ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Baskıdaki Makaleler - Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi

Baskıdaki Makaleler

1.
Kardiyak Cerrahi Geçiren Çocuklarda Santral Venöz Kateterizasyonda Ultrason Kılavuzluğu ve Direk Palpasyon Tekniğinin Karşılaştırılması
Comparison of Ultrasound Guidance Versus Direct Palpation Technique for Central Venous Catheterisation in Children Undergoing Cardiac Surgery
Esra Aktiz Bıçak, Deniz Elmastaş, fikret salik, Yiğit Kılıç, Cem Kıvılcım Kaçar, Mustafa Bıçak
doi: 10.14744/GKDAD.2023.84755  Sayfa 0

2.
Video yardımlı torakoskopik cerrahi uygulanan hastalarda preoperatif ve postoperatif erektör spina düzlem bloğunun perioperatif hemodinami ve postoperatif analjezi üzerine etkisinin değerlendirilmesi: randomize kontrollü bir çalışma
Evaluation of the effect of preoperative and postoperative erector spinae plane block on perioperative hemodynamics and postoperative analgesia in patients undergoing video-assisted thoracoscopic surgery: a randomized controlled study
Emine Nilgün Zengin, Hilal Sazak, Sumru Şekerci, Musa Zengin, Hülya Yiğit, Ali Alagöz
doi: 10.14744/GKDAD.2023.70298  Sayfa 0

3.
Akciğer kanserlerinin cerrahisinde modern teknolojik imkanlarınız yoksa?
If you do not have modern technological opportunities in the surgery of lung cancers?
Fatoş Kozanlı, Ahmet Karslıgil
doi: 10.14744/GKDAD.2023.25593  Sayfa 0

4.
Kalp transplantasyonunda perioperatif Transözefajiyal Ekokardiyografi
Perioperative Transesophageal Echocardiography in heart transplantation
Büşra Tezcan, Eda Macit Aydın
doi: 10.14744/GKDAD.2023.26214  Sayfa 0

5.
Acinetobacter pnömonisinde RALE skorlarının mortalite ile ilişkisi
Relationship of RALE scores of Acinetobacter pneumonia with mortality
Onur Bayrakçı
doi: 10.14744/GKDAD.2023.59932  Sayfa 0

6.
Kalp cerrahisi geçiren pediyatrik hastalarda sistemik inflamatuar yanıt sendromu
Systemic inflammatory response syndrome in pediatric patients undergoing cardiac surgery
Feride Karacaer, Ebru Biricik
doi: 10.14744/GKDAD.2023.10438  Sayfa 0

7.
Emosyonel Durumun Koroner Arter Baypas Cerrahisi Sonrası Erken Dönem Morbiditeye Etkisi
The Effect of Emotional Status on Early Morbidity After Coronary Artery Bypass Surgery
Alper Can, Gunseli Abay
doi: 10.14744/GKDAD.2023.83723  Sayfa 0

8.
Koroner Arter Baypas Cerrahisi Uygulanan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Mevcut Hastalarda Subglottik Aspirasyona İzin Veren Endotrakeal Tüp Kullanımının Ventilatör İlişkili Pnömoni Gelişimi Üzerine Etkileri
Use of Endotracheal Tubes with Subglottic Drainage Reduces Ventilator-Associated Pneumonia in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients after Coronary Surgery
İpek Yakın Düzyol, Nurgul Yurtseven, Çağrı Düzyol, Abbas Köse
doi: 10.14744/GKDAD.2023.03360  Sayfa 0

9.
Kalp Merkezi Yoğun Bakım Ünitelerinde bası yarası oluşumunda hangi faktörler etkilidir?
Which factors are effective in the formation of pressure ulcers in Intensive Care Units in the Cardiac Center?
Bedih Balkan, Gülferen Turan, zahide özlem ulubay, Mustafa Can Kaplan, Ali Osman Balkan
doi: 10.14744/GKDAD.2023.49360  Sayfa 0

LookUs & Online Makale