ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Açık Kalp Cerrahisi Ameliyatında Kullanılan Farklı Kardiyopleji Solüsyonlarının Retrospektif Değerlendirilmesi [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2011; 17(4): 81-90 | DOI: 10.5222/GKDAD.2011.081

Açık Kalp Cerrahisi Ameliyatında Kullanılan Farklı Kardiyopleji Solüsyonlarının Retrospektif Değerlendirilmesi

Hakan Tapar, Ziya Kaya, Mustafa Süren, Semih Arıcı, Serkan Karaman
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı,Tokat

AMAÇ: Deneysel çalışmalar myokardiyal korumada kan kardiyoplejisinin kristaloid kardiyoplejiye göre üstünlüğünü göstermesine rağmen, klinik veriler halen belirsizdir. Günümüzde açık kalp cerrahisinde kardiyopleji tipi konusunda tam bir görüş birliğinin olmadığı görülmektedir.
YÖNTEMLER: 17 aylık sürede on-pump olarak operasyona alınan 107 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar kan kardiyoplejisi kullanılan (Grup 1, n=72) ve kristaloid kardiyoplejisi kullanılan (Grup 2, n=35) olarak iki gruba ayrıldı.
BULGULAR: Operasyona alınan hastaların preoperatif demografik dağılımında hasta sayısı, yaş ortalaması, EF (Ejeksiyon Fraksiyonu), erkek cinsiyet grup 1’de, diabetes mellitus (DM) ve kadın cinsiyet grup 2’de daha anlamlı bulunmuştur. Risk eşitlemesi yapılmaması retrospektif yapılan çalışmanın zayıf yönü olarak görülebilir. Çalışmanın sonunda grup 1’de postoperatif kanama miktarı (1077 ml), kanamaya bağlı revizyon oranı (9 hasta) ve yoğun bakımda ekstübasyon süresi (345 dk) grup 2’ye göre anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Grup 2’ de 1.gün idrar miktarı (1831 ml) ve inotrop kullanım oranı (%20) grup 1’e göre istatiksel olarak daha anlamlı bulunmuştur (p<0.05).
SONUÇ: Açık kalp cerrahisinde kristaloid kardiyoplejisi kullanımının kan kardiyoplejisine göre daha iyi olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Açık Kalp Cerrahisi, Kan Kardiyopleji, Kristaloid Kardiyopleji.

Retrospective Evaluation of Different Cardioplegic Solutions in Open Heart Surgery

Hakan Tapar, Ziya Kaya, Mustafa Süren, Semih Arıcı, Serkan Karaman
Department Of Anesthesia And Reanimation, Gaziosmanpasa University Medical Faculity, Tokat, Turkey

OBJECTIVE: However experimental studies show that blood cardioplegia has a superiority than crystalloid cardioplegia in myocardial protection, clinical data is undetermined yet. There is no consensus on the selection of the cardioplegia type in open heart surgery nowadays.
METHODS: 107 patients which operated by on pump in 17 monthly period assessed retrospectively. Patients were divided in two group that using blood cardioplegia (Group1, n=72) and crystalloid cardioplegia (Group2, n=35). At preoperative demographic distribution at operated patients; patients number, mean of age, EF (Ejection Fraction), male sex in group 1, Diabetes Mellitus (DM) and female sex group 2 found more expressive. Because of risk equilibrium is not maintained this situation can be seen the weak pointof retrospective study.
RESULTS: In the end of the study postoperative bleeding volume (1077 ml), the revision rate due to bleeding (9 patients) and extubation time (345 min) in intensive care unit were significantly higher in Group I (p<0.05), while the urine volume in postoperative day 1 (1831 ml) and the inotrop use (%20) were significantly higher in Group II (p<0.05).
CONCLUSION: In open heart surgery, the crystalloid use cardioplegia were better than blood cardioplegia.

Keywords: Open heart surgery, Blood cardioplegia, Cristalloid cardioplegia.

Hakan Tapar, Ziya Kaya, Mustafa Süren, Semih Arıcı, Serkan Karaman. Retrospective Evaluation of Different Cardioplegic Solutions in Open Heart Surgery. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2011; 17(4): 81-90

Sorumlu Yazar: Hakan Tapar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale