ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi The Effects of Serum Phosphate on 28-day Mortality in Patients Hospitalized in the Intensive Care Unit, Treated with Mechanical Ventilator Therapy and Treated with CRRT for Septic Shock-Induced Acute Kidney Injury [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(1): 32-38 | DOI: 10.5222/GKDAD.2020.76993

The Effects of Serum Phosphate on 28-day Mortality in Patients Hospitalized in the Intensive Care Unit, Treated with Mechanical Ventilator Therapy and Treated with CRRT for Septic Shock-Induced Acute Kidney Injury

Cem Kıvılcım Kaçar, Osman Uzundere, Deniz Kandemir, Ümit Akol, Abdulkadir Yektaş
TR. HSU. Gazi Yaşargil TRH, Diyarbakır, Department of Anesthesiology and Reanimation

INTRODUCTION: Phosphate is an essential mineral involved in regulatory multiple metabolic events involving signal transduction, energy production and mineral metabolism. In this study, we aimed to investigate the effect of deviation of serum phosphate levels from the upper and lower limits of 2.5-4.5 mg / dL given as the phosphate reference value on 28-day mortality.
METHODS: After obtaining written permission from the head physician of our hospital, 53 patients over 18 years of age who underwent continuous renal replacement therapy due to septic shock related acute kidney injury in our intensive care unit were included in the study retrospectively. Since the serum phosphate level reference range in our hospital's biochemistry laboratory was 2.5-4.5 mg / dL, the mean serum phosphate levels of the patients were statistically lower than the lower limit reference range of 2.5 mg / dL and the upper limit reference range of 4.5 mg / dL. changes were calculated.
RESULTS: The mean serum phosphate levels of the patients were significantly higher than the phosphate lower limit of 2.5 mg / dL 4.14 ± 1.72, p <0.001. When the phosphate values of the groups were compared, it was statistically higher in Group 1 than Group 2 p = 0.047.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Phosphate level was significantly higher in mortal patients than non-mortal patients.

Keywords: Serum phosphate levels, continuous renal replacement therapy, acute renal injury, septic shock, 28 day mortality

Serum Fosfat Düzeyinin Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan, Mekanik Ventilatör Tedavisi Gören ve Septik Şok Nedenli Akut Böbrek Hasarı Nedeniyle SRRT Uygulanan Hastalarda Yirmi Sekiz Günlük Mortalite Üzerine Etkileri

Cem Kıvılcım Kaçar, Osman Uzundere, Deniz Kandemir, Ümit Akol, Abdulkadir Yektaş
TC.SBÜ. Gazi Yaşargil EAH, Diyarbakır, Anesteziyoloji ve Reanimasyon kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Fosfat sinyal iletimini, enerji üretimini ve mineral metabolizmasını içeren düzenleyici çoklu metabolik olayda yer alan esansiyel bir mineraldir. Biz bu çalışmada hastaların serum fosfat düzeylerinin fosfat referans değeri olarak verilen 2,5-4,5 mg/dL alt ve üst sınırlarından sapmasının 28 günlük mortalite üzerine etkisini araştırmayı planladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemiz başhekimliğinden yazılı izin alındıktan sonra hasta dosyaları retrospektif olarak taranarak yoğun bakım ünitemizde yatan septik şok ilişkili akut böbrek hasarı nedenli sürekli renal replasman tedavisi gören ve 18 yaş üstü 53 adet hasta çalışmaya dahil edildi. Hastanemiz biokimya laboratuarındaki serum fosfat düzeyi referans arlığı 2,5-4,5 mg/dL olduğundan hastaların ortalama serum fosfat düzeylerinin alt sınır referans aralığı olan 2,5 mg/dL ve üst sınır referans aralığı olan 4,5 mg/dL ye göre istatistiksel değişimleri hesaplandı.
BULGULAR: Hastaların ortalama serum fosfat düzeylerinin fosfat alt sınırı olan 2,5 mg/dL ye göre değişimi istatistiksel olarak anlamlı yüksekti 4,14±1,72, p<0,001. Gruplardaki fosfat düzeyleri karşılaştırıldığında Grup 1 de Grup 2 ye göre istatistiksel olarak anlamlı yüksekti p=0,047.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Fosfat düzeyi mortal hastalarda mortal olmayan hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı yüksekti.

Anahtar Kelimeler: Serum fosfat düzeyi, sürekli renal replasman tedavisi, akut böbrek hasarı, septik şok, 28 günlük mortalite

Cem Kıvılcım Kaçar, Osman Uzundere, Deniz Kandemir, Ümit Akol, Abdulkadir Yektaş. The Effects of Serum Phosphate on 28-day Mortality in Patients Hospitalized in the Intensive Care Unit, Treated with Mechanical Ventilator Therapy and Treated with CRRT for Septic Shock-Induced Acute Kidney Injury. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(1): 32-38

Corresponding Author: Abdulkadir Yektaş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale