ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Measurement of Vocal Cord-Carina Distance with Disposcope Endoscope and Determination of Correlation with Anatomical Measurements of Body Surface [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(1): 17-25 | DOI: 10.5222/GKDAD.2020.36449

Measurement of Vocal Cord-Carina Distance with Disposcope Endoscope and Determination of Correlation with Anatomical Measurements of Body Surface

Ünal Karataş1, Umut Kara2, Gökhan Özkan2, Emin İnce2, Serkan Senkal2, Vedat Yildirim2
1Bozyazı State Hospital, Department Of Anesthesiology, Mersin, Turkey
2Department Of Anesthesiology And Reanimation, Gülhane Training And Research Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Endotracheal tube should be placed appropriate depth in the trachea to prevent endobronchial intubation, unexpected extubation, vocal cord and nerve compression during intubation. Considering that tube tip misplacement may occur more frequently in patients with short vocal cord-carina distance, prediction of these patients will prevent such complications. In this study, we investigated whether there is a correlation between vocal cord-carina distance and body surface anatomic measurements.
METHODS: 200 patients were included in the study. Various airway measurements and different body surface anatomic measurements were recorded. Following endotracheal intubation, we calculated the vocal cord-carina distances using the markers placed on the endotracheal tube with the help of Disposcope endescope.
RESULTS: The mean vocal cord carina distance both women and men were 13.1 ± 1.9 cm. The vocal cord carina distance of 9 (4.5%) patients was 10.5 cm or less. A total of 34 patients (17%) had a short vocal cord carina distance of less than 11.2 cm. Best correlated anatomic measurements with vocal cord carina distance were sternomental distance (r = 0.358), length (r = 0.270) and ulnar length (r = 0.256), respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We found poor correlation between body surface anatomic measurements and vocal cord carina distance. We think that it is still difficult to predict the body surface anatomic measurements of patients with short vocal cord carina distance. We conclude that endotracheal tubes with a distance of less than 10 cm from the end of the marker lines can be safely used in the majority of Turkish adult patients.

Keywords: Carina, Vocal cords, Intubation endotracheal, Airway, Intraoperative Complications

Vokal Kord-Karina Mesafesinin Disposcope Endoskop ile Ölçülmesi ve Vücut Yüzey Anatomik Ölçümleri ile Korelasyonunun Belirlenmesi

Ünal Karataş1, Umut Kara2, Gökhan Özkan2, Emin İnce2, Serkan Senkal2, Vedat Yildirim2
1Bozyazı Devlet Hastanesi, Anesiteziyoloji Kliniği, Mersin
2Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Entübasyon işlemi sırasında endobronşiyal entübasyon, vokal kord ve sinir basısı, baş boyun hareketine bağlı beklenmedik ekstübasyon gibi komplikasyonların önüne geçebilmek için tüp ucu trakea içerisinde uygun seviyede yerleştirilmelidir. Vokal kord-karina mesafesi kısa olan hastalarda tüp ucu yerleşimi ile ilgili problemlerin daha sık yaşanabileceği gözönünde bulundurulduğunda bu hastaların önceden tahmin edilmesi, bu gibi komplikasyonları önleyecektir. Biz de bu amaçla çalışmamızda vokal kord-karina mesafesi ile vücut yüzey anatomik ölçümleri arasında bir korelasyon olup olmadığını araştırdık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 200 hasta dahil edildi. Hastaların çeşitli havayolu ölçümlerinin yanı sıra farklı vücut yüzey anatomik ölçümleri kaydedildi. Endotrakeal entübasyonu takiben Disposcope cihazı yardımı ile endotrakeal tüp üzerine yerleştirilen çizgiler kullanılarak vokal kord-karina mesafelerini hesapladık.
BULGULAR: Kadın ve erkeklerin ortalama vokal kord karina mesafesi 13,1±1,9 cm olarak bulundu. Hastalardan 9’unun (%4,5) vokal kord karina mesafesi 10,5 cm veya daha azdı. Toplam 34 hastada (%17) vokal kord karina mesafesi 11,2 cm’nin altında olup vokal kord karina mesafesinin kısa olduğu tespit edildi. Vokal kord karina mesafesi ile en iyi korele olan anatomik ölçümler sırasıyla sternomental mesafe (r=0,358), boy (r=0,270) ve ulnar uzunluk (r=0,256) olarak bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Vücut yüzey anatomik ölçümleri ile vokal kord karina mesafesi arasındaki korelasyonların zayıf olduğunu tespit ettik. Vokal kord karina mesafesi kısa olan hastaların vücut yüzey anatomik ölçümleri ile önceden tahmin edilmesinin hala zor olduğunu düşünmekteyiz. İşaret çizgilerinin tüp ucuna olan uzaklığı 10 cm’den küçük olan endotrakeal tüplerin, Türk erişkin hastaların büyük çoğunluğunda güvenle kullanılabileceği sonucuna vardık.

Anahtar Kelimeler: Karina, Ses telleri, Entübasyon endotrakeal, Havayolu, İntraoperatif komplikasyonlar

Ünal Karataş, Umut Kara, Gökhan Özkan, Emin İnce, Serkan Senkal, Vedat Yildirim. Measurement of Vocal Cord-Carina Distance with Disposcope Endoscope and Determination of Correlation with Anatomical Measurements of Body Surface. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(1): 17-25

Corresponding Author: Ünal Karataş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale