ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Comparison of Fiberoptic Bronchoscope and Disposcope Endoscope in Cohen Endobronchial Blocker Placement [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(1): 10-16 | DOI: 10.5222/GKDAD.2020.65983

Comparison of Fiberoptic Bronchoscope and Disposcope Endoscope in Cohen Endobronchial Blocker Placement

Umut Kara, Emin İnce, Gökhan Özkan, Serkan Senkal
Department Of Anesthesiology And Reanimation, Gülhane Training And Research Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: In this study, we aimed to compare fiberoptic bronchoscop (FOB) and Disposcope® endoscope (DE), one of the optical imaging methods used in Cohen flexitip bronchial blocker placement.
METHODS: In this study, a total of 40 patients in whom a bronchial blocker was inserted for one-lung ventilation were randomly assigned into two groups as FOB (n=20) and DE (n=20). Data including demographic and clinical characteristics of the patients, Cormack-Lehane grade, and duration and ease of bronchial blocker placement were recorded.
RESULTS: The mean bronchial blocker insertion time of the DE group (196±32 sec) was shorter than the mean BB insertion time of the FOB group (244±21 sec) and was found to be statistically significant (p <0.05). In both FOB and DE groups, it was found that placement to the right main bronchus was easier than the left main bronchus (p <0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Disposcope® endoscope-guided Cohen flexitip bronchial blocker placement is a suitable option for single lung ventilation in thoracic surgery practice with its short and easy placement.

Keywords: One-lung ventilation, lung isolation, endoscopes, bronchial blocker, flexible fiberoptic bronchoscopy.

Cohen Endobronşiyal Bloker Yerleştirmesinde Fiberoptik Bronkoskop ve Disposcope Endoskopun Karşılaştırması

Umut Kara, Emin İnce, Gökhan Özkan, Serkan Senkal
Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, Cohen fleksitip bronşiyal bloker yerleştirilmesinde kullanılan optik görüntüleme yöntemlerinden; fiberoptik bronkoskop (FOB) ve Disposcope® endoskopu (DE) karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada tek akciğer ventilasyonu için bronşiyal bloker yerleştirilen 40 hasta randomize olarak FOB grubu (n=20) ve DE grubu (n=20) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Hastaların demografik ve klinik özellikleri, Cormack-Lehane sınıflaması, bronşiyal blokerin yerleştirme süresi ve kolaylığı kaydedildi.
BULGULAR: DE grubunun ortalama bronşiyal bloker yerleştirilme süresinin (196±32 sn); FOB grubunun bronşiyal bloker yerleştirilme süresine göre (244±21 sn) daha kısa olduğu tespit edildi ve istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05). Hem FOB hem de DE gruplarında; sağ ana bronşa yerleşimin, sol ana bronştan daha kolay olduğu bulundu (p <0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Torasik cerrahi pratiğinde Disposcope® endoskop kılavuzluğunda Cohen flexitip bronşiyal bloker yerleştirilmesi, kısa ve kolay yerleşimi ile, tek akciğer ventilasyonu için uygun bir seçenektir.

Anahtar Kelimeler: Tek akciğer ventilasyonu, akciğer izolasyonu, endoskoplar, bronşiyal bloker, fleksibl fiberoptik bronkoskopi

Umut Kara, Emin İnce, Gökhan Özkan, Serkan Senkal. Comparison of Fiberoptic Bronchoscope and Disposcope Endoscope in Cohen Endobronchial Blocker Placement. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(1): 10-16

Corresponding Author: Umut Kara, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale