ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Tanısı konulmamış gece hipoksisinin yoğun bakım giriş skorları üzerine etkileri [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2017; 23(2): 61-65 | DOI: 10.5222/GKDAD.2017.061

Tanısı konulmamış gece hipoksisinin yoğun bakım giriş skorları üzerine etkileri

Bulent Gucyetmez, Hakan Korkut Atalan, Nahit Cakar
Acıbadem Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Gece hipoksisi (GH) ile kararterize olan tanısı konulmamış obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) toplumda sık görülmektedir. Ayrıca, postoperative komplikasyonlar, uzamış hastane kalış süresi ve gece ölümü ile ilişkilidir. Bu nedenle, bu çalışmada tanısı konulmamış GH’nin yoğun bakım giriş skorları üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma prospektif gözlemsel olarak dizayn edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen 64 pnömoni tanılı hastaya hastaneden taburcu olduktan 6 ay sonra uyku apnea testi (UAT) uygulanmıştır. Demografik data, yoğun bakım giriş skorları, hastane kalış süresi, apnea-hipopne indeksi (AHI), minimum periferik oksijen satürasyonu (min-SpO2), GH yüzdesi (%GH), minimum ve maksimum kalp hızı kaydedilmiştir.
BULGULAR: Tüm hastaların APACHE II skoru, charlson comorbidity index (CCI), AHI, min-SpO2, %GH, maksimum kalp hızı ve hastane kalış süresi median değerleri 18, 5, 21.5, %78, %33.2, 121 dk-1 ve 11’di. %GH ile APACHE II skoru, CCI ve hastane kalış süresi arasında pozitif korelasyon vardı. %GH ≥ %18 olan hastalarda CCI, APACHE II skoru, maksimum kalp hızı, yoğun bakım ve hastane kalış süreleri anlamlı yüksek; min-SpO2 anlamlı düşük bulundu. Multivariate analizde, CCI, APACHE II skoru ve %GH’deki her bir birim artış hastane kalış süresini arttırdı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yoğun bakıma alınan hastaların önemli bir kısmı yoğun bakım girişinde tanısı konulmamış GH’ye sahip olabilirler. %GH’deki artış, artmış yoğun bakım giriş skorları ve uzamış hastane kalış süresi için bir neden olabilir.

Anahtar Kelimeler: gece hipoksisi, APACHE II skoru, apne-hipopne indeksi

The effects of undiagnosed nocturnal hypoxia on the intensive care unit admission scores

Bulent Gucyetmez, Hakan Korkut Atalan, Nahit Cakar
Department of Anaesthesiology and Reanimation, Acibadem University School of Medicine, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Undiagnosed obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) which is characterized with nocturnal hypoxia (NH) is commonly seen in population. Furthermore, it is associated with postoperative complications, longer length of hospital stay and nocturnal death. Hence, in this study, it was aimed to investigate the effects of undiagnosed NH in daily life on the ICU admission scores.
METHODS: This study was designed as a prospective observational study. Included 64 patients with pneumonia was performed sleep apnea test (SAT) on the 6th month after hospital discharge. Demographic data, ICU admission scores, length of hospital stay, apnea-hypopnea index (AHI), minimum SpO2 (min-SpO2), percentage of NH (NH%), minimum and maximum heart rate were recorded.
RESULTS: For all patients, the median values of APACHE II score, charlson comorbidity index (CCI), AHI, min-SpO2, NH%, max-HR and length of hospital stay were 18, 5, 21.5, 78%, 33.2%, 121 min-1, 11. NH% was positively correlated with APACHE II score, CCI and length of hospital stay. In patients with NH%≥18%, while CCI, APACHE II, AHI, max-HR, length of ICU and hospital stay were significantly higher; min-SpO2 was significantly lower than patients with NH%<18%. In multivariate analysis, length of hospital stay was increased by an increase in CCI, APACHE II score and NH%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Most of the patients admitted to the ICU can have undiagnosed NH. Increase in NH% may be a reason for increased ICU admission scores and longer length of hospital stay.

Keywords: nocturnal hypoxia, APACHE II score, apnea-hypopnea index

Bulent Gucyetmez, Hakan Korkut Atalan, Nahit Cakar. The effects of undiagnosed nocturnal hypoxia on the intensive care unit admission scores. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2017; 23(2): 61-65

Sorumlu Yazar: Bulent Gucyetmez, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale