ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Aksiller brakiyal pleksus bloğunda nörostimülatör tekniği ile ultrasonografi eşliğinde nörostimülatör tekniğinin karşılaştırılması [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2017; 23(2): 48-54 | DOI: 10.5222/GKDAD.2017.048

Aksiller brakiyal pleksus bloğunda nörostimülatör tekniği ile ultrasonografi eşliğinde nörostimülatör tekniğinin karşılaştırılması

Hörmet Aytekin1, Ayşenur Özdemir Özer2
1Dr. Si̇yami̇ Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahi̇si̇ Eği̇ti̇m Ve Araştırma Hastanesi̇, İstanbul
2Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi̇, Deni̇zli̇

GİRİŞ ve AMAÇ: Anestezi pratiğinde, cerrahi işlemler sırasında daha az invaziv tekniklerin tercih edilmesi rejyonel anesteziye olan ilginin giderek artmasına neden olmuştur. Santral blokların nispeten daha invaziv ve travmatik kabul edilmesi, özellikle üst ekstremite cerrahisinde perioperatif analjezi ve anestezi için klinisyenleri periferik sinir bloklarının kullanımına teşvik etmiştir. Anatomik noktalar baz alınarak yapılan kör tekniklerde, lokal anestezik (LA) ilacın intravasküler ya da intranöral enjeksiyonuna bağlı yan etkiler gelişebilir. Bu yan etkileri azaltmak için son yıllarda periferik bloklar ultrasonografi (USG) eşliğinde uygulanmaktadır. Biz de çalışmamızda aksiller brakiyal pleksus bloğunda nörostimülatör tekniği ile USG eşliğinde uygulanan nörostimülatör tekniğini blok işleminin yapılış süresi, işlem sırasında iğne giriş sayısı, işlemle ilgili hastaların tanımladığı ağrı şiddeti, duyusal ve motor blok başlama ve bitiş zamanı, anesteziye bağlı komplikasyon gelişimi açısından karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastalar rastgele GRUP NS (n=30): Nörostimülatör grubu, GRUP NU (n=30): USG eşliğinde nörostimülatör grubu olarak iki gruba ayrıldı. Hastaların blok işlem süresi, işlem sırasında cilde iğne giriş sayısı, Vizuel analog skala (VAS) değeri, duyu ve motor etki başlangıç süreleri, venöz veya arteryel ponksiyon, hematom, parestezi, toksisite ve alerjik reaksiyon gibi intraoperatif, postoperatif komplikasyonlar, intraoperatif turnike kullanımı, süresi, turnike ağrısının olup olmadığı ve cerrahi süresi kaydedildi.
BULGULAR: Gruplar arasında motor blok başlama süresinde, duyusal ve motor blok bitiş süresinde, turnike ağrısı bulgularında, ilave analjezik kullamında ve komplikasyan sıklığı açısından fark yoktu. İşlemin yapılış süresi, giriş sayısı, VAS ortalaması, duyusal blok başlama zamanında Grup NS’ de daha yüksek olmak üzere anlamlı fark görüldü (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda USG eşliğinde nörostimülatör kombinasyonunun, tek başına nörostimülatör uygulamasına göre daha iyi sonuçlar verebileceğine karar verdik.

Anahtar Kelimeler: aksiller sinir bloğu, nörostimulatör, ultrasonografi

Comparison of neurostimulator technique with ultrasound guided neurostimulator technique in axillary brachial plexus block

Hörmet Aytekin1, Ayşenur Özdemir Özer2
1Dr. Si̇yami̇ Ersek Thoraci̇c And Cardi̇ovascular Surgery Training And Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Buldan Thoraci̇c Di̇sease Hospi̇tal, Deni̇zli̇, Turkey

INTRODUCTION: In anesthesia practice, the preference for less invasive techniques during surgical procedures has led to a growing interest in regional anesthesia. The relatively more invasive and traumatic acceptance of central blocks has prompted clinicians to use peripheral nerve blocks, especially for perioperative analgesia and anesthesia in upper extremity surgery. In blind techniques based on anatomical points, side effects due to intravascular or intraneural injection of a local anesthetic drug may develop. In recent years, peripheral blocks have been applied by ultrasonography (USG) guidence to reduce these side effects. In our study, in axillary brachial plexus block neurostimulator technique and neurostimulator technique with USG guidence was evaluated about duration of block procedure, number of penetration, severity of pain, sensory and motor block start and end time, complication development.
METHODS: Patients were randomly assigned to two groups; GROUP NS (n=30): Neurostimulator group, GROUP NU (n=30): USG guided neurostimulator group. Intraoperative and postoperative complications such as venous or arterial puncture, hematoma, paresthesia, toxicity and allergic reactions, intraoperative tourniquet use and duration, number of needle penetration, visual analog scale value and the duration of the surgery was recorded.
RESULTS: There was no difference between groups in motor block onset, sensory and motor block endurance, tourniquet findings, additional analgesic use, and complication frequency. There was a significant difference in the duration of the procedure, number of entries, VAS average, sensory block onset time in Group NS (p <0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, we concluded that the USG guided neurostimulator technique had better results than classic neurostimulator technique.

Keywords: Axillary nerve block, neurostimulator, ultrasonography

Hörmet Aytekin, Ayşenur Özdemir Özer. Comparison of neurostimulator technique with ultrasound guided neurostimulator technique in axillary brachial plexus block. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2017; 23(2): 48-54

Sorumlu Yazar: Hörmet Aytekin, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale