ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Comparison of RIFLE, AKIN and KDIGO Classifications in Patients with Cardiac Surgery [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(1): 1-9 | DOI: 10.5222/GKDAD.2020.86547

Comparison of RIFLE, AKIN and KDIGO Classifications in Patients with Cardiac Surgery

Yasin Levent Uğur1, Arzu Açıkel1, Tülün Öztürk1, Funda Yildirim2, Dilşad Amanvermez Şenarslan2, Beyhan Cengiz Özyurt3, Melek Çivi1
1Manisa Celal Bayar University, Faculty of Medicine, Department of Anaesthesiology and Reanimation, Manisa
2Manisa Celal Bayar University, Faculty of Medicine, Department of Cardiovascular Surgery, Manisa
3Manisa Celal Bayar University, Faculty of Medicine, Department of Public Health, Manisa

INTRODUCTION: Acute Kidney Injury(AKI) after cardiac surgery is common and has serious effects on early and late postoperative outcomes. The primary objective of this retrospective study was to determine the incidence of acute renal injury after RIFLE, KDIGO and AKIN classifications in patients with normal renal function and to determine the risk factors involved in the development of acute renal injury. The secondary aim is to determine the relationship between these three classifications and risk factors with early mortality.
METHODS: Patients who underwent cardiovascular surgery under CPB between 2011 and 2015 at Manisa Celal Bayar University Medical Faculty Cardiovascular Surgery Clinic were examined retrospectively and 353 patients were included in the study. Preoperative demographic information, operation type, hemoglobin, hematocrit levels, and creatinine values of each patient were recorded. RIFLE, KDIGO and AKIN score were determined daily using serum creatinine value and urine output in the postoperative period. ROC analysis and logistic regression analysis were used in the evaluation of the data.
RESULTS: According to the KDIGO, AKIN classification and RIFLE classification of the research group respectıvely were found to be 28.6%, 29.4% in any AKI stage. According to RIFLE, AKIN and KDIGO classifications in our study, there was a significant relationship between the development of renal injury with advanced age, combined CABG - valve surgeon, long pump duration, low preoperative hemoglobin level, high baseline creatinine value, high perioperative blood transfusion and long term intensive care unit. The area under the receiver operating characteristic curve for hospital mortality was similarly found to be 0.956, 0.957, 0.956 for the RIFLE, AKIN and KDIGO classifications respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, there was no significant difference in mortality estimation between RIFLE, AKIN and KDIGO classifications.


Keywords: Acute kidney injury, Cardiac surgery, Hospital mortality

Kardiyak Cerrahi Geçiren Hastalarda RIFLE, AKIN ve KDIGO Sınıflamalarının Karşılaştırılması

Yasin Levent Uğur1, Arzu Açıkel1, Tülün Öztürk1, Funda Yildirim2, Dilşad Amanvermez Şenarslan2, Beyhan Cengiz Özyurt3, Melek Çivi1
1Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Manisa
2Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Manisa
3Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD, Manisa

GİRİŞ ve AMAÇ: Kardiyopulmoner baypass (KPB) sonrası oluşan akut böbrek hasarı (ABH) sık görülmektedir; bu durum erken ve geç postoperatif sonuçlar üzerinde ciddi etkiler oluşturmaktadır. Bu retrospektif çalışmanın birincil amacı KPB eşliğinde kardiyovasküler cerrahi geçiren ve böbrek fonksiyonları normal olan hastalarda RIFLE, KDIGO ve AKIN sınıflamaları aracılığı ile cerrahi sonrası akut böbrek hasarı insidansının saptanması ve akut böbrek hasarı gelişiminde rol alan risk faktörlerinin belirlenmesidir. Sekonder amacı ise bu üç sınıflamanın ve risk faktörlerinin erken mortalite ile ilintisini saptamaktır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinde 2011-2015 tarihleri arasında KPB eşliğinde kardiyovasküler cerrahi geçiren ve sonrasında Kalp Damar Cerrahisi yoğun bakımda izlenen hastaların dosyaları retrospektif olarak incelenerek 353 hasta çalışmaya dahil edildi. Araştırmaya dahil edilen her hastanın operasyon öncesi demografik bilgileri, operasyon tipi, hemoglobin, hemotokrit düzeyleri, kreatinin değerleri kaydedildi. Postoperatif dönemde serum kreatinin değeri ve idrar çıkış miktarı kullanılarak günlük olarak RIFLE, KDIGO ve AKIN skoru belirlendi. Verilerin değerlendirilmesinde ROC analizi ve logistik regresyon analizi kullanıldı.

BULGULAR: Araştırma grubumuzda KDIGO ve AKIN sınıflamalarına göre %28.6’sının RIFLE sınıflamasına göre ise %29.4’ünün herhangi bir ABY evresinde olduğu bulundu. Çalışmamızda RİFLE, AKIN ve KDIGO sınıflamalarına göre böbrek yetmezliği gelişimi ile ileri yaş, CABG ve kapak cerrahisinin birlikte yapılması, uzun pompa süresi, düşük preoperatif hemoglobin düzeyi, yüksek bazal kreatinin değeri, yüksek peroperatif kan transfüzyonu, uzun süre yoğun bakımda kalış arasında anlamlı ilişki olduğu gösterildi. Çalışmamızda hastane mortalitesinin tahmininde ROC eğrisi altındaki alan RIFLE, AKIN ve KDIGO sınıflamaları için sırasıyla benzer şekilde 0.956, 0.957, 0.956 olarak anlamlı bulun.


TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda RIFLE, AKIN ve KDIGO sınıflamaları arasında mortalite tahmininde anlamlı bir fark bulunamamıştır.
Anahtar kelimeler: Akut böbrek hasarı, Kardiyak cerrahi, Hastane mortalitesi

Anahtar Kelimeler: Akut böbrek hasarı, Kardiyak cerrahi, Hastane mortalitesi

Yasin Levent Uğur, Arzu Açıkel, Tülün Öztürk, Funda Yildirim, Dilşad Amanvermez Şenarslan, Beyhan Cengiz Özyurt, Melek Çivi. Comparison of RIFLE, AKIN and KDIGO Classifications in Patients with Cardiac Surgery. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(1): 1-9

Corresponding Author: Yasin Levent Uğur, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale