ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Histeroskopi Sonrası Fatal Seyirli Venöz Hava Embolisi [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2012; 18(4): 109-111 | DOI: 10.5222/GKDAD.2012.109

Histeroskopi Sonrası Fatal Seyirli Venöz Hava Embolisi

Mustafa Said Aydoğan, Mehmet Ali Erdoğan, Hüseyin Konur, Türkan Toğal
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Malatya

Histeroskopi, intrauterin patolojilerin tanı ve tedavisinde; hızlı postoperatif derlenme ve düşük morbidite sağlaması nedeni ile “altın standart” bir teknik olarak kabul edilmektedir. Histeroskopi, güvenli ve kolay uygulanabilen minimal invazif bir yöntem olarak kabul edilmesine rağmen, özellikle operatif histeroskopiler anes¬tezistler açısından dikkat edilmesi gereken birçok riski de beraberinde taşımaktadır. Bu olguda, operatif histeroskopi uygulaması sonrasında venöz hava embolisi gelişimini suna¬rak bu komplikasyonun yönetimine dikkat çekmeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Operatif histeroskopi, venöz hava embolisi, spinal anestezi

Fatal Venous Air Embolism After Hysteroscopy

Mustafa Said Aydoğan, Mehmet Ali Erdoğan, Hüseyin Konur, Türkan Toğal
Inonu University,faculty Of Medicine,department Of Anesthesiology And Reanimation, Malatya

Hysteroscopy for diagnosis and treatment of intrauterine pathologies such as rapid postoperative recovery and lower morbidity due to provide the "gold standard" is considered as a technical. Although hysteroscopy is a safe and easy method of minimally invasive procedures used during the procedure, particularly operative hysteroscopy brings along many risks that anesthetists should consider about. In this case, we presented venous air embolism developed after the operative hysteroscopy, and aimed to draw attention to the management of these complications.

Keywords: Operative hysteroscopy, venous air embolism, spinal anesthesia

Mustafa Said Aydoğan, Mehmet Ali Erdoğan, Hüseyin Konur, Türkan Toğal. Fatal Venous Air Embolism After Hysteroscopy. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2012; 18(4): 109-111

Sorumlu Yazar: Mustafa Said Aydoğan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale