ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Kalp Transplantasyonu Yapılacak Ebstein Anomalisi Olan Hastada Zor Entübasyon Yönetimi [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2017; 23(2): 66-69 | DOI: 10.5222/GKDAD.2017.066

Kalp Transplantasyonu Yapılacak Ebstein Anomalisi Olan Hastada Zor Entübasyon Yönetimi

Aslıhan Aykut1, Ülkü Sabuncu1, Ayşegül Özkök1, Nevriye Salman1, Mustafa Paç2
1Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara
2Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara

Giriş: Bu olgu sunumunda ebstein anomlisine bağlı son dönem kalp yetmezliği olan, zor entübasyon kriterleri taşıyan hastada, kalp transplantasyonu operasyonu için anestezi yönetimi sunulacaktır.
Olgu: Kırkbir yaşında kalp transplantsyonu yapılacak olan kadın hasta zor etbübasyon kriterlerini taşıdığından dolayı operasyon odasında zor entübasyon araç ve gereçleri hazır bulunduruldu. Operasyonun ertelenme ihtimalinin olmaması ya da entübasyon süresinin uzamasının dönor kalbinin iskemi süresini uzatacağı düşünülerek, hasta normalde planlanan süreden daha erken operasyon odasına alındı ve uyanık entübasyon planlandı. Hastaya EKG, Spo2, NIRS, PSI ve invaziv kan basıncı monitörizasyonu yapıldı. Hastanın bilgilendirilmiş onayı alındıktan sonra orofarenksin topikal anestezisi xsilokain ile yapıldı. Preoksijenizasyonu yapılldı. Sedasyon altında uyanık larinkoskopi yapıldı, öncelikle elastik gum buji gönderildi ve ardından 6,5 mm endotrakeal tüp buji üzerinden kaydırılarak hasta entübe edildi. Bilateral akciğerlerinin dinlenmesi ve end tidal CO2’nin monitörizasyonu ile entübasyon doğrulandı. Donör organ için 4 saatlik iskemi süresi dolmadan, hemodinamik bir sıkıntı yaşanmadan ve NIRS değerleri belirlenen kritik değerlere düşmeden operasyon tamamlandı. Hasta yoğun bakımda takibinin 36. saatinde, tam uyanık halde iken ve zor entübasyon hazırlığı ile ekstübe edildi.
Tartışma: Kalp transplantasyonu anestezik yaklaşımı gibi komplike bir olguda zor entübasyon kriterleri olması, donör kalbin kross-klemp süresinin uzamaması açısından zamanlama çok önemlidir. Herhangi bir gecikme yada havayolu açılması durumunun komplike hale gelmesi, hem nakil edilecek organ hem de ileri derece kalp yetmezliği olan hasta için hayati önem taşımaktadır. Bununla birlikte operasyon sonunda yoğun bakımda ekstüübasyon da önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ebstein Anomalisi, Kalp Trasnplantasyonu, Zor Entübasyon

Difficult Airway Management of a Heart Transplantation Recepient with Ebstein Anomaly

Aslıhan Aykut1, Ülkü Sabuncu1, Ayşegül Özkök1, Nevriye Salman1, Mustafa Paç2
1Turkey Yüksek İhtisas Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara, Turkey
2Turkey Yüksek İhtisas Hospital, Cardiovascular Surgery Clinic, Ankara, Turkey

Background: In this case report,the anesthetic management of a patient with difficult airway and end-stage cardiac failure due to Ebstein anomaly will be presented.Case Report: Forty-one year old,female heart transplantation recipient patient met difficult intubation criteria and recquired devices and equipments were kept in the operation room.Considering that there was no possibility of postponing the operation and the risk of extention in heart's ischemic period due to prolongation of intubation duration,the patient was taken to the operation room relatively earlier and awake intubation was planned.The ECG,SpO2,NIRS,PSI and invasive blood pressure monitorisations were performed.Following informed constent of patient about the procedure,topical anesthesia with xylocaine was applied to the oropharynx and preoxygenisation was done. Awake laryngoscopy was performed under sedation.Firstly,an elastic gum bougie was delivered into the trachea then a 6,5mm endotracheal tube was inserted by sliding over the elastic gum bougie.Confirmation of succesfull intubation by bilateral lung osscultation and observation of end-tidal CO2 waveform was done.The operation was completed before the expiration of donor heart's ischemia period (4hours).Neither hemodynamic distress nor decrease in the NIRS values were observed.The patient was extubated in the ICU after 36 hours of follow-up.The extubation was performed following a proper preparation as well.Discussion: Timing is crucial related to prolongotaion of the donor hearts cross-clamp time.Any delay in airway management or getting complicated of intubation may lead to adverse outcomes in this patient with congestive heart failure and in donors heart's which will be transplated.However, extubation is important in the ICU as well.

Keywords: Ebstein's Anomaly, Heart Transplantation, Difficult Entubation

Aslıhan Aykut, Ülkü Sabuncu, Ayşegül Özkök, Nevriye Salman, Mustafa Paç. Difficult Airway Management of a Heart Transplantation Recepient with Ebstein Anomaly. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2017; 23(2): 66-69

Sorumlu Yazar: Aslıhan Aykut, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale