ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669

ETİK POLİTİKASI

Etik Politikası

Etik Politika
Bilimsel bir çalışmanın oluşturulmasına katılan tüm tarafların (yazar, editör, hakem, yayıncı ve okuyucu) bilimin doğru ilerlemesine katkıda bulunması hedeflenir. Bu hedef doğrultusunda hazırlanan bilimsel çalışmalarda bilimsel etik ilkelere uygunluk önemlidir. Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi, Yayın Etiği Komitesi'nin (COPE) hazırladığı yönergeyi temel alan etik ilkeleri benimsemiş ve bilimsel bir çalışmanın oluşturulmasına katkıda bulunan tüm bireyler tarafından benimsenmesini tavsiye etmiştir.

Yazarların Etik Sorumlulukları
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisinin yayın politikasına uygun olarak, araştırma protokollerinin uluslararası anlaşmalara uygun olarak bir etik kurul tarafından onaylanması, “WMA Helsinki Deklarasyonu - Ethical Princes for Medical Research Involving Human Subjects (son güncelleme: Ekim 2013, Fortaleza, Brezilya)”,Kılavuz” laboratuvar hayvanlarının bakımı ve kullanımı için (8. baskı, 2011)” ve/veya “Hayvanları İçeren Biyomedikal Araştırmalar için Uluslararası Kılavuz İlkeler (2012)” tüm araştırma çalışmaları için gereklidir.

Gönderilen yazı etik kurul onayı içermiyorsa COPE kılavuzuna (Editörler için Rehber: Araştırma, Denetim ve Hizmet Değerlendirmeleri) göre incelenecektir. Çalışmanın etik onay alması gerekiyorsa, inceleme sürecine devam edebilmek için yazarlardan etik onay vermeleri istenecektir. Etik onay sağlayamazlarsa yazıları reddedilecek ve ayrıca kendi kurumları ve gerektiğinde ülkelerindeki ilgili kurumlara bu tür çalışmaların etik kurul onayı alması gerektiği konusunda bilgi verilecektir. Onay vermeleri halinde yazının incelenmesine devam edilecektir.

Yayın kurulunun incelemesi sonrasında çalışmanın etik kurul onayı gerektirmemesi durumunda, yazarlardan etik kurul onayı veya ilgili bağımsız kurul tarafından verilen, araştırma bütünlüğü açısından çalışmanın etik kurul onayına gerek olmadığını gösteren bir belge sunmaları istenecektir. (Kendi ülkelerindeki kurallar). Yazarların onay vermesi veya etik onayına gerek olmadığını gösteren bir belge sunması halinde inceleme sürecine devam edilebilir. Yazarların her iki belgeyi de sağlayamaması durumunda makale reddedilebilir.

İnsanlar üzerinde deneysel araştırmalara ilişkin makalelerde, hastaların ve gönüllülerin geçirebilecekleri prosedürlerin ayrıntılı bir şekilde açıklanmasının ardından bilgilendirilmiş onamlarının alındığını gösteren bir ifadeye yer verilmelidir. Dergi, ilgili otoriteden alınan Etik Kurul Onayı'nın bir kopyasını talep edebilir. Olgu sunumları ve klinik görüntüler için de bilgilendirilmiş onam alınması gerekmektedir.

İnsan veya hayvan deneklerinin kullanıldığı çalışmalar, uygun kurumsal ve yerel Sağlık Bakanlığı etik kurulları tarafından onaylanmalıdır. Deneysel, klinik ve ilaç çalışmaları ile bazı vaka sunumları için araştırma protokollerinin uluslararası anlaşmalara uygun olarak etik onayı gerekmektedir. Yazarlardan etik kurul raporları veya eşdeğer bir resmi belge talep edilebilir. İnsanlar üzerinde deneysel araştırmalar içeren yazılarda, hastaların ve gönüllülerin yazılı, bilgilendirilmiş onamlarının alındığını gösteren bir beyan bulunmalıdır. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda hayvanların acı ve ıstıraplarını önlemek için alınan önlemlerin açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Yazının Gereç ve Yöntem bölümünde hasta onamı ile ilgili açıklama ve etik kurulun adı, etik kurul onay tarihi ve numarası belirtilmelidir. Hastaların anonimliğini dikkatli bir şekilde korumak yazarların sorumluluğundadır.

Savunmasız Kişilere Yönelik Araştırma Etiği
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi'nde, insan katılımcıların, özellikle de çocuklar gibi savunmasız popülasyonların yer aldığı tüm araştırmalarda en yüksek etik standartları desteklemeye kararlıyız. Sorumlu ve saygılı araştırma uygulamalarına olan bağlılığımız doğrultusunda, bu grupların korunmasını ve etik muameleye tabi tutulmasını sağlamak için aşağıdaki yönergeleri oluşturduk:

Çocuklar İçin Rıza Gereksinimleri
Ebeveyn/Veli Onayı: 18 yaşın altındaki çocukları kapsayan tüm araştırmalar için, bir ebeveynden veya yasal vasiden yazılı bilgilendirilmiş onam alınmalıdır. Bu onay bilgilendirilmiş, gönüllü ve belgelenmiş olmalıdır.

Çocukların Onayı: Araştırmacıların, ebeveyn izninin yanı sıra, araştırmaya katılımları konusunda fikir oluşturabilen ve karar verebilen çocuklardan da onay almaları gerekmektedir. Bu süreç yaşa uygun olmalı ve çocuğun anlayış düzeyine ve özerkliğine saygı göstermelidir.

Gizlilik ve Gizlilik: Çocuk katılımcıların mahremiyetini ve gizliliğini korumak için ekstra önlemler alınacaktır. Buna takma adların kullanılması, yayınlanan verilerden tanımlanabilir ayrıntıların kaldırılması ve verilerin güvenli bir şekilde saklanması dahildir.

Etik İnceleme: Çocukların yer aldığı tüm çalışmalar, araştırmanın haklı olduğundan ve potansiyel faydaların tüm risklerden daha ağır bastığından emin olmak için sıkı bir etik inceleme sürecinden geçmelidir. Etik inceleme aynı zamanda çalışmanın yararlılık, zarar vermeme ve adalet ilkelerine bağlı kalmasını da sağlayacaktır.

Gözetim ve İzleme
Bu etik kurallara bağlılığı sağlamak için Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi, savunmasız popülasyonları içeren tüm çalışmaların bir Kurumsal İnceleme Kurulu veya eşdeğer bir etik gözetim komitesi tarafından incelenmesini ve izlenmesini gerektirir. Bu komite, çalışmayı başlangıcından tamamlanmasına kadar denetleyecek ve katılımcıların haklarının ve refahının sürekli korunmasını sağlayacaktır.

Araştırma etiği politikalarımız ve prosedürlerimiz hakkında daha fazla ayrıntı almak veya dergimizde yayınlanan bir çalışmanın etik yürütülmesine ilişkin endişelerinizi bildirmek için lütfen [email protected] adresinden etik komitemizle iletişime geçin.

Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları

 • Yazarların cinsiyeti, dini veya siyasi inancı, etnik veya coğrafi kökenine dayalı hiçbir ayrım gözetmeksizin görevlerini yerine getirirken dengeli, objektif ve adil davranmak.
 • Dergiye gönderilen çalışmayı, hiçbir yazara ayrıcalık göstermeden içeriğine göre değerlendirmek.
 • Olası çıkar çatışmalarını önlemek için gerekli önlemleri almak ve varsa mevcut açıklamaları değerlendirmek.
 • Sponsorlu çalışmalar veya özel çalışmaları da diğer çalışmalarla aynı şekilde ele almak.
 • Etik kuralların ihlaline ilişkin şikayetlerde derginin politika ve prosedürlerine bağlı kalarak gerekli prosedürleri uygulamak.
 • Eser sahibinin kimliği ne olursa olsun, gerekli yaptırımları uygulamaktan çekinmeden yazarlara şikayete yanıt verme fırsatı vermek.
 • Derginin amaç ve kapsamına uygun olmayan çalışmayı reddetmek.


Hakemlerin Etik Sorumlulukları
 • Editörün karar verme sürecine katkıda bulunabilmek için makalenin zamanında incelenmesi ve incelemelerin yalnızca editörün uzmanlığına ilişkin çalışmanın eleştirel değerlendirmesini kabul etmesi gerekmektedir.
 • Değerlendirme yalnızca çalışmanın içeriğine ilişkin olarak objektif bir şekilde yapılmalıdır. Çalışma dini, siyasi ve ekonomik çıkarlar gözetilmeden değerlendirilmelidir.
 • Yayınlanacak makalenin kalitesinin artırılmasına yardımcı olacak önerilerde bulunmak ve çalışmayı eleştirel olarak incelemek. Yorumlarını yazara yapıcı ve nazik bir dille iletmek.
 • Editör ve yazar tarafından sağlanan bilgilerin gizliliğini korumak, gizlilik ilkesi gereğince değerlendirme sürecinden sonra eseri imha etmek, kör hakemlik sürecine aykırı bir durum varsa editöre bildirmek ve değerlendirmeye almamak.
 • Potansiyel çıkar çatışmalarının (mali, kurumsal, işbirlikçi veya yazar ile yazar arasındaki diğer ilişkiler) farkında olmak ve gerekirse editörü bu makaleye verdiği desteği geri çekmesi konusunda uyarmak.


Yayıncının Etik Sorumlulukları
Bilimsel bir çalışmanın oluşturulmasında yer alan taraflardan yayıncının da tüm bu etik ilkeler çerçevesinde hareket etmesi gerekmektedir. Bunlara ek olarak yayıncının iletişim gücünü hiçbir kişisel çıkar gözetmeden kullanmak ve hedef kitleyi doğru yönlendirmekle yükümlüdür. Dergilerinde/kitaplarında yayınlanan her eserin mülkiyetini ve telif haklarını korur ve yayımlanan her eserin arşivlenmesi görevini üstlenir. İnsanlar etik olmayan bir durumla karşılaştıklarında yayıncıyla iletişime geçmekten çekinmemelidir.

Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı olduğu düşünülen bazı eylemler

 • İntihal: Başkalarının orijinal fikir, yöntem, veri veya eserlerini, bilimsel kurallara uygun olarak kaynak göstermeden kısmen veya tamamen benimsemek,
 • Sahtekarlık: Bilimsel araştırmalarda gerçekte mevcut olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak
 • Çarpıtma: Araştırma kayıtlarının veya elde edilen verilerin çarpıtılması, kullanılmayan cihaz veya materyallerin araştırmada kullanılmış gibi gösterilmesi, araştırma sonuçlarının, araştırmaya sponsor olan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda çarpıtılması veya şekillendirilmesi
 • Yayınlama: Akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar halinde nüsha olarak sunulması
 • Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde dağıtıp yayımlamak ve birden fazla kez ayrı yayın olarak sunmak suretiyle akademik atama ve yükseltmelerde araştırma sonuçlarını ayrı yayınlar halinde sunmak
 • Haksız yazarlık: Aktif katkı sağlamayan kişileri dahil etmek veya çalışmaya katkıda bulunanları dahil etmemek, yazarların sıralamasını herhangi bir gerekçe göstermeksizin uygunsuz bir şekilde değiştirmek, aktif katkı sunanların isimlerinin araştırmadan çıkarılması. Önceki baskılarda, çalışmaya aktif olarak katkıda bulunmasalar bile nüfuzlarını kullanarak isimlerinin yazarlar arasında yer alması
 • Destekleri ve katkılarıyla yürütülen araştırmalar sonucunda gerçekleştirilen yayınlara destek veren kişi, kurum veya kuruluşların belirtilmemesi
 • Henüz teslim edilmemiş veya kaynak olarak kabul edilmemiş tez veya çalışmaları sahibinin izni olmadan kullanmak
 • İnsan ve hayvan araştırmalarında etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek, hayvan sağlığına ve ekolojik dengeye zarar vermek, gerekli izinleri almaktan kaçınmak
 • Bilimsel araştırmalar için sağlanan kaynak, yer, tesis ve cihazları kötüye kullanmak
 • Akademik atama ve yükselmelerde bilimsel araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanlarda bulunmak.


İntihal Politikası
İntihal (hile), kasıtlı olsun veya olmasın, etik ihlalidir. Başka kaynakları taklit eden yazıların, kaynak göstermeden sunulması ve yayınlanması etik olmadığı için suçtur ve kabul edilemez bir davranış kurallarıdır. Bu nedenle Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi yayın politikaları gereği tüm süreli yayınlarında yayınlanacak tüm çalışmalar için intihal denetleyicisi kullanılmasını zorunlu kılmaktadır.

Süreli yayınlarımıza gönderilen ve çalışmalara kör hakemlerin değerlendirmesinden geçen tüm çalışmalar, iThenticate yazılım programı kullanılarak tarafımızdan değerlendirilir.

Bizim çalışmamızda kriterimiz eşleşme yüzdesi değildir. Uzman bir ekip tarafından, eşleşme yüzdeleri hariç, ancak eşleşen paragrafların belirlenmesi, alıntı ve referansların dergi yazım kurallarına uygun olarak yazılıp yazılmadığı, eşleşen cümlelerin yerleri gibi parametreler dikkate alınarak denetim gerçekleştirilir. Makaledeki /paragraflar ve bunların eşleştirildiği kaynaklar. Hazırlanan intihal raporu çalışmanın ilgili editörüne iletilir. Yayın kurulu raporu değerlendirerek yazardan yazıdaki hataların düzeltilmesini ve tekrar gönderilmesini talep edebilir veya kabul veya reddedebilir. Çalışmanın kabulü editörün inisiyatifindedir.

Yayın Kurulu, dergiye gönderilen çalışmalarla ilgili intihal, alıntı manipülasyonu ve sahtekarlıkla yanlış beyanda bulunulmasına ilişkin iddia ve şüphelere karşı COPE kurallarına uygun hareket edebilir.

Yapay Zeka (AI) Destekli Teknoloji
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi, gönderim sırasında yazarlardan, gönderilen çalışmanın üretiminde yapay zeka (AI) destekli teknolojiler, sohbet robotları veya görüntü yaratıcıları gibi) kullanıp kullanmadıklarını açıklamalarını talep etmektedir. Bu teknolojiyi kullanan yazarlar, hem ön yazıda hem de gönderilen çalışmada bu teknolojiyi nasıl kullandıklarını açıklamalıdır.

Chatbotlar (ChatGPT gibi) çalışmanın doğruluğu, bütünlüğü ve özgünlüğünden sorumlu olamayacakları için yazar olarak listelenmemelidir ve bu sorumluluklar yazarlık için gereklidir. Bu nedenle, yapay zeka destekli teknolojilerin kullanımını içeren gönderilen tüm materyallerden insanlar sorumludur. Yazarlar sonucu dikkatli bir şekilde incelemeli ve düzenlemelidir çünkü yapay zeka yanlış, eksik veya önyargılı olabilen güvenilir görünen çıktılar üretebilir. Yazarlar yapay zeka ve yapay zeka destekli teknolojileri yazar veya ortak yazar olarak listelememeli veya yapay zekaya yazar olarak atıfta bulunmamalıdır. Yazarlar, yapay zeka tarafından üretilen metin ve görseller de dahil olmak üzere makalelerinde intihal olmadığını iddia edebilmelidir.

İnsanlar, tam alıntılar da dahil olmak üzere, alıntı yapılan tüm materyallere uygun şekilde atıf yapıldığından emin olmalıdır.

Hızlı Arama