ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi The Effect Of Preoperative Albumin Level on Renal Function In Diabetic Patients in Cardiac Surgery [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(1): 26-31 | DOI: 10.5222/GKDAD.2020.64326

The Effect Of Preoperative Albumin Level on Renal Function In Diabetic Patients in Cardiac Surgery

Nurşen Tanrıkulu1, Babürhan Özbek2
1Department of Anesthesiology, Kolan International Hospital, Istanbul / Turkey
2Department of Cardiovascular Surgeryi Ven Education and Research Hospital, Van / Turkey

INTRODUCTION: In cardiac surgery, low serum albumin level is an important risk factor that increases mortality and morbidity in the postoperative period. Diabetes mellitus may affect this clinical condition by causing albumin loss with proetinuria. In this study, the effects of preoperative albumin values and the presence of diabetes mellitus (DM) on postoperative renal failure were investigated.
METHODS: Patients who underwent coronary artery bypass grafting between 01.01.2015-31.12.2019 in our clinic were retrospectively analyzed. Patients who received dialysis treatment in the preoperative period, whose ejection fraction was below 50%, and who underwent emergency surgery were excluded from the study. The patients were divided into 3 groups according to the serum albumin levels before surgery. Patients with serum albumin level ≥3.5 mgr / dl Group 1; those between 2.5-3.5 mg / dl Group 2; patients with ≤ 2.5 were named as Group 3. Later, these 3 groups were divided into 2 subgroups according to the presence of DM.
RESULTS: 308 patients who underwent coronary artery bypass surgery were included in the study. The demographic characteristics, peroperative data and operative data of the patients were similar. The need for renal replacement therapy was higher in Group 2 and Group 3 than in Group 1 in the postoperative period.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Preoperative low serum albumin is a risk factor for the development of acute renal failure in the postoperative period, and the presence of DM adversely affects this condition. Close follow-up of these patients positively contributes to reducing mortality and morbidity.

Keywords: Albumin, diabetes mellitus, coronary artery bypass grafting

Açık Kalp Cerrahisinde Diyabetik Hastalarda Preoperatif Albümin Değerinin Renal Fonksiyon Üzerine Etkisi

Nurşen Tanrıkulu1, Babürhan Özbek2
1Kolan International Hospital, Anestezi Servisi, İstanbul / Türkiye
2Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Servisi, Van / Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Açık kalp cerrahisinde albümin düşüklüğü postoperatif dönemde mortalite ve morbiditeyi arttıran önemli bir risk faktörüdür. Diyabet proetinüri ile albümin kaybına neden olarak bu klinik durumu etkileyebilir. Bu çalışmada preoperatif albümin değerlerinin ve diyabet mellitus (DM) varlığının postoperatif renal yetmezlik üzerine etkileri araştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde 01.01.2015-31.12.2019 tarihleri arasında kardiyopulmoner baypas eşliğinde koroner arter baypas cerrahisi yapılan hastalar retrospektif olarak incelendi. Preoperatif dönemde diyaliz tedavisi alan, ejeksiyon fraksiyonu %50’nin altında olan ve acil cerrahi yapılan hastalar çalışma dışında bırakıldı. Hastalar ameliyat öncesi serum albümin seviyelerine göre 3 gruba ayrıldı. Serum albümin düzeyi ≥3,5 mgr/dl olan hastalar Grup 1; 2,5-3,5 mgr/dl arasında olanlar Grup 2; ≤ 2,5 olan hastalar Grup 3 olarak adlandırıldı. Daha sonra bu 3 grup DM varlığına göre 2 alt gruba ayrıldı.
BULGULAR: Çalışma periyodunda koroner arter baypas cerrahisi uygulanan 308 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, peroperatif verileri ve operatif verileri benzerdi. Postoperatif dönemde renal replasman tedavisi gereksinimi ise Grup 2 ve Grup 3’de Grup1’e oranla daha yüksek idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Preoperatif serum albümin düşüklüğü postoperatif dönemde akut bmbrek yetmezliği gelişimi için bir risk aktörü olup, DM varlığı bu durumu olumsuz etkiler. Postoperatif dönemde bu hastaların yakın takibi mortalite ve morbiditeyi azaltmaya olumlu katkı sağlar.

Anahtar Kelimeler: Albümin, diyabet, koroner arter baypas

Nurşen Tanrıkulu, Babürhan Özbek. The Effect Of Preoperative Albumin Level on Renal Function In Diabetic Patients in Cardiac Surgery. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(1): 26-31

Corresponding Author: Nurşen Tanrıkulu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale