işlem süresi, işlem sırasında cilde iğne giriş sayısı, Vizuel analog skala (VAS) değeri, duyu ve motor etki başlangıç süreleri, venöz veya arteryel ponksiyon, hematom, parestezi, toksisite ve alerjik reaksiyon gibi intraoperatif, postoperatif komplikasyonlar, intraoperatif turnike kullanımı, süresi, turnike ağrısının olup olmadığı ve cerrahi süresi kaydedildi.
BULGULAR: Gruplar arasında motor blok başlama süresinde, duyusal ve motor blok bitiş süresinde, turnike ağrısı bulgularında, ilave analjezik kullamında ve komplikasyan sıklığı açısından fark yoktu. İşlemin yapılış süresi, giriş sayısı, VAS ortalaması, duyusal blok başlama zamanında Grup NS’ de daha yüksek olmak üzere anlamlı fark görüldü (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda USG eşliğinde nörostimülatör kombinasyonunun, tek başına nörostimülatör uygulamasına göre daha iyi sonuçlar verebileceğine karar verdik.
INTRODUCTION: In anesthesia practice, the preference for less invasive techniques during surgical procedures has led to a growing interest in regional anesthesia. The relatively more invasive and traumatic acceptance of central blocks has prompted clinicians to use peripheral nerve blocks, especially for perioperative analgesia and anesthesia in upper extremity surgery. In blind techniques based on anatomical points, side effects due to intravascular or intraneural injection of a local anesthetic drug may develop. In recent years, peripheral blocks have been applied by ultrasonography (USG) guidence to reduce these side effects. In our study, in axillary brachial plexus block neurostimulator technique and neurostimulator technique with USG guidence was evaluated about duration of block procedure, number of penetration, severity of pain, sensory and motor block start and end time, complication development.
METHODS: Patients were randomly assigned to two groups; GROUP NS (n=30): Neurostimulator group, GROUP NU (n=30): USG guided neurostimulator group. Intraoperative and postoperative complications such as venous or arterial puncture, hematoma, paresthesia, toxicity and allergic reactions, intraoperative tourniquet use and duration, number of needle penetration, visual analog scale value and the duration of the surgery was recorded.
RESULTS: There was no difference between groups in motor block onset, sensory and motor block endurance, tourniquet findings, additional analgesic use, and complication frequency. There was a significant difference in the duration of the procedure, number of entries, VAS average, sensory block onset time in Group NS (p <0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, we concluded that the USG guided neurostimulator technique had better results than classic neurostimulator technique.

4.
REM İlişkiliUykuda Obstrüktif Uyku Apne Sendromunun Klinik ve Polisomnografik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Değişikliklerin Saptanması
Determination of Clinical and Polysomnographic Features of REM Related Respiratory Disorder and Define Changes
Mustafa Anıl Cömert, Murat Acerel, Dilek Sözmen Savaşkan, Şule Sünmez Cömert, Nihan Yapıcı, Türkan Kudsioğlu, Tülin Yılmaz Kuyucu
doi: 10.5222/GKDAD.2017.055  Sayfalar 55 - 60 (4048 kere görüntülendi)
GİRİŞ ve AMAÇ: REM ilişkili uykuda solunum bozukluğu (REM USB), solunumsal olayların esas olarak REM uykusunda ortaya çıktığı obstrüktif uyku apne sendromunun (OUAS) bir alt grubudur. Anestezi öncesi değerlendirmede bu hastaların tanınması, perioperatif ve postoperatif morbidite ve tedavilerinin düzenlenmesi için oldukça önemlidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastane etik kurulu onayı alınarak çalışmaya uyku laboratuvarında Aralık2006-Ocak 2009 tarihleri arasında polisomnografik(PSG)tetkik yapılan toplam 4282 olgunun kayıtları incelenerek REM USB tanımına uyan toplam 80 olgu çalışmaya alındı. Olgu seçimi apnehipopne indeksi (AHİ)’ nin> 5, NREM AHİ ‘in <15, REM-AHI/NREM-AHI’nin en az 2 olması ve REM uyku oranının en az % 15 olması ile yapıldı. Uyku apnesi tanısında altınstandart olan PSG ile gece boyunca apnenin varlığı, tipi ve ciddiyeti saptandı.
BULGULAR: Çalışmaya alınan hastaların % 60 erkek ve %40 kadın, yaş ortalaması 49.45±10.9 idi. REM USB prevalansı % 1.89 ve erkeklerde daha fazla bulundu(% 60).
REM USB saptanan toplam 80 olgudan 20’sinin PSG’leri kontrol amacı ile tekrarlandı. İlk ve ikinci çekimin polisomnografik bulguları karşılaştırıldı. Olgulardan 4’ünün iki polisomnografisi arasında en az 2.5 yıl, 8’ inin en az 1.5 yıl, 8 olgunun ise en az 1 yıl süre vardı. Çalışmamızda 20 olgunun 1. ve 2. polisomnografileri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: REM USB’nin bağımsız, farklı bir antite olduğu,uykuda solunum bozukluğu spektrumu içinde değerlendirilmesi gerektiği kanısına vardık, ancak tedavi gerekip gerekmediği konusunda görüş bildirmek mümkün değildir.

INTRODUCTION: REM sleep disordered breathing (REM SDB) is a subgroup of obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) in which respiratory events are predominantly seen in REM period. Recognition of these patients before anesthesia is importance for the regulation of perioperative and postoperative morbidity and treatment.
METHODS: A total of 4,882 patients who underwent polysomnographic (PSG) examinations between December 2006 and January 2009 were included in the study. A total of 80 patients who met the REM SDB definition were included in thestudy. The accepted criteria for REM SDB are AHI > 5, NREM AHI < 15, REM-AHI/NREM-AHI ratio>2 and the percentage of REM sleep being at least 15 %.
Presence, type and severity of apnea were determined with PSG, which is the golden Standard for sleep apnea, during the night.
RESULTS: In our study 48 (60%) of our patients were male and 32 (40%) were female with a meanage of
49.45±10.95 changing between 27 to 75. The prevalance of REM SDB was found to be 1.89%.The PSGs of 20 out of a total of 80 detected REM USB are repeated with control purpose. The polysomnographic findings of the first and second episodes were compared. Of the four cases, four had at least 2.5 years between two polysomnography, eight with at least 1.5 years, and eight with at least 1 year. There was no statistically significant difference in ourstudy between the first and second polysomnograms of 20 cases
DISCUSSION AND CONCLUSION: We believe that REM USB should be evaluated in a sleep independent respiratory disorder spectrum, which is an independent, different entity, but it is not possible to comment on whether treatment is required.

5.
Tanısı konulmamış gece hipoksisinin yoğun bakım giriş skorları üzerine etkileri
The effects of undiagnosed nocturnal hypoxia on the intensive care unit admission scores
Bulent Gucyetmez, Hakan Korkut Atalan, Nahit Cakar
doi: 10.5222/GKDAD.2017.061  Sayfalar 61 - 65 (827 kere görüntülendi)
GİRİŞ ve AMAÇ: Gece hipoksisi (GH) ile kararterize olan tanısı konulmamış obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) toplumda sık görülmektedir. Ayrıca, postoperative komplikasyonlar, uzamış hastane kalış süresi ve gece ölümü ile ilişkilidir. Bu nedenle, bu çalışmada tanısı konulmamış GH’nin yoğun bakım giriş skorları üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma prospektif gözlemsel olarak dizayn edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen 64 pnömoni tanılı hastaya hastaneden taburcu olduktan 6 ay sonra uyku apnea testi (UAT) uygulanmıştır. Demografik data, yoğun bakım giriş skorları, hastane kalış süresi, apnea-hipopne indeksi (AHI), minimum periferik oksijen satürasyonu (min-SpO2), GH yüzdesi (%GH), minimum ve maksimum kalp hızı kaydedilmiştir.
BULGULAR: Tüm hastaların APACHE II skoru, charlson comorbidity index (CCI), AHI, min-SpO2, %GH, maksimum kalp hızı ve hastane kalış süresi median değerleri 18, 5, 21.5, %78, %33.2, 121 dk-1 ve 11’di. %GH ile APACHE II skoru, CCI ve hastane kalış süresi arasında pozitif korelasyon vardı. %GH ≥ %18 olan hastalarda CCI, APACHE II skoru, maksimum kalp hızı, yoğun bakım ve hastane kalış süreleri anlamlı yüksek; min-SpO2 anlamlı düşük bulundu. Multivariate analizde, CCI, APACHE II skoru ve %GH’deki her bir birim artış hastane kalış süresini arttırdı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yoğun bakıma alınan hastaların önemli bir kısmı yoğun bakım girişinde tanısı konulmamış GH’ye sahip olabilirler. %GH’deki artış, artmış yoğun bakım giriş skorları ve uzamış hastane kalış süresi için bir neden olabilir.
INTRODUCTION: Undiagnosed obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) which is characterized with nocturnal hypoxia (NH) is commonly seen in population. Furthermore, it is associated with postoperative complications, longer length of hospital stay and nocturnal death. Hence, in this study, it was aimed to investigate the effects of undiagnosed NH in daily life on the ICU admission scores.
METHODS: This study was designed as a prospective observational study. Included 64 patients with pneumonia was performed sleep apnea test (SAT) on the 6th month after hospital discharge. Demographic data, ICU admission scores, length of hospital stay, apnea-hypopnea index (AHI), minimum SpO2 (min-SpO2), percentage of NH (NH%), minimum and maximum heart rate were recorded.
RESULTS: For all patients, the median values of APACHE II score, charlson comorbidity index (CCI), AHI, min-SpO2, NH%, max-HR and length of hospital stay were 18, 5, 21.5, 78%, 33.2%, 121 min-1, 11. NH% was positively correlated with APACHE II score, CCI and length of hospital stay. In patients with NH%≥18%, while CCI, APACHE II, AHI, max-HR, length of ICU and hospital stay were significantly higher; min-SpO2 was significantly lower than patients with NH%<18%. In multivariate analysis, length of hospital stay was increased by an increase in CCI, APACHE II score and NH%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Most of the patients admitted to the ICU can have undiagnosed NH. Increase in NH% may be a reason for increased ICU admission scores and longer length of hospital stay.

OLGU SUNUMU
6.
Kalp Transplantasyonu Yapılacak Ebstein Anomalisi Olan Hastada Zor Entübasyon Yönetimi
Difficult Airway Management of a Heart Transplantation Recepient with Ebstein Anomaly
Aslıhan Aykut, Ülkü Sabuncu, Ayşegül Özkök, Nevriye Salman, Mustafa Paç
doi: 10.5222/GKDAD.2017.066  Sayfalar 66 - 69 (934 kere görüntülendi)
Giriş: Bu olgu sunumunda ebstein anomlisine bağlı son dönem kalp yetmezliği olan, zor entübasyon kriterleri taşıyan hastada, kalp transplantasyonu operasyonu için anestezi yönetimi sunulacaktır.
Olgu: Kırkbir yaşında kalp transplantsyonu yapılacak olan kadın hasta zor etbübasyon kriterlerini taşıdığından dolayı operasyon odasında zor entübasyon araç ve gereçleri hazır bulunduruldu. Operasyonun ertelenme ihtimalinin olmaması ya da entübasyon süresinin uzamasının dönor kalbinin iskemi süresini uzatacağı düşünülerek, hasta normalde planlanan süreden daha erken operasyon odasına alındı ve uyanık entübasyon planlandı. Hastaya EKG, Spo2, NIRS, PSI ve invaziv kan basıncı monitörizasyonu yapıldı. Hastanın bilgilendirilmiş onayı alındıktan sonra orofarenksin topikal anestezisi xsilokain ile yapıldı. Preoksijenizasyonu yapılldı. Sedasyon altında uyanık larinkoskopi yapıldı, öncelikle elastik gum buji gönderildi ve ardından 6,5 mm endotrakeal tüp buji üzerinden kaydırılarak hasta entübe edildi. Bilateral akciğerlerinin dinlenmesi ve end tidal CO2’nin monitörizasyonu ile entübasyon doğrulandı. Donör organ için 4 saatlik iskemi süresi dolmadan, hemodinamik bir sıkıntı yaşanmadan ve NIRS değerleri belirlenen kritik değerlere düşmeden operasyon tamamlandı. Hasta yoğun bakımda takibinin 36. saatinde, tam uyanık halde iken ve zor entübasyon hazırlığı ile ekstübe edildi.
Tartışma: Kalp transplantasyonu anestezik yaklaşımı gibi komplike bir olguda zor entübasyon kriterleri olması, donör kalbin kross-klemp süresinin uzamaması açısından zamanlama çok önemlidir. Herhangi bir gecikme yada havayolu açılması durumunun komplike hale gelmesi, hem nakil edilecek organ hem de ileri derece kalp yetmezliği olan hasta için hayati önem taşımaktadır. Bununla birlikte operasyon sonunda yoğun bakımda ekstüübasyon da önem taşımaktadır.
Background: In this case report,the anesthetic management of a patient with difficult airway and end-stage cardiac failure due to Ebstein anomaly will be presented.Case Report: Forty-one year old,female heart transplantation recipient patient met difficult intubation criteria and recquired devices and equipments were kept in the operation room.Considering that there was no possibility of postponing the operation and the risk of extention in heart's ischemic period due to prolongation of intubation duration,the patient was taken to the operation room relatively earlier and awake intubation was planned.The ECG,SpO2,NIRS,PSI and invasive blood pressure monitorisations were performed.Following informed constent of patient about the procedure,topical anesthesia with xylocaine was applied to the oropharynx and preoxygenisation was done. Awake laryngoscopy was performed under sedation.Firstly,an elastic gum bougie was delivered into the trachea then a 6,5mm endotracheal tube was inserted by sliding over the elastic gum bougie.Confirmation of succesfull intubation by bilateral lung osscultation and observation of end-tidal CO2 waveform was done.The operation was completed before the expiration of donor heart's ischemia period (4hours).Neither hemodynamic distress nor decrease in the NIRS values were observed.The patient was extubated in the ICU after 36 hours of follow-up.The extubation was performed following a proper preparation as well.Discussion: Timing is crucial related to prolongotaion of the donor hearts cross-clamp time.Any delay in airway management or getting complicated of intubation may lead to adverse outcomes in this patient with congestive heart failure and in donors heart's which will be transplated.However, extubation is important in the ICU as well.

EDITÖRE MEKTUP
7.
Patent Duktus Arteriosus Ligasyonu Yapılan Prematüre İnfantlarda Anestezi Sonuçlarımız
Our Anesthetic Results in Preterm Infants Undergoing Patent Ductus Arteriosus Ligation
Bülent Sarıtaş
doi: 10.5222/GKDAD.2017.070  Sayfa 70 (713 kere görüntülendi)
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale