ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Kardiyak Cerrahi Sonrası Atriyal Fibrilasyon [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2017; 23(4): 109-115 | DOI: 10.5222/GKDAD.2017.109

Kardiyak Cerrahi Sonrası Atriyal Fibrilasyon

Murat Aksun, Keziban Eryılmaz, Hande Gürbüz Aytuluk, Senem Girgin
Kardiyak Cerrahide Postoperatif Yoğun Bakım Ünitesinde Atriyal Fibrilasyon

Postoperatif atriyal fibrilasyon (POAF) kardiyak cerrahi sonrası % 30-50 sıklıkla görülmektedir. Atriyal fibrilasyon (AF)’da normal uyarının kaynağı olan sinoatriyal düğüm yerine, çok sayıda uyarı atriyumlarda çok hızlı ve karmaşık bir ritim ortaya çıkarır. Bunun sonucunda atriyumlar yeterli bir kontraksiyon yapamadığından içindeki kanı da etkin bir şekilde ventrikülün içine aktaramazlar. AF patofizyolojisi multifaktöriyaldir vePOAF’da çoğunlukla geri döndürülebilen faktörler söz konusudur. Elektrolit bozukluklarının (hipokalemi, hipomagnezemi) düzeltilmesi, volüm durumunun optimizasyonu, kan gazı analizleri ile oksijenasyon durumunun ve asid-baz bozukluğunun düzeltilmesi, kanama kontrolü ve perfüzyon durumunun düzeltilmesi, enfeksiyonun kontrol altına alınması gibi atta yatan bozukluğun düzeltilmesine yönelik uygulamalar % 50 oranında POAF’u düzeltebilir. Tedavi yaklaşımında hız kontrolü, ritm kontrolü ve antikoagülan tedavi olarak 3 ana yöntem bulunmaktadır. Elektriksel kardiyoversiyon hemodinamik instabilitesi olan olgularda ilk uygulanacak tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Atriyal fibrilasyon, kardiyak cerrahi, yoğun bakım ünitesi

Atrial Fibrillation After Cardiac Surgery

Murat Aksun, Keziban Eryılmaz, Hande Gürbüz Aytuluk, Senem Girgin
Atrial Fibrillation After Cardiac Surgery

Postoperative atrial fibrillation (POAF) occurs with an incidence of 30-50% after cardiac surgery. In atrial fibrillation (AF), instead of the sinoatrial node (the normal source) directing the electrical impulses, numerous different impulses fire at once, causing a very fast and chaotic rhythm in the atria. Because of this reason, the atria cannot contract and move blood effectively into the ventricle. Pathophysiology of AF is multifactorial and POAF is often associated with reversible factors. POAF can be reduced by 50% with interventions to treat underlying disorders including correction of electrolyte imbalance (hypokalemia, hypomagnesemia), optimization of volume condition, improving oxygenation and fixing acid-base disorders with arterial blood gases analyses, controlling bleeding and improving perfusion, controlling of infection. There are 3 main treatment strategies of atrial fibrillation: rate control, rhythm control, and anticoagulant therapy. For those who are hemodynamically unstable, electrical cardioversion is the first management method.

Keywords: Atrial firilation, cardiac surgery, intensive care unit

Murat Aksun, Keziban Eryılmaz, Hande Gürbüz Aytuluk, Senem Girgin. Atrial Fibrillation After Cardiac Surgery. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2017; 23(4): 109-115

Sorumlu Yazar: Murat Aksun, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale